Framtidsbudgeten: ansvar i tuffare tider

Från väns. till hög. Kristina Paltén (MP, Kristina Lång (C), Carl Kangas (S), Amie Kronblad (L) och Julia Ekedahl.

Värmdösamarbetet presenterar idag en budget som syftar till att tillsammans med näringslivet och civilsamhället bygga Värmdö starkt. En bättre framtid för Värmdö börjar med våra barn och unga, därför sätter vi skolan först samtidigt som vi tar ansvar i tuffare tider.

– Jag är stolt över att kunna presentera Värmdösamarbetets första förslag till budget, där vi pekar ut en ny och tydlig riktning för Värmdö. Värmdö ska vara en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och en tryggare äldreomsorg, Carl Kangas (S) kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun har länge varit en starkt växande kommun med behov av flertalet långsiktiga investeringar. Samtidigt väntar prisökningar, svagare skatteintäkter och en konjunkturnedgång. Kommunen har budgeterar ett resultatmål för 2023 på 1 procent.

– Den budget vi presenterar är ansvarsfull med både överskott och reserver för de tuffa tider som väntar. Vi har gjort tydliga prioriteringar på skolan och äldreomsorgen för kommande år. Men vi genomför också strukturreformer för att minska exempelvis dyra bemanningslösningar och fortsätter digitalisera. Kommunen måste klara av att göra mer med mindre. Allt i syfte att frigöra medel för kommunens kärnuppdrag, en välfärd av god kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

Med fokus på fritid och stärkt social inkludering

Värmdösamarbetets budget för 2023 ger förutsättningar för att öka tillgängligheten och skapa en stärkt inkludering inom idrott och fritid med satsningar på fritidsgårdsprojekt i samverkan med föreningslivet. För att stärka kunskaperna inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillförs medel för att genomföra ett kunskapslyft för medarbetare inom de verksamheter som möter barn och unga.

– Idrott, fritid och kultur är viktigt för både individen och skapar trygghet och sammanhållning i samhället. Vi vill att fler barn och unga ges möjlighet till en aktiv fritid och att tillsammans med föreningslivet utveckla våra idrottsanläggningar för att bättre möta det behov som finns säger
Kristina Lång, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd (C).

Varje barns rätt att nå sin fulla potential

Värmdösamarbetets budget 2023 har ett stort fokus på Värmdös barn och unga. Förskola och skola F-6 får en uppräkning på 3 procent samtidigt som årskurs 7-9 räknas upp med 6 procent.

En särskild satsning på trygghetsskapande åtgärder för främjande av arbetsro och trygghet i kommunens skolor planeras. För att stärka det proaktiva arbetet inrättas en social investeringsfond för tidiga insatser.

– Vi ger nu skolan rätt förutsättningar för att kunna jobba med sitt kärnuppdrag, undervisning, i en trygg skolmiljö som främjar lärande och utveckling, säger Amie Kronblad, kommunalråd (L).

En stärkt miljö och hållbarhetsarbete

Omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är ett av Värmdösamarbetets viktigaste prioriteringsområden. Värmdö ska utvecklas klimatsmart och för att kunna leverera på de utsläppsmålen kommunen satt upp fastställs en klimatbudget. Målet är att halvera mängden utsläpp till 2030 och nå nettonoll till 2045.

– Budgeten innebär att kommunen genomgående utgår från Agenda 2030 och Parisavtalet.
Klimatbudgeten som fastställs under året ger konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och säkrar en stabil livsmiljö för våra medborgare, säger Kristina Paltén, kommunalråd (MP).

Ett annat område vi lägger fokus på är Värmdös vatten- och havsmiljö, till exempel genom att stimulera framväxten av ett kluster kring hållbart båtliv.

Äldres trygghet och valfrihet ska stärkas

Vi ska stärka tryggheten inom Värmdös vård- och omsorgsverksamheter och valfrihet ska kunna erbjudas. Värmdö ska vara den plats där friheten är som störst.

– Vi lägger tydliga uppdrag om att ta ett samlat grepp kring kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och räknar upp pengen med 3 procent. Även pengen för LSS räknas upp och arbetet med att öka den fria ledsagningen ska utvecklas, säger Julia Ekedahl, kommunalråd (S).

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter