Förskola och skola

Med avstamp i Miljöpartiets tre solidariteter

 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor

vill vi i Värmdö aktivt verka för att dessa värden har en given plats inom Värmdös förskolor och skolor.

Miljöpartiet vill att barn och elever ska erbjudas en stimulerande lärmiljö som tillmötesgår varje individs behov och förutsättningar som möjliggör utveckling av starka hållbara individer och ett starkt samhälle.

Vår skola ska vara en likvärdig och inkluderande skola där elever med större behov ges det stöd de behöver. Det är i förskolan och skolan som barnen, oavsett bakgrund, ska ges nya möjligheter och livschanser. Miljöpartiets mål är att alla barn och elever ska känna sig trygga, ges arbetsro och må bra i förskola och skola.

Under en rad år har vi sett att skolpengen inte räcker till och att flera förskolor och skolor går med underskott. Vi är starkt oroade och önskar motverka denna utveckling som kan få negativa konsekvenser med färre förskollärare, lärare och fritidspedagoger och därmed sämre möjligheter till utveckling och lärande för våra barn och elever.

Miljöpartiet vill

 • Utreda förutsättningarna för att i stället för skolpeng införa en ny resursfördelningsmodell som baserar sig på klasspeng eller på annat sätt skapar en mer stabil och långsiktig ekonomi för Värmdös förskolor och skolor.
 • Höja skolpengen för mer kvalitet och ökad lärartäthet i förskola, skola och fritids.
 • Ge mer resurser till barn och elever med behov av särskilt stöd och säkerställa att det finns en trygg och anpassad lärmiljö.
 • Skapa bättre utemiljöer för förskolebarn och skolelever och möjliggöra vardagsmotion genom tryggare väg till fots eller cykel till förskola och skola
 • Stärka barns och elevers psykiska hälsa i förskola och skola genom förebyggande arbete via psykologer, kuratorer och skolsköterskor. Vi behöver sänka tröskeln, speciellt för killar, att komma i kontakt med elevhälsan och ungdomsmottagningen.
 • Säkerställa att det även finns småskaliga förskolor och lågstadium i kommunen.
 • Värna Skärgårdsskolorna – på våra kärnöar Svartsö, Runmarö, Möja och Sandön.
 • Öka antalet skolor med Grön Flagg – (Håll Sverige Rents hållbarhetsprogram) ett målinriktat miljöarbete där elever lär sig kretsloppet och att värna om miljön och naturen. Agenda 2030 – driva på arbetet i skolorna med de (17) Globala målen om hållbar utveckling – ekonomiska, sociala och miljömässiga.
 • Fortsätta arbetet med att få hemmasittare att vilja komma tillbaka till skolan.
 • Fortsätta arbetet med Läsa/Skriva/Räkna redan från förskoleklass för de elever som behöver.
 • Erbjuda fortsatt läxhjälp till elever i grundskolan.
 • Stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens genom att ha skolbibliotekarier på alla våra skolor.
 • Förstärka ungdomars kunskaper kring nya lagen om sexualitet, samtycke och relationer med hjälp av RFSU som utbildar både lärare och elever.

Nyheter på Förskola

Värmdö, 24 februari 2014

Barnens bästa går före!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter