Kultur

Miljöpartiet älskar kultur. Vi vill se en kulturell karaktär i hela Göteborg. Kultur ska inte bara vara en fritidsyssla, utan vi vill föra fram fler kulturutövare som kan försörja sig på sitt arbete.

Miljöpartiet vill

 • Ha gratis inträde till de kommunala museernas basutställningar.
 • Göra kultur- och musikskolan gratis eller mycket billig.
 • Minska reklamen i stadsrummet.
 • Främja en mångfald av kulturyttringar, för alla invånare i Göteborg på deras egna villkor.

Ur kultur föds kreativa miljöer och innovationer i staden. Kultur är inte bara viktigt för den egna utvecklingen utan också en viktig arena för möten mellan människor från olika delar av staden och med olika bakgrunder. Bibliotek och kulturhus med generösa öppettider hör till stadens kärnuppdrag.

Stadens kultursatsningar ska bidra till konstnärlig utveckling, kreativa möten och ökad förståelse. Kulturens roll för yttrandefrihet, mångfald och demokratisering är viktig och ska respekteras. Kulturnämnden har en viktig roll i att skapa positiva möten mellan olika delar i Göteborgssamhället. Kulturinstitutionerna ska utvecklas så att de fortsätter vara relevanta, utmanande och intressanta med hög konstnärlig verkshöjd. De ska aktivt samverka med fria konstnärer och grupper genom projekt och att tillgängliggöra lokaler med mera. Hyrorna för stadens kulturlokaler ska hållas nere för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för ett rikt kulturliv. Staden ska underlätta för föreningar att hyra eller låna skolor och andra kommunala lokaler.

Bibliotek och kulturhus ska ha generösa öppettider. Samarbeten med enskilda och organisationer som är intresserade av att utföra verksamhet i bibliotek och kulturhus ska inledas som en del i att utveckla bibliotek och kulturhus som naturliga arenor för cirkulär ekonomi. Där medborgarkontor saknas ska de inrymmas i biblioteken.

Barn och ungdomar ska ha möjlighet till eget skapande och kulturutövning, oavsett uttrycksform. Därför ska kulturskolan fortsätta utvecklas och utöver ordinarie undervisning vara tillgänglig för alla unga mellan 6 och 19 år. Kulturskolan ska innefatta en mångfald av kulturella uttryck och behovet av tillgängliga och verksamhetsanpassade lokaler ska tillgodoses. Kulturskolan ska ha uppsökande verksamhet och dess lokaler och material ska göras mer tillgängliga för allmänheten.

 

Utformning av bebyggelse och offentliga platser ska ske med människan i fokus. Kulturen ska utgöra en integrerad del av stadsutvecklingen och kulturplanering ska komma in i ett tidigt skede i planprocessen. Stadsrummet ska vara tillgängligt och stimulera spontana kulturyttringar där utrymme för kreativitet ges. Det ska finnas fler kulturupplevelser och lekmiljöer, exempelvis interaktiva skulpturer och lekmöbler i Göteborg.

 

Att bygget av kasinot vi Packhuskajen gick före en tilltänk ungdomsverksamhet är ett exempel på när ekonomiska vinstintressen styr bygget. Så vill vi inte att det ska gå till. Istället vill vi att det byggs fler fritidsgårdar och centrum anpassade för ung kultur. Barn och ungas musikintresse är viktigt att värna om, därför ska musikskolan finnas öppen för alla, gratis eller till ett lågt pris.

Göteborg har ett fantastiskt kulturutbud med både Operan, Konserthuset, modern dans och flera teatrar. De som utövar teater och musik på hobbynivå har inte tillgång till de stora scenerna. De behöver säkra lokaler att repa i och scener att uppträda på till rimliga priser.

 

Göteborg har en berömd kulturhistoria. Vi måste ta hand om kyrkor, bostadshus, parker och gamla träd med kulturhistorisk prägel. En blandning av gammal och ny kultur gör staden levande.

Stadens museer är en viktig del av kulturbevarandet. Vi vill se ett utökat samarbete med våra museer och resten av kulturen i Göteborg. De kommunala museernas basutställning borde ha fritt inträde för att öka invånarnas möjlighet att uppleva kultur.

 

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Jämställd och jämlik kultur

Ett rikt kulturliv ger livskraft och glädje.

Läs mer

Kulturens positiva effekter

Kultur är yttrandefrihet, reflektion, bildning och kreativitet. Kultur kan vara både ifrågasättande, provokativ, njutningsfull och underhållande. Kulturen har ett egenvärde. Det ska läsas som alla människors rätt till upplevelse, bildning och kreativ utveckling genom dels god tillgänglighet till ett mångfacetterat kulturutbud av hög kvalitet, dels möjlighet till eget skapande. Kultur har också en koppling till existentiella frågor och miljöbetingelser. Därtill har kultur i alla dess former påvisade positiva effekter inom andra politikområden såsom hälsa, skola, vård och omsorg, samhällsutveckling, föreningsliv samt besöksnäring. Kultur ska väcka lust och livsglädje, men även vara ifrågasättande, provocerande och en garant för yttrandefriheten. Alla måste få möjlighet att både uppleva och utöva kultur. I ett grönt samhälle finns det gott om mötesplatser, i alla delar av regionen. Kultur på sjukhus har visat sig vara viktigt för tillfrisknande. Här kan sjukhusbiblioteken som kulturbärare få en ny, utvecklad roll.

Detaljstyre av kulturpolitiken är främmande för Miljöpartiet. Vi satsar på det fria kulturlivet och en kulturpolitik där de politiska församlingarna håller sig på armlängds avstånd från den konstnärliga friheten. En grön kulturpolitik handlar om att föra kulturen närmare människan. Utrymmet för fria kulturutövare, kulturföreningar och den fria scenkonsten ska öka. Den regionala kulturens mötesplatser är betydelsefulla offentliga rum. De är öppna för alla och viktiga markörer i ett demokratiskt samhälle. Tillgängligheten till dem ska vara god vad gäller öppettider, tillgänglighetsanpassning och information. Vi vill vidareutveckla för människor att digitalt, till exempel via biobesök, kunna avnjuta föreställningar från regionens kulturscener. Att ge ökat stöd till fria och lokala museer säkerställer tillgängligheten och dess framtid, samt bidrar till utveckling av kulturen utanför de stora städerna. Då de lokala museerna spelar en viktig roll i berättandet av den lokala historien och för besöksnäringen.

 

Jämställd och jämlik kultur

Alla har rätt att delta i kulturlivet. Barns tillgång till kulturupplevelser och eget skapande ska inte vara beroende av föräldrars ekonomi och intresse. Miljöpartiet värnar särskilt barnens rätt att vara aktiva inom kulturlivet. Ett bra sätt att nå alla barn är genom kulturaktiviteter i skola och förskola. På många håll inom kultursektorn dominerar män den konstnärliga ledningen och gestaltningen medan kvinnor utgör majoriteten av publiken. Miljöpartiet anser att både av genus- och demokratiskäl måste denna ordning brytas och kräver därför både god statistisk rapportering och tydliga krav på de regionala kulturinstitutionerna. Ett aktivt publikarbete för att bryta gällande publikmönster ska uppmuntras.

Västra Götaland har en rik och spännande historia. Kännetecknande har varit både en fast förankring i det lokala och en öppenhet för nya influenser, antingen det gällt innovativa tekniska nyheter eller möten med andra kulturer. Inte minst i enlighet med denna tradition, men också ur ett demokratiperspektiv vill Miljöpartiet se att befolkningens sammansättning speglas i regionens kulturliv. Dessutom ska internationellt kulturutbyte stödjas. Här finns historiskt intressanta platser, en njutbar lokal matkultur och vackra naturlandskap, vilket ger goda möjligheter att utveckla en berikande hållbar besöksnäring. Det innebär också att vi gör det mer attraktivt för invånarna att turista i sin närmiljö. Regionens folkhögskolor är viktiga aktörer och främjare av ett aktivt och brett kulturliv. Genom att engagera kulturarbetare till sina program är de betydelsefulla finansiärer till det fria kulturlivet vilket Miljöpartiet ser som särskilt betydelsefullt.

 

Hållbar besöksnäring

Regionen har antagit utmaningen om att Västra Götaland långsiktigt ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande besöksregion. Besöksnäringen i Västra Götaland växer kraftigt. Utvecklingen pekar på att fler kommer att ges möjlighet att arbeta och försörja sig inom besöksnäringen i framtiden. Besöksnäringen innefattar många gröna inriktningar som exempelvis natur-, kultur- och maritim besöksnäring. Regionens utmaning är att vidareutvecklas som en attraktiv besöksdestination året om med ett väl genomsyrat hållbarhetsperspektiv. Som del i en hållbar besöksnäring anser vi att regionen ska inta en samordnande roll i arbetet med att rusta upp och utveckla vandringsleder. 

 

Kultur rör sig över gränser

Kulturverksamhet erkänner inga gränser och ett dynamiskt kulturliv är beroende av influenser utifrån. Därför är det viktigt att vi ger möjlighet för regionens kulturaktörer att delta i internationella utbyten. Lika viktigt är samarbeten inom landet. Med samverkansmodellen utformas den regionala kulturpolitiken i tät kontakt med Statens Kulturråd. Vi ska ge arbetet med kulturplanen hög prioritet, för att låta den vara en hävstång för nya investeringar i regionen. Regionen ska arbeta för fler fristäder för förföljda författare och kulturskapare.

 

Miljöpartiet vill:

 • att kultur för barn och unga ska prioriteras
 • att politiken håller armlängds avstånd till kulturutövarna
 • att samarbetsavtal upprättas med kollektivtrafiken, så att skolbarn och asylsökande har fria resor till natur- och kulturaktiviteter
 • att ersättningsnivån till kulturarbetare följer minst de ersättningsnivåer som sätts av stat och kulturens centrumbildningar
 • att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i kulturlivet
 • att regionen verkar för ökad samverkan mellan kulturinstitutionerna och fria kulturutövare
 • attcykellederna rustas upp och utvecklas för att främja cykelturismen
 • att det vid regionala turistsatsningar ska göras miljökonsekvensbeskrivningar
 • att regionens kulturverksamheter tillgänglighetsanpassas för både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar
 • att regionens kulturverksamheter ska eftersträva jämlikhet
 • att ekobesöksnäringen speciellt främjas 
 • att dokumentärfilmsproduktion i regionen främjas och stärks
 • att Västra Götalandsregionens stöd till lokal museiverksamhet ses över
 • att kulturutövarnas arbetsvillkor i hela regionen jämlikt förbättras bland annat genom att inrätta ett regionalt ateljéstöd
 • att det fria kulturlivet stöds i regionen
 • att regionens politik för spelkultur utvecklas, för stödja en jämlik utveckling inom dataspel, rollspel och livespel med fokus på en bättre könsfördelning inom området
 • att ungdomsgruppen 15-19 år ges möjlighet till kreativa mötesplatser för utövande av kultur.
 • att regionen satsar på uppsökande verksamhet, riktad till äldre och boende på särskilt boende, för att ge möjlighet att uppleva och utöva kultur
 • att kulturinsatserna i regionen riktade mot äldre där de själva får arbeta kreativt ökar
 • att kultur som en del i integrationsarbetet bör främjas och stöd till våra nationella minoriteter stärkas
 • att barn och ungdomar tillåts till större del vara delaktiga i utformandet av den offentliga miljön
 • att fler av muséernas samlingar öppnas upp för allmänheten i hela regionen

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: