Feminismen måste 
gå längre

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Miljöpartiet vill

 • få ett slut på mäns våld mot kvinnor
 • stoppa hedersrelaterat våld och förtryck
 • att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen och pensionen
 • främja ett jämställt ansvar för hem och barn
 • fortsätta att föra en feministisk utrikespolitik för klimat, bistånd och fred.

Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

Mer måste göras för att förebygga våld. Arbetet mot destruktiva maskulinitetsnormer måste stärkas. Alla relevanta yrkesgrupper måste få kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och samtyckeslagstiftningen. Arbetet mot detta har stärkts av den feministiska rödgröna regeringen, bland annat genom åtgärder för att förebygga våld, upptäcka och lagföra förövare och ge stöd till brottsoffren.

Stoppa hedersrelaterat våld och förtryck

Alla har rätt att själva välja sin partner och hur man vill leva sitt liv, utan hot och våld från familj eller släktingar. Vi vill skärpa straffen för brott med hedersmotiv. Barn ska inte kunna vara gifta i Sverige. Vi vill göra det lättare för barn som blivit bortgifta utomlands att komma hem.

Samtycke vid sex

Är det inte frivilligt, så är det inte lagligt. Miljöpartiet var det parti som tog initiativ till samtyckeslagstiftning. Under tio år drev vi frågan om att sexbrottslagtiftningen ska utgå från samtycke innan det sommaren 2018 äntligen blev verklighet! Det innebär att fler situationer än tidigare nu kan leda till fällande domar. Nu måste samtyckeslagen följas upp med ett brett arbete för en samtyckeskultur i hela samhället.

Samtycke i fokus i skolan

En viktig väg mot en samtyckeskultur är att alla elever får en likvärdig sex- och samlevnadsundervisning, där samtycke står i fokus. Miljöpartiet har varit drivande i att ändra så att ämnet “sex och samlevnad” nu blir “sexualitet, samtycke och relationer”. I det nya ämnet får frågor om hedersvåld, pornografi, normer och relationer större utrymme än idag. Vi har också infört nya examensmål i lärarutbildningarna för att alla blivande lärare ska vara trygga i att undervisa om sex och relationer.

Halva makten

Fler kvinnor på höga poster är bra för demokratin. Besluten som fattas på de högsta positionerna i näringslivet har inflytande på hela arbetslivet. Nu ges män tolkningsföreträde och det påverkar jämställdheten i samhället. Diskriminering sker idag. Mediokra män väljs framför mer kompetenta kvinnor. Vi vill lagstifta om kvotering av kvinnor till styrelser i börsbolag och statliga bolag.

Hela lönen

Kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade yrken. Även inom ett och samma yrke har kvinnor lägre lön. Vi vill att offentliga arbetsgivare går före och inför jämställda löner och rätt till heltid. Vi vill också att statliga Medlingsinstitutet får i uppdrag att verka för jämställda löner.

Hela pensionen

Kvinnor har lägre pensioner än män. Det är en följd av en ojämställd arbetsmarknad. Fyra av fem med de lägsta pensionerna är kvinnor som har haft liten eller ingen arbetsinkomst. Vi vill höja garantipensionen för de som har det tuffast.

Ett jämställt föräldraskap

Mer jämställt uttag av föräldradagarna är den enskilt viktigaste åtgärden för lika lön oavsett kön, och för att få bukt med det obetalda hem- och omsorgsarbete kvinnor ofta gör idag.

Att män tar ut mycket mindre föräldraledighet än kvinnor är ett problem både för jämställdheten och för barns relation till alla sina föräldrar. Vi vill öronmärka dagar så att minst en tredjedel används av vardera föräldern, medan en tredjedel ska kunna användas fritt av vårdnadshavarna  överlåtas till en annan vuxen som är del av barnets familj.

Feministisk utrikespolitik

Kvinnor i utsatta länder drabbas särskilt hårt av klimatförändringar och konflikter. Vår feministiska utrikespolitik för fred och global rättvisa innebär stora satsningar på klimat och bistånd som bidrar till att förbättra livet för miljoner kvinnor.

Stärkt aborträtt

Sedan 2007 är det tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige under samma förutsättningar som för svenska kvinnor. Många förhindras dock av höga sjukvårdskostnader. För att möjliggöra en verklig tillgång till abort vill vi öppna upp för subventionerad abort för utländska kvinnor i Sverige.

Miljöpartiet påverkar

 • Ett 40-punktsprogram för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
 • Sverige har en samtyckeslag.
 • Budgeten för klimat och bistånd har höjts, vilket gynnar kvinnor i fattiga länder.
 • Stödet till kvinnojourer har stärkts.
 • Föräldraförsäkringen har blivit mer jämställd genom att en tredje månad i föräldrapenningen nu är reserverad åt vardera förälder.
 • Det finns nu en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.
 • Konsekvenser för jämställdheten har synliggjorts redan vid utformningen av statsbudgeten.
 • De mest utsatta pensionärerna, som ofta är kvinnor, får mer pengar i plånboken.

Nyheter på Jämställdhet

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

En budget för det gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter