Levande kultur i hela landet

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Miljöpartiet vill

 • att människor i alla åldrar ska kunna ta del av konst, kultur och litteratur i hela landet
 • stärka den ekonomiska och sociala tryggheten för konstnärer och kulturskapare
 • ge estetiska ämnen större plats i skolan
 • stärka journalistiken i hela landet
 • värna och vårda kulturarvet samtidigt som vi välkomnar nya kulturyttringar.

Kultur för alla

Konsten och kulturen ska vara öppen och tillgänglig för alla som vistas i vårt land. Du ska kunna gå på konsert, utställning, lära dig dansa eller spela ett instrument på kulturskolan, oavsett var du bor i Sverige.

Vi vill se ökade anslag till museer och scenkonst i hela landet. Vi vill också stärka tillgången till kultur genom digitala tjänster som gör att kulturen kan nå fler platser.

Litteratur för alla

Biblioteken är viktiga institutioner i samhället. De är en arena för läsning och litteratur, bildning och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska vara öppna och tillgängliga för alla. Det ska finnas ett brett utbud av litteratur på såväl svenska som på andra språk, så att alla har möjlighet att ägna sig åt läsning och att utveckla sina språkkunskaper.

Vi vill särskilt att skolbibliotek ska finnas i anslutning till varje skola och att de ska vara bemannade med personal med rätt kompetens.

Bättre villkor för kulturutövare

Professionella konstnärer och kulturskapare ska kunna arbeta under rimliga villkor och med trygga anställningar i hela landet.

Vi vill att en konstnärsfond inrättas för bildkonstnärer och att möjligheten för en liknande konstruktion för tonsättare utreds.

Kulturutövare ska kunna uttrycka sig utan att drabbas av hot och hat.

Kultur för barn och unga

Vi vill ge estetiska ämnen större plats i förskolan och grundskolan. Minst ett estetiskt ämne ska vara obligatoriskt i varje gymnasieprogram.

Alla barn och unga ska kunna få möjlighet att prova på kulturskolan. Med oss i regering har vi nu för första gången någonsin en nationell strategi för att fler barn och unga ska kunna ta del av kulturskolans utbud. Vi vill gå vidare och ytterligare stärka kulturskolan med satsningar på bredare utbud och fler uttrycksformer.

Bättre förutsättningar för granskande journalister

Ett demokratiskt samhälle behöver sina kritiker. Journalistik och tillgång till fri konst och kultur, behöver finnas över hela landet.

Vi har drivit igenom ökat presstöd och nya teknikneutrala mediestöd för att stimulera journalistisk bevakning i områden som i dag är svagt bevakade. Vi vill öka mediestödet och göra det än mer teknikneutralt för att skapa bättre förutsättningar för oberoende, granskande journalistik och en mångfald av medieperspektiv över hela landet.

Public service ska vara oberoende

Ett starkt och oberoende public service är oumbärligt i en modern demokrati. Allmänheten har rätt till saklig och neutral information.

Vi värnar public services oberoende. I regering har vi föreslagit en stabil och långsiktig finansieringssystem som innebär att tv-licensen avskaffas till förmån för en individuell public service-avgift. Därtill har vi lagt en rad förslag som ytterligare förstärker public service-bolagens oberoende.

Miljöpartiet regerar

I regering har vi drivit igenom den starkaste kulturbudgeten någonsin i Sveriges historia.

 • Över två miljarder mer till kulturbudgeten.
 • Stöd till arrangörer och institutioner inom det fria kulturlivet, offentliga institutioner, regional kultur, enskilda kulturskapare, om 2,5 miljarder för 2020 och 3,7 miljarder för 2021.
 • Höjda stöd och ersättningar till den fria konsten.
 • Biblioteksersättningen har höjts historiskt mycket i två omgångar.
 • En handlingsplan för bild och form.
 • En nationell strategi och en sammanhållen politik för kulturskolan.
 • Stöd till kommunerna för ökad kvalitet och breddat utbud i kulturskolan, ett nationellt kulturskolecentrum i Kulturrådet och bättre lärarutbildningar.
 • Fri entré på statliga museer.
 • En ny museilag som stadgar museernas oberoende och status som kunskapsinstitutioner.
 • Den regionala kulturen har stärkts genom flera satsningar på kultursamverkansmodellen.
 • Stora satsningar på bibliotek i hela landet.
 • Satsningarna Hela Sverige läser med barnen och Läsdelegationen.
 • Ett digitalt kompetenslyft genom Kungliga Biblioteket som för att stärka den källkritiska förmågan.
 • En omställning av filmpolitiken som innebär stabil finansiering för filmbranschen och nya biografstöd.
 • Ny politik och ökade satsningar på arkitektur, form och design.
 • Höjt presstöd och nya teknikneutrala mediestöd för journalistik i hela landet.
 • Ett nytt system för finansiering av tv och radio i allmänhetens tjänst.
 • En handlingsplan till det fria ordets försvar, i syfte att motverka hot och hat mot journalister och konstnärer.
 • Press- och mediestödet har permanent förstärkts med 200 miljoner kronor.

Nyheter på Kultur

MP: Ge utökat krisstöd till kulturen

En kraftfull satsning på den fria kulturen

Säkra tidningsdistributionen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter