Motion i Regionfullmäktige om Grönytefaktor för hållbar utemiljö

MP Gotlands fullmäktigegrupp med Karin Stephansson som avsändare lämnade på RF den 27 april följande motion om grönytefaktor för hållbar utemiljö.

Urbaniseringen gör att Visby och våra gotländska tätorter växer och förtätas. Med en mer koncentrerad stadsplanering uppstår en större konkurrens om ytor. Nya exploateringar leder ofta till att gröna ytor försvinner eller naggas i kanten. Det krävs stor medvetenhet för att utemiljön och vegetation ska behålla sina kvaliteter och på ett fullödigt sätt hantera dagvatten, förbättra luftkvaliteten, lindra klimatförändringar, bidra till biologisk mångfald och öka människors välmående.

För att garantera grönytors mängd och kvalitet i exploateringsprojekt har många kommuner börjat använda en värderingsmodell som kallas grönytefaktorn. Grönytefaktorn som verktyg kan användas vid översiktlig planering, i detaljplaneprocessen samt i bygglovsprövningen. Det är alltså ett hjälpmedel vid planering och exploatering av kvartersmark och allmän platsmark och dessutom ett viktigt underlag för en systematisk dialog mellan kommunen/regionen och byggaktören.  Syftet med grönytefaktorn är att göra stadens grönska till en självklar komponent i stadsplaneringen, gynna viktiga ekosystemtjänster och därmed bereda vägen för ett hållbart samhälle.

Grönytefaktorn har utformats för att vara en användarvänlig, kvantifier- och uppföljningsbar modell. Ytor bedöms och poängsätts utifrån deras förmåga att bistå med ekosystemtjänster. Grönytors multifunktionalitet premieras. Ju fler kvaliteter som finns, desto fler poäng genereras. Även vattenrelaterade så kallade blå kvaliteter utgör en viktig poänggrund. Här bedöms till exempel möjlighet till infiltration av dagvatten vilket har stor betydelse här på Gotland.

Vi yrkar:

-Att Region Gotland utvecklar grönytefaktor som ett arbetsredskap för att säkerställa att tillräckliga gröna och blå kvaliteter uppnås i exploateringsprojekt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: