En miljöanpassad vattenkraft för 
förnybar energi och regionala intäkter

Vattenkraften är en avgörande pusselbit i ett förnybart energisystem, men har stor påverkan på biologisk mångfald och människors närmiljö. Vattenkraften måste miljöanpassas.

Miljöpartiet vill:

  • anpassa all vattenkraft till moderna miljövillkor
  • värna biologisk mångfald och säkerställa vandringsvägar för fisk
  • öka skyddet av fritt rinnande vatten
  • att mer pengar från vattenkraften ska stanna i den region där kraftverken finns
  • stärka urfolket samernas självbestämmande och inflytande.

Vattenkraft ger stabilitet i energisystemet

Vattenkraft är en viktig pusselbit för att nå målet om 100 procent förnybar energi. Den kan fungera som reglerkraft för att jämna ut den mer ojämna produktionen från vindkraft och solenergi. När kärnkraften fasas ut i takt med att reaktorerna åldras och lönsamheten sjunker blir vattenkraftens roll i energisystemet än viktigare.

Miljöanpassa all vattenkraft

Växter och djur som är beroende av forsande vatten har i många områden försvunnit på grund av vattenkraften. Fiskarter som är beroende av att vandra mellan sjöar, hav och älvar hindras av dammar som skär av vägen. Miljöpartiet vill att all vattenkraft ska miljöanpassas och att fiskens vandringsvägar för reproduktion i våra älvar och vattendrag ska säkras och återställas. Vi vill att Sverige ökar skyddet av fritt rinnande vatten och inför ett stopp för utbyggnad av småskalig vattenkraft.

Låt pengar från vattenkraften stanna i regionen

Miljöpartiet vill att mer av de värden som skapas från utvinning av naturresurser i lands- och glesbygd ska stanna i regionen där utvinningen sker. Miljöpartiet föreslår därför en lokal elbonus, där regionerna får betalt för den el de producerar från vattenkraften. Mer specifikt 10 miljoner per år för varje terawattimme!

Del av en koloniserande och exploaterande historia

Hela 80 procent av den storskaliga vattenkraften i Sverige ligger på traditionella samiska marker, i Sápmi. Utbyggnaden av vattenkraften skedde under 1900-talets första hälft som en del av koloniseringen av Sápmi, i en process där samer hade lite eller inget alls att säga till om. Miljöpartiet vill att Sverige ska skriva under ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter och ta ansvar och ge upprättelse för historiska övergrepp. Inte bara samer utan också många andra människor drabbades hårt när älvar dämdes upp, byar översvämmades och fiskevatten försvann. Få av de arbetstillfällen som uppstod kopplat till vattenkraften finns kvar idag.

Miljöpartiet regerar

Regeringen har lagt ett lagförslag om att miljöanpassa vattenkraften.

Fördjupning i ämnet vattenkraft

Nyheter på Energi

När ska regeringen sluta stötta kriget?

Regeringens vindkraftsmotstånd kvarstår

Alla har rätt att äta sig mätta!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter