Social hållbarhet

Människors lika värde är en grundbult i Miljöpartiets politik

För oss innebär social hållbarhet bland annat att vi fortsätter arbeta med jämlikhet, tar väl hand om nyanlända och hjälper unga med psykiska problem.

Utsatta unga
Vi vill stärka det förebyggande arbetet för ökad psykisk hälsa och minskat missbruk. Särskilt viktigt är det bland Värmdös unga där vi vill stävja utvecklingen av narkotikamissbruk som sker i dag.
För att nå fram i det arbetet krävs ökad samverkan både inom kommunens olika verksamheter och mellan kommun/landsting och polis. Vi följer noga utsatta barns situation och vill ytterligare stärka stödet till socialt eller ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Utvecklingen med ökat våld i nära relationer är oroande och vi värnar tillräckliga resurser för att möta behoven.
Integration
Vi vill leva i ett humant samhälle som är öppet för alla. Värmdö ska kunna erbjuda en trygg plats och möjlighet till utveckling och integrering i det svenska samhället för de som behöver det. Det är självklart att vi som lever i ett rikt och tryggt land ska visa solidaritet med de människor som kommer från länder där det råder krig och förföljelse.

Mångfald
Värmdö har tjänat på den inflyttning från hela världen som präglat kommunen. Vi vill att Värmdö ska bli ännu bättre på att locka hit och ta emot människor, oavsett varför de kommer hit.
Miljöpartiet de Gröna i Värmdö vill ha ett mångfacetterat samhälle där olika perspektiv får plats med respekt för varandras åsikter och olikheter. Vi tror att hen utvecklas av att få nya infallsvinklar på verkligheten och att dessa nya infallsvinklar är nödvändiga för att modernisera och utveckla Sverige till ett hållbart samhälle. Människor med annan bakgrund är en nödvändig tillgång för att samhället ska utvecklas. Vi stödjer mottagandet av såväl invandrare som flyktingar, framförallt ensamkommande flyktingbarn. Vi stödjer också initiativ som bidrar till möten mellan människor som vanligtvis inte träffas. I ett demokratiskt samhälle finns det plats för samtal som vidgar perspektiven. En ökad mångfald i Värmdö bidrar till nya arbetstillfällen och nya kontaktytor såväl internationellt som nationellt. Vi vill skapa fler kontakter mellan flyktingar och Värmdöbor, till exempel genom flyktingguider.

Miljöpartiet ser alla människors erfarenheter som berikande och kommer att arbeta för att alla invånare i Värmdö ska se det positiva med invandring och människor från andra kulturer.
Den ökade främlingsfientlighet som sedan länge har utvecklats i våra närmaste grannländer och nu också växer i Sverige är något vi tar kraftigt avstånd ifrån. Ingen människa ska diskrimineras på grund av sin religion, etniska bakgrund, sexuella läggning ålder eller funktionshinder. Det är vår skyldighet att visa solidaritet med de som flyr för sina liv, precis som vi hoppas att andra ska visa oss den solidariteten vid behov.

Det ska vara tryggt att bo på Värmdö även när det finns behov av extra stöd.

Miljöpartiet vill:

  • Arbeta med förebyggande insatser för att främja fysisk och psykisk hälsa.
  • Säkerställa att Värmdö kommun har tillgång till boenden för personer i utsatthet som träningsboenden och skyddat boende för personer som utsätts för våld i nära relationer.
  • Ge nyanlända ett gott stöd och välkomnande, bland annat genom Välkommen till Värmdö och andra ideella föreningar på Värmdö.
  • Stärka stödet för barn, unga och familjer, bl.a. genom fortsatt stöd till Hamnen och Ungdomsmottagningen.
  • Samverka med ideella aktörer för att bättre kunna stödja utsatta personer, exempelvis våldsutsatta kvinnor.
  • Fortsätta utveckla matchning och åtgärder för att skapa arbete åt personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
  • Ha beredskap och boenden för att kunna ta emot människor på flykt.
  • Verka för generationsboende så att människor i olika åldersgrupper bor i samma fastighet.

Nyheter på Social hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter