Jämställdhet

Jämställdhet är en mänsklig rättighet, men samhället är ännu inte jämställt.

Miljöpartiet vill

 • Att lönegapet mellan kvinno- och mansdominerade yrken med likvärdiga utbildningar ska minska.
 • Att sexuella trakasserier i kommunens verksamhet ska upphöra.
 • Att utbudet av jourboenden, skyddade boenden och utslussningslägenheter ska öka för att bättre motsvara behoven.
 • Att personal inom skola och socialtjänst har kompetens och mandat att hantera frågor runt tvångsäktenskap och hedersvåld.

Kön har fortfarande en avgörande betydelse för makt och inflytande i samhället. Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. #metoo-rörelsen visade att problemet med sexuella trakasserier är utbrett i samhället. Sexuella trakasserier är ett problem för stadens anställda och särskilt kvinnliga medarbetare, som riskerar att utsättas av både kollegor och brukare. Arbetet med jämställdhet i Göteborgs stad kräver ett centralt strategiskt stöd. Arbetet med likabehandling och att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska intensifieras. Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet ska gälla ur såväl medarbetar- som invånarperspektiv.

Göteborg ska vara fritt från diskriminering, våld mot kvinnor och barnäktenskap. Göteborgs Stad ska vara en förebild i jämställdhet och jämställd verksamhetsutveckling. Det är viktigt att stödja ett jämställt deltagande i de politiska processerna genom exempelvis jämställdhetssäkrad medborgardialog. Göteborgs Stad måste ta sexuella trakasserier mot anställda på största allvar.

Arbetet med mäns våld mot kvinnor behöver utökas med förebyggande insatser som fokuserar på att bryta destruktiva normer. Arbete mot sexuell utsatthet och för personer som utsatts för sexuella övergrepp ska förstärkas. Jourboenden och andra former av stöd ska erbjudas alla våldsutsatta personer, oavsett kön och sexuell läggning. Stadens verksamheter måste vara uppmärksamma på risken att unga flickor tvingas till äktenskap mot deras vilja. Skola och socialtjänst ska ha kompetens att hantera frågor runt tvångsgiftermål. Problemet med hedersförtryck måste bekämpas. Det drabbar oftast en mycket marginaliserad grupp, ofta utan möjligheter att göra sin röst hörd. Stöd till personer som utsätts för hedersvåld ska fortsätta att utvecklas utifrån antagna program och planer.

Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska upphöra. Staden ska fortsätta att jämna ut löneskillnader och ha noggrann uppföljning av löneutveckling för könen. Staden ska uppmuntra ett mer jämställt uttag av föräldradagar.

Feminismen är en viktig kraft i samhället, och jämställdheten är en frihetsfråga. Inom förskolan och skolan är jämställdhet mellan könen en viktig del av värdegrunden. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i skolan och förskolan, och värdegrunden ska vara välkänd för både personal, elever och föräldrar.

Att unga tjejer möts av osunda skönhetsideal riskerar öka problemen med psykisk ohälsa. Reklam i det offentliga rummet innehåller ofta bildspråk där kroppar ofta retuscheras till perfektion. Staden ska inte främja osunda och orealistiska kroppsideal, utan istället arbeta för att dämpa kroppshetsen.

 

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Jämställdhet

Det är långt kvar tills Sverige är jämställt.

Läs mer

Miljöpartiet vill att Västra Götaland ska arbeta aktivt för att åstadkomma konkreta resultat, exempelvis genom att minska könssegregationen inom arbetsmarknaden. Vi vill öka andelen chefer och ledare som är kvinnor och anser att det ska vara en självklarhet med lika lön för lika arbete. Dessutom måste våra goda exempel uppmuntras och spridas. Vi anser att jämställdhetsarbetet måste föras av både kvinnor och män. Vi vill att medvetenhet om mansrollen och dess konsekvenser inom samhällets alla områden återfinns i vårt arbete för jämställdhet. Utsatta kvinnors behov av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter när det gäller preventionsrådgivning och föräldrautbildning ska tillgodoses.

Hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån individuella förutsättningar oavsett kön, och mannen ska inte vara norm inom forskning och medicinska studier. För att nå dessa mål måste vi medvetandegöra problematiken. Ett sätt är att utbilda regionens personal inom genusfrågor och normkritik.

En av de viktigaste insatserna för att förebygga våld i nära relationer är att sprida kunskap. Ett annat är att genomföra kartläggningar på verksamhetsnivå av resursfördelning utifrån kön och att belysa jämställdhetseffekter i varje politiskt beslutsunderlag. Det är genom att synliggöra våldets orsaker liksom olika tänkbara lösningar på problemet som förändringar blir möjliga. Den enskilt viktigaste stödpersonen för en våldsutsatt är en professionell bedömare. Därför vill vi långsiktigt öka tillgängligheten på psykologer och beteendevetare inom primärvården. Samverkan med kvinnojourerna måste även förstärkas. Vi anser att samhällets inställning till våld i nära relationer behöver skärpas och att den som utövar våld behöver vård.

Skyddat boende är ett tillfälligt boende för våldsutsatta och deras barn som till exempel snabbt behöver komma undan från en våldsam partner. En minoritet av regionens 49 kommuner har egna jourlägenheter. Vi vill att regionen och kommunerna utarbetar en gemensam strategi för att öka tillgången till skyddat boende i hela regionen, då det inte alltid är aktuellt med ett skyddat boende i hemkommunen. 

Hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas. Västra Götalandsregionen ska strategiskt arbeta för att höja kompetensen hos och arbeta fram en handlingsplan för de yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Miljöpartiet vill:

 • att invånare som söker kontakt med Västra Götalandsregionen ska kunna få information på fler språk än talad och skriven svenska
 • att auktoriserad tolk finns att tillgå vid kontakter med hälso- och sjukvården
 • att regionens personal fortsatt utbildas i mänskliga rättigheter, lika rätt och mångfald, samt hedersproblematik, genus och HBTQ+-frågor
 • att regionens vårdcentraler ska vara HBTQ+- diplomerade
 • att Lundströmmottagningen, som är regionens utredningsenhet för den könsbekräftande vården, ska nå vårdgarantin för besök och utredning på samma vis som alla andra vårdavdelningar
 • att kirurgin inom transvården ska förbättras och patientinflytandet öka
 • att det material som regionen tillhandahåller inom föräldrautbildning ska genomsyras av ett genusperspektiv
 • att det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet ges ökade resurser
 • att jämställdhetseffekter belyses i varje politiskt beslutsunderlag
 • att varje politiskt underlag ska innehålla en barnanalys
 • att regionens plan om mänskliga rättigheter ska genomsyra alla regionala verksamheter

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: