Yttrande avseende Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken -Vision 2050

Visionen kring Östra Höllviken följs inte i den fördjupade översiktsplanen.

Yttrande  avseende Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken -Vision 2050

Miljöpartiet de gröna Vellinge lämnar följande yttrande beträffande Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken – Vision 2050.

Nu gällande aktualiserade Översiktsplan 2010 med utsikt till 2050

Enligt Översiktsplanen  ”Översiktsplan Vellinge – med utblick till 2050”   så skall ”Befintliga miljövärden tillvaratas” och inte byggas bort, samt att nya skall tillföras.
”Den nya staden i skogen vid stranden” är den visionära benämningen på Höllviken, Ljunghusen och Räng sands området i Översiktsplanen. Den visionen menar Miljöpartiet inte följs i och med planen för östra Höllviken.

Miljömål
Vi vill hänvisa till de lokala miljömålen :
Miljömål 13:3 Ett lokalt kulturmiljöprogram tas fram, som särskilt redovisar jordbrukets byggda, anlagda och odlade kulturarv samt hur dessa värden ska bevaras och brukas.

Småstadskaraktären

”Den nya staden i skogen vid stranden” är den visionära benämningen på Höllviken, Ljunghusen och Räng sands området i Översiktsplanen. Den visionen åsidosätts i och med planen för östra Höllviken. Istället blir det ett område som blir alltmer utglesat. Utglesning ökar restider och trafikmängd och avstånden blir längre mellan de olika funktionerna som boende, arbete, kultur och handel. Stadsutglesning anses av många debattörer och forskare ha stora effekter på människan och miljön genom att utglesningen leder till exploatering av stora markområden som annars kan användas för jordbruk, grönområden etc. 
Vi förordar att området från Rabyvägen till Kungstorpsvägen anpassas och nyttjas till bevarande av åkermark och öppna vyer, till större del än planen visar. Ett ev rekreationsområde i anslutning bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i.
Området i direkt anslutning, söder och norr om skolan menar vi kan bebyggas.

Befolkningsutvecklingen

I Befolkningsprognosen för Höllviken som ort så visar nuvarande underlag en befolkningsökning från antal personer som var 11 113  år 2017 till 12 642 år 2027.   En måttlig utveckling fram till 2027 och Miljöpartiet ser positivt på att tidigare befolkningsprognos som var avsevärt högre, nu justerats ner. Ambitionen bör vara att fortsatt ha en måttlig målsättning. Då ryms inte den omfattande exploateringen av Östra Höllviken inom detta. 

Miljö och klimataspekter samt stigande havsnivåer

I den redovisade MKB  (Miljökonsekvensbeskrivelse) daterad 20191217, så framförs att det kan väntas positiva konsekvenser när det gäller anläggande av de planerade våtmarkerna. Miljöpartiet ställer sig positivt till dessa åtgärder. Enligt den Handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer  som är framtagen, visas tydligt att delar av östra Höllviken bör tillvaratas och utvecklas till rekreationsområde i större utsträckning än vad den fördjupade Översiktsplanen visar.
I Vellinge kommuns Naturvårsprogram  så finns bl a ett områden som vi gärna ser utvecklas mer i FÖPen. Förslag till utveckling av havsområdets naturvärden. Behovet att skapa ett lekområde för Fotevikens gäddor på strandängarna söder om Foteviken och vidare söder om väg 100 bör utredas.

Trafiksituationen

Trafikproblematiken, miljön och säkerheten är områden som Miljöpartiet är mycket bekymrade över. I Rambolls utredning PM Trafik & buller FÖP Östra Höllviken från 2019-09 så visar deras beräkningar att hypotesen med planerade 1500 nya bostäderna till år 2040 tillför ca 6700 nya bilresor per dygn. Trafiken från den nya bebyggelsen kommer i huvudsak att fångas upp av Kungstorpsvägen i norr, väg 585/Kämpingevägen i öster och väg Stenbocks väg i väster. Med fördelning enligt ovan blir bedömningen att trafiken på Kungstorpsvägen ökar med mellan 1300 och 2600 bilar per dygn. I rapporten lyfts också fram problematiken, som Miljöpartiet menar måste utredas innan planer kan fortskrida:
Korsningen Kungstorpsvägen-Kämpingevägen. Enkelt utformad trevägskorsning idag som bedöms kunna få relativt stora trafikflöden. Trafiksäkerhet och framkomlighet bör studeras. Korsning Ängdalavägen-Kämpingevägen: Mycket enkelt utformad trevägskorsning idag. Med ökade flöden bör trafiksäkerhet och studeras. Trafikplats Kungstorp: Utbyggnaden av FÖP-området bedöms kunna ge ett betydande tillskott av trafik som ansluter väg 100 vid trafikplats Kungstorp. Påoch avfart mot norr bör studeras med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. Cirkulationsplats Kungstorpsvägen-Stenbocks väg: Cirkulations bedöms kunna bli hårt belastad. Bör studeras med hänsyn till framkomlighet.
Kungstorpsvägen är redan idag hårt belastad, området kring det befintliga köpcentret är en mycket trång sektor; Tung trafik till köpcentret, personbilar, bussar, cyklister och gående på väg till-från köpcenter området, skola och för vidare färd in mot Höllviken centrum. Även Falsterbovägen genom Höllvikens kommersiella områden är hårt trafikerat redan idag.
Planerna att anlägga en väg tvärs igenom hela Östra Höllviken redan under första delen av planeringsperioden kommer stycka upp hela områden och göra det svårt med fortsatt brukande av de jordbruksarealer som vi menar ska bevaras.
Hur utvecklingen ska bli kring ”Toppen området” borde vara en del av detta projekt/fördjupade ÖP. Att anlägga fler pendlarparkeringar vid infarten till Höllviken i kombination med befintligt köpcentrum ger inte den karaktär av ”Nya staden i skogen vid stranden” som Översiktsplanen anger.
Vi saknar en beskrivning av hur minskade koldioxidutsläpp kan uppnås trots utbyggnad.
Jordbruksmark
Miljöpartiet menar att jordbruksmark skall så långt möjligt bibehållas som odlingsbar mark. Det är oerhört viktigt att den högst klassade jordbruksmarken bevaras som odlingsbar.  I Sydvästra Skåne finns den absolut bästa åkermarken, världens rikaste jordar med högsta bördighetsklass, som ofta brukats i mer än 6 000 år. Däribland många inom Vellinge kommun. Det är viktigt att denna värdefulla matjord inte hårdgörs, dvs att man anlägger byggnader, vägar eller asfalterade ytor på dessa områden. Natur/strövområden och liknande kan anläggas så länge marken tämligen enkelt är möjlig att åter ta i bruk.
Områden ska bevaras och brukas till större del än vad som anges i planen, dels för det generellt bevarande värdet och dels för de öppna vidderna.
I lagstiftning står i MB 3:4 När kommunen planlägger och beslutar om sin markanvändning ska miljöbalken 3 kap 4 § användas i ärenden som rör eventuell exploatering av jordbruksmark. I den del av paragrafen som rör jordbruk står det: ”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.”
LRF (Lantbrukarnas riksförbund) för fram: “Mark som förstörts av till exempel bebyggelse kan inte göras brukbar igen. Kommunerna behöver känna att de vill skydda jordbruksmarken och att de kan planera smartare än att ta den i anspråk för bebyggelse. Jordbruksmark kan inte skapas på konstgjord väg eller genom att flytta jord.”
Kulturarvet

Karaktärsområdet och kulturvärdet kring Rabyvägen riskerar förringas. Miljöpartiet förordar att för området från Rabyvägen mot Kungstorpsvägen och Kämpingevägen avslutas byggnation efter skolan. Detta bevarar den öppna karaktären och de viktiga siktlinjerna som idag är en del av Höllvikens positiva särprägel.
Ett strövområde från Stora Hammars kyrkby längs Foteviken ut mot havet i norr, är positivt och ger möjlighet till rekreation och upplevelser som stärker områdets karaktär. Det bör utformas så det fortsatt är en lantbruksmiljö med öppna vidder man vistas i.

24 juni 2020

Miljöpartiet De Gröna i Vellinge
genom
Angela Everbäck
Höllviksstrandsvägen 57
236 38 Höllviken
Tele: 0761-607069

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: