Yttrande avseendeavseende Räng 10:231 och Höllviken 19:54 med flera, Gläntan vid Falsterbokanalen.

Vi anser att Detaljplan som nu är på samråd, saknar viktiga delar och behöver kompletteras!

Yttrande avseende Räng 10:231 och Höllviken 19:54 med flera, Gläntan vid Falsterbokanalen
Detaljplan som nu är på samråd, avseende Räng 10:231 och Höllviken 19:54 med flera, Gläntan vid Falsterbokanalen, saknar viktiga delar och behöver kompletteras.

I underlagen står bl a följande: „Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att inom planområdet uppföra ett 70-tal bostäder, ett kontorshus med centrumverksamheter samt restaurang/café med torg.
Skogsområdet används idag för rekreation och lek av boende i närområdet. I samband med byggnation inom skogsområdet minskas dessa ytor. Sammanhängande skogsområden söder om planområdet, samt mellan planområde och befintlig villabebyggelse, består. Befintlig scoutgård, som idag rymmer verksamhet med fokus på barn och unga, kommer att försvinna.
I trafikutredningens trafikprognos för år 2040 antas trafiken på väg 100 att öka till 18 900 fordon/dygn och på Östra Kanalgatan 950 fordon/dygn. Sammantaget föreslås 128 bilplatser inom planområdet. Trafiken till och från planområdet leds österut till Falsterbovägen vid Boltensternsvägen.
Kommunen bedömer att planens tänkbara effekter på kort och lång sikt inte kommer att medföra några betydande risker för miljön, människors hälsa och säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning för planens genomförande behöver därmed inte genomföras och det finns inte behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.“

Miljöpartiet har tidigare lämnat in ett antal synpunkter och yrkanden när det gäller exploateringen vid Falsterbokanalen:
Det är positivt med planerna att själva hamnområdet ska restaureras och görs till ett område attraktivt för många. Miljöpartier vill att fokus skall vara på att skapa en levande hamn.  Vi har varit tydliga från start att vi inte vill att det byggs en massa bostäder i hamnområdet.
Istället skall föreningarnas verksamheter, invånarnas och turisters tillgång till området prioriteras och tryggas inför framtiden.
Vår vision är att när hamnområdet vid Falsterbokanalen och ”Gläntan” skall göras i ordning, så skall den gemensamma satsningen vara att det blir en plats som är föregångare när det gäller miljö och hållbarhet. Våra utgångspunkter är medborgarna, miljön, möjligheterna.
Kommunen måste bestämma sig för att naturvärden och barnen/kommande generationers möjligheter ska prioriteras före exploatering. Inte ta av fri natur-och rekreationsmark till bebyggelse. Det finns väldigt få ytor som är fria för barn inom Höllviken. Området vid Scoutgården är idag planlagd som område för fritidsändamål i detaljplan H49 för del av fastigheten Räng 10:1, laga kraft 1974-02-08.
Området med kanalskogen är ett uppskattat och mycket välbesökt område för många för såväl rekreation-och friluftsliv som dagliga promenader. Området är det som främst ger Höllviken den karaktär som Översiktsplanen lyfter fram „staden i skogen“. Som det också beskrivs i Detaljplanen: „Gläntan beskrivs som platsen vid sjöscouternas gård utmed kanalen. Gläntans karaktär är lugn och fridfull. Tallskogen ger skydd mot vindar och plats för avskildhet. Vattenrummet kring kanalen skiljer sig från hamnen och det öppna havet. Här är det lugnare och mer stillsamt. Aktiviteter som promenad, lek, joggning och ridning pågår här.“
Miljöpartiet är dessutom frågande till om det verkligen finns behov av kontorshus med centrumverksamhet, restaurang och cafébyggnad samt torg.
Miljöpartiet jobbar för att få någon form av Marint center för möten, utbildning, forskning och lärande, placerat vid Falsterbokanalen.  Tanken är att det skall skapa möjligheter till utbyte av kunskap och bli en informell mötesplats mellan allmänhet, skola, föreningar, arbetsliv och akademi.                                                                                                                            
Vi har förordat att Gläntan är det område som hanteras efter övriga områden i projektet avseende Falsterbokanalen. Prioritet måste våra att få funktionsdugliga områden för hamn och kanal.
Miljöpartiet menar att detaljplanen behöver kompletteras med ett antal områden, innan en bedömning som baseras på de tre hållbarhetsområdena (ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet) kan göras:

• En miljöbedömning för planens genomförande behöver genomföras samt att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 12 § Miljöbalken. Vi menar att effekterna av föreslagen exploitering har stor varaktighet, att området är särskilt värdefullt och att planen har betydelse för hållbar utveckling. Något som ska ligga till grund för behovsbedömning enligt MKB-förordningen.

• En barnkonsekvensanalys med en prövning av barnets bästa behöver genomföras. Barnkonsekvensanalyser ska göras vid större förändringar som rör barn. Som byggande av bostadsområden och förändringar i verksamheter. Förutom det som ingår i en prövning bör en barnkonsekvensanalys innehålla ett bredare resonemang, vilka konsekvenserna skulle kunna bli på lång och på kort sikt för olika grupper av barn. En prövning av barnets bästa är tänkt att vara ett underlag för beslut som fattas i frågor som direkt eller indirekt rör barn. Här ska även beaktas den påverkan som blir för barn och unga i den verksamhet (scouting), som bedrivs idag inom området. Här har ännu inget funktionellt alternativ presenterats för föreningen. Med den korta uppsägningstid som nu gäller från kommunen, så är det redan i dag mycket svårt att planera verksamheten.

• Trafikflödesanalysen, med prognostiserade 900 bilar ytterligare per dygn, är för knapphändig kring den föreslagna åtgärden att leda all trafik till tre-vägskorsningen. Redan med dagens trafik är det trångt med köer och säkerhetsrisker.

• Analys saknas av behovet av kontorshus med centrumverksamhet, restaurang och cafébyggnad samt torg, inom föreslaget område.

• Kalkyler mer övergripande och ansvars/riskfördelning mellan inblandade aktörer behöver tydliggöras.

För Miljöpartiet de gröna i Vellinge

Angela Everbäck  
Höllviksstrandsvägen 57
236 38 Höllviken
Tele: 0761 60 70 69

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: