Skogspolitik för levande skogar

Skogspolitik för levande skogar idag och i framtiden

Rusa skogsbrukarna för att hantera klimatrelaterade risker, öka den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan!

De svenska skogarna inrymmer fantastiska värden. Här finns olika intressen som behöver samsas med stöd av grön skogspolitik. Skogarna ger oss friluftsupplevelser, hundpromenader, ridturer, bär, svamp och viltkött. Skogen är hem för många av Sveriges vilda djur och växter. Renskötseln verkar i våra skogar sedan urminnes tider och skogsbruket ger oss virke till hus och möbler och biomassa till kartonger att frakta varor i.

Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att göra det mesta av skogsråvara. Det i kombination med det enorma behovet av att komma bort från kol och olja gör att trycket på skogen ökar. Starka ekonomiska intressen driver på för att avverka träd innan de blivit fullvuxna, motarbeta EU:s arbete för biologisk mångfald och naturnära skogsbruk och för att minimera älgstammen på grund av bete på skogsplantorna. Kalhyggena blir större och fler arter i skogen rödlistas.

Skogarna påverkas också av klimatförändringarna. De utmaningar som skogsbruket står inför till följd av klimatförändringar är bland andra skogsbränder, ökad torka, ökade risker för rotröta, stormfällning och skador av granbarkborrar och andra skadesvampar. Skogsavverkning medför även en ökad risk för ras och skred. Den svenska skogen brukas idag främst med kalhyggesbruk och domineras av tall- och granplanteringar. I Västerbotten finns det stora arealer ungskog där plantorna blir skadade och dör.
Skogsbruket behöver klimatanpassas för att undvika såväl ekonomiska som ekologiska risker.

Skogsägare behöver också få bättre förutsättningar att bruka skogen mer hållbart och skydda skogar med höga naturvärden. De ekonomiska incitamenten ska bidra till att säkerställa ett långsiktigt hållbart brukande och en rik biologisk mångfald i våra skogar. På så sätt kan vi värna alla värden som skogen ger.

Vi vill:

  • Skydda 30 procent av Sveriges natur, bland annat våra unika sammanhängande fjällskogar och skyddsvärda skogar i hela landet.
  • Återväta våtmarker och plantera både barrträd och lövträd
  • Att mer skogsbruk bedrivs med naturanpassade och gärna hyggesfria metoder

Relaterade nyheter

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter