Att skydda Bästeträsk är ett gemensamt beslut

Att skydda Bästeträsk är ett gemensamt beslut

Erik Fransson anser att skyddet av ”Ojnareskogen” genom regeringens utpekande av Natura 2000 är en rättskandal (GT 11/7)

Låt mig backa bandet ca 40 år och istället påstå att det är de planerade kalkbrotten i sjön Bästeträsks närhet (Ojnareskogen) som är den egentliga rättsskandalen.

1973 fattade en socialdemokratisk regering, ledd av Olof Palme, ett beslut om att sjön Bästeträsk och hela dess tillrinningsområde skulle skyddas mot all exploatering som kunde ha en negativ påverkan på vattnet.

Beslutet om ett så kallat miljöskyddsområde har fungerat mycket bra och sjön Bästeträsk är tack vare detta skydd en av Sveriges renaste sjöar. Miljöskyddsområdet omfattar hela sjöns tillrinningsområde och är avgränsat i detalj genom noggranna studier av bland annat SMHI.

Ingen, för vattnet, negativ exploatering har således skett sedan 1973 med hänvisning till det beslutade miljöskyddsområdet. Det är Miljö- och Hälsoskyddsnämnden samt Länsstyrelsen på Gotland som bevakar att beslutet följs. De fåtal hus som finns inom området är uppförda innan regeringsbeslutet.

Region Gotland har beslutat att Bästeträsk skall ingå i det regionala nätet som råvattentäkt. Tekniska nämnden arbetar nu med att upprätta ett ändamålsenligt vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområdets utbredning är i stort identiskt med regeringen Palmes miljöskyddsområde. Avgränsningen bygger, nu som då, på rent vetenskapliga fakta om hur sjön fungerar och får sitt vatten. Vattentäkten är i drift sedan juli 2015. Investeringen hittills omfattar ca 50 miljoner i Sveriges modernaste vattenverk.

Att Svenska Mineral, SMA, lyckats expandera sitt befintliga stenbrott och därmed leda bort grundvatten inom det befintliga miljöskyddsområdet är en rättsskandal. Att Nordkalk fått till stånd två provbrott mitt i miljöskyddsområdet är en rättsskandal. Att Nordkalk lyckats kalavverka skog i miljöskyddsområdet med hjälp av 100 poliser är en rättsskandal. Att 100 svenska poliser skyddade ett privat finskt bolags egenintressen under en ännu pågående rättsprocess är i sig en rättsskandal.

Politik är vilja, sa Palme, men Erik Fransson vill något annat än vad Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet beslutat om.

Vattnet först är vad vi kommit överens om, allt annat vore väl skandal i dessa tider med vattenbrist?

 Daniel  Heilborn  (MP), ledamot  Tekniska  nämnden Publicerad i Gotlands Tidningar 15 juli 2016                                                                                          

Relaterade nyheter

Gotland, 13 januari 2022

Miljöpartiet vill skydda grundvattnet

Gotland, 30 september 2021

Skydda markägare kring Cementas kalkbrott

Gotland, 19 december 2019

Nationalpark ger nya möjligheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter