Skola och utbildning

Göteborg ska vara en stad där skolmiljön är varm och professionell, där elever och lärare utvecklas och trivs. Elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa ska stärkas och de som behöver stöd ska få det.

Lärarna är elevernas viktigaste resurs. Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Även lärarna ska få den tid och det stöd de behöver för att skapa en god arbetsmiljö. Elever ska ses som medmänniskor, kunskapskällor och värdeskapare. Under mandatperioden 2014–2018 har vi ökat den ekonomiska ramen för skolan med totalt 800 miljoner kronor, utöver indexökningar. Vi vill fortsätta att förbättra villkoren i skolan och vill nästa år satsa sammanlagt 110 miljoner kronor mer till skolan i Göteborg. Av dessa 110 miljoner vill vi bland annat satsa 40 miljoner till att stärka skolor i utsatta områden så att lärare och rektorer upplever dem som attraktiva och utvecklande arbetsplatser. Fritidshemmen är en viktig del i elevernas lärande och utveckling. Vi vill att fler barn ska få möjlighet att ta del av fritidshemmens verksamhet. Därför satsar vi 30 miljoner till att utöka målgruppen för fritidshemmen så att även barn till sjukskrivna och barn till föräldrar som är beroende av försörjningsstöd, får tillgång till fritidshem. Vi satsar även på ökad kvalitet i fritidshemmen genom ytterligare 20 miljoner för kvalitetshöjande insatser. Under mandatperioden 2014 – 2018 har vi minskat barngrupperna i förskolan, men ännu så länge inte tillräckligt. Vi vill fortsätta utvecklingen mot mindre grupper i förskolan. Kvaliteten ska stärkas genom att bygga fler förskolor och anställa fler förskollärare. Förskolan ska med god pedagogik, omsorg och lek ge barnen en bra start. Sammanlagt vill vi förstärka förskolan med 70 miljoner nästa år.

Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och unga. Elevhälsan fyller en viktig främjande, förebyggande och åtgärdande roll i skolan. Vi vill fortsätta att utveckla elevhälsans arbete och dess roll i skolans organisation. Vi satsar därför 20 miljoner till att stärka elevhälsan och forma framtidens elevhälsa genom försök med pilotskolor. Vi menar att fler kompetenser behövs i skolan så att läroplanens uppdrag att ge eleverna förutsättningar att utvecklas som sociala, ansvarstagande och kännande människor kan uppfyllas, och att lärare avlastas administration liksom andra uppgifter som kan utföras av andra yrkeskategorier. Det ger lärarna stärkta förutsättningar för sitt pedagogiska uppdrag och ger eleverna bättre motivation för lärande.

Vi har under den gångna mandatperioden också kraftsamlat kring undervisning och lärande som ska stärka möjligheterna för lärare att arbeta med att utveckla sin undervisning och för rektorer att utveckla sitt pedagogiska ledarskap. Detta med stöd i forskning och följeforskning. För att uppnå detta har vi inför en samlad nämnd och förvaltning för hela staden – en för förskola och en för grundskola.

Vi vill inrätta ett vetenskapligt råd som ska stödja både politik och förvaltning att leda skolan på vetenskaplig grund. Vi vill ge både lärare och rektorer ökade möjligheter till att forska på arbetstid. Att forska kring sin egen praktik, praktiknära forskning, utvecklar skolan och stärker möjligheterna till att systematiskt förbättra undervisningen. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan ska utvecklas underifrån. Lärare, elevhälsa och rektorer ska känna att förvaltning, stödfunktioner, ledning, och politik har huvudfokus att ge dem som arbetar med eleverna rätt förutsättningar för utveckling av undervisning och skolmiljö.

 

V vill ha fler genuspedagoger och hbtq-kompetent personal tillgängliga för varje förskola och skola.

 

Vi vill inrätta pilotverksamhet med tvåspråkiga klasser på finska i två skolor i Göteborg.

 

Offentliga medel till friskolor ska alltid återinvesteras i skolan.

Samtidigt är friskolor med olika pedagogiska modeller viktiga. I den kommunala skolan ska mångfald uppmuntras, till exempel genom kommunala friskolor och lokala skolstyrelser.

 

Minska byråkratin.

Göteborgs Stad ska göra sitt yttersta för att fortsätta minska lärares administration. Även rektorernas administrativa uppgifter ska i den nya organisationen ses över för att de ska få mer tid att vara pedagogiska ledare.

 

Stöd ska sättas in tidigt.

Skolsegregationen måste motverkas genom att förbättra likvärdighet och stärka socialt utsatta skolor så att alla barn får tillgång till god utbildning. Vi vill ta fram åtgärder för att öka den socioekonomiska blandningen av elever i skolorna. Vi har under den gångna mandatperioden genomfört en fördelning av pengar till skolorna som bygger på en socioekonomisk analys och ger lika mycket pengar per elev till skolor med samma socioekonomiska förutsättningar. Vi vill fortsätta att stärka likvärdigheten bland annat med de ekonomiska satsningarna som beskrivs ovan.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: