Energi

Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala. Vi måste börja här och nu.

Miljöpartiet vill

  • Att Årjängs kommun använder grön el
  • Utreda möjligheten för kommunen att köpa vindkraft
  • Investera i solenergi på kommunens byggnader
  • Att kommunens bilpark på sikt ska drivas på biobränsle eller el, samt kompletteras med cyklar och elmopeder

Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala. Vi måste börja här och nu. Människans utsläpp av klimatgaser måste minska för att begränsa negativa effekter på vår civilisation. Det har visat sig att extrema väderförhållanden kan ha förödande effekter lokalt, men torka liksom översvämningar påverkar också den globala matproduktionen och i förlängningen matpriserna i våra lokala matbutiker.

Vårt mål är att Årjängs kommun ska vara klimatneutralt innan år 2030. Vi vill att Årjängs kommun ska tillgodose sitt energibehov med grön el från förnyelsebar energi. Vi ser dessutom fördelar med att vi kollektivt äger vindkraft, för att påskynda omställningen till förnyelsebar energi i Årjängs kommun, men också i landet som helhet.  Sol är en annan viktig energikälla och vi ser att kommunens byggnader är lämpliga för placering av solceller. Vi vill också utreda möjligheter för det lokala jord- och skogsbruket att vara del av större bioenergisatsningar, eventuellt tillsammans med andra kommuner i Värmland. Det är satsningar på förnyelsebar energi samt en ökad energieffektivisering som gör att Sverige slipper dyra och riskabla satsningar på nästa generations kärnkraft och vi kan bryta vårt beroende av fossil energi.

Vi ser att bilen är viktig och i dagsläget nödvändig för människor på landsbygden, däremot är vårt fossilberoende ohållbart, inte bara för klimatet, utan även för ekonomin. Tillgången på förnybara drivmedel är en viktig framtidsfråga och vi ser därför stora fördelar med att lokalt kunna producera vår egen energi, vilket i förlängningen ger både jobb och ökade lokala återinvesteringar. Denna omställning är inte okomplicerad och därför måste kommunen ta sitt ansvar. På sikt bör kommunens bilpark drivas på biobränsle eller el, och kompletteras med cyklar och elmopeder. Det ska finnas möjlighet att skapa bilpooler eller samåkningssystem där flera kan dela och använda samma bil.  Vi vill göra det enklare att bo och leva i Årjängs kommun!

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Energi och klimat

Klimatförändringen - den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, och uppvärmningens effekter på nederbörd, vindar och åska - är vår tids största utmaning.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att Värmland blir självförsörjande på förnyelsebara energikällor,
  • att det satsas på vindkraftverk i Värmland på lämpliga ställen och att vindkraftens utbyggnad i Värmland inte får skada väsentliga natur- och kulturmiljöer,
  • att fossila bränslen fasas ut i befintliga energianläggningar,
  • att energirådgivning ska finnas i varje kommun.

Läs mer

Den globala uppvärmningen orsakar bland annat översvämningar och utbredning av ökenområden. Allra hårdast drabbas många fattiga länder. Men sommaren 2018 har visat att långvarig rekordvärme och torka kan innebära stora svårigheter för oss i Sverige också. Inte minst för våra bönder, som förser oss med mat, och för alla som drabbats av svårkontrollerade skogsbränder.

Eftersom uppvärmningen enligt nära hundraprocentigt enig expertis beror på människors utsläpp av växthusgaser, kan den drivas tillbaka genom att vi gör oss av med vårt beroende av fossila bränslen, övergår till förnyelsebara energislag och genomför en radikal energieffektivisering. De största bovarna när det gäller utsläpp och energislöseri är trafiksektorn, bygg- och boendesektorn, energislukande industrier, jordbrukssektorn och vårt val av mat.

Alla utsläpp, allt energislöseri, men också all energieffektivisering är lokala företeelser med globala effekter. Förnybara energikällor är framtidens energi, men även på förnybara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är redan utbyggd så mycket att de forsar som är kvar bör få förbli outbyggda.

Det finns stora möjligheter att bygga ut sol- och vindkraft med rimlig naturhänsyn i valet av platser, och det finns stora möjligheter att tillvarata bioenergi från skogen utan att ta bort lövträd som behövs för mångfalden i skogen. Vi anser att samhället ska ställa tydliga miljökrav, så att produktionen av förnybar energi kan ökas avsevärt utan att orsaka alltför stor skada på naturen.

Värmland ska bli en klimatsmart region inom alla områden! Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: