Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Antalet äldre i Värmdö kommer att öka framöver och det är viktigt att politiken arbetar målinriktat för att skapa de bästa förutsättningarna för att våra medborgare ska få ett gott liv på äldre dar. Det innebär att vi ska erbjuda dem goda villkor till en social, meningsfull och aktiv tid under sin period som senior samtidigt som vi ska erbjuda det omsorgsstöd som en person med tiden kan komma att behöva.

Alla människor, oavsett funktionsvariation eller förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter att delta fullt ut i samhället. De som inte själva kan tillgodose sina behov i det dagliga livet ska därför få det stöd de behöver och Värmdö kommun ska garantera att alla personer får en god omsorg och service oavsett var i kommunen personen bor.

Värmdöbor ska vara trygga med att de kommer att få sina behov tillgodosedda och att vår kommun kommer att beakta varje människas lika värde, rätt att bestämma över sig själv, att få leva i relation till andra, rätt till trygghet och att bli bemött med respekt oavsett ålder. Det är viktigt att få vara en del i ett socialt sammanhang och att ha intressanta och meningsfulla aktiviteter såväl när man är en aktiv och självständig äldre person som när man behöver ett särskilt boende.

För Miljöpartiet är det självklart att få åldras med värdighet och att ha rätten att bestämma i vårt eget hem och över oss själva även när vi blir mer beroende av andra är och det är något vi behöver garantera äldre i vår kommun.

Vård och omsorg inom Värmdö ska genomsyras av hög kvalitet, lyhördhet och trygghet

Miljöpartiet vill:

  • Bygga fler trygghetsboenden och särskilda boenden.
  • Öka tillgången på gruppbostäder, servicebostäder och lägenheter för att kunna erbjuda personer som omfattas av LSS rätt typ av bostad genom livet.
  • Förstärka med ytterligare en demenssjuksköterska och fortsätta arbetet med demensvård av hög kvalitet på de särskilda boendena.
  • Garantera god omsorg genom fortsatta satsningar på kvalitetshöjande arbete inom äldreomsorg och LSS.
  • Säkerställa att personer som omfattas av LSS har möjlighet att delta fullt ut i samhället, exempelvis genom fri ledsagning.
  • Fortsätta arbetet med att motverka ensamhet bland äldre.
  • Skapa mer omsorgstid nära brukare och införa en permanent vikariepool inom omsorgen.
  • Utveckla, i dialog med berörda och intresseföreningar, en trygg och långsiktig lösning för korttidsboende på Värmdö.
  • Säkerställa att äldre och personer med funktionsnedsättning har goda möjligheter att påverka beslut som rör dem.

Nyheter på Omsorg och stöd

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter