Giftfri vardag

Giftfri vardag

Miljöpartiet de gröna arbetar för en giftfri vardag. Varje dag kommer vi i kontakt med allt fler varor som innehåller kemikalier.

Miljöpartiet vill

Miljöpartiet de gröna arbetar för att ge medborgarna en vardag med mindre skadliga ämnen. Användning av alla tusentals kemiska ämnen har gett negativa effekter på såväl vår hälsa som på miljön. Vi vill arbeta för att förorenade markområden där barn vistas saneras, att förskolor ska vara miljödiplomerade och giftfria och att kemiska risker beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs eller renoveras.

I Värmdö Kommun har vi varit pådrivande i framtagandet av den Plan för minskning av skadliga ämnen som antogs i april 2013. Enligt planen ska skadliga ämnen inom den kommunala verksamheten successivt fasas ut. En inventering av verksamheter inom kommunen har därför genomförts då man kartlagt förekomsten av sådana ämnen.

Barn är särskilt utsatta och Miljöpartiet arbetar för att Värmdö ska vara en kommun där våra barn inte exponeras för giftiga kemikalier. Arbetet med att fasa ut och ersätta inte bara kemiska produkter utan också inredning och inventarier som exempelvis möbler, husgeråd och leksaker som negativt påverkar människors hälsa skulle kunna påskyndas ytterligare med hjälp av ett ekonomiskt stöd. Ett punktstöd öronvikt för denna typ av förbättring skulle ge ett incitament till verksamheterna att ta steget mot en bättre miljö för såväl barn som personal.

Kommunen kan även påverka utvecklingen mot en hållbar miljö genom offentlig upphandling. Med hjälp av riktlinjer och förslag på inredning, inventarier och material skulle hållbara inköp för verksamheterna kunna underlättas och samtidigt styras mot bättre alternativ.

Vi vill också att Värmdö Kommun fortsätter att satsa på tydlig information om kemikalier till kommuninvånarna.

Nyheter på Giftfri vardag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter