Motion om pollinering

Under senaste regionfullmäktige den16 nov har vår fullmäktigegrupp lagt en motion om pollinering . Skribenten är Karin Stephansson.

MOTION: Biologisk mångfald och vikten av pollinering

Den biologiska mångfalden är starkt hotad. Artdöden som pågår beror delvis på att viktiga
livsmiljöer krymper, förändras eller försvinner. Här spelar de rådande klimatförändringarna
en stor roll. Det handlar också om att föroreningar och bekämpningsmedel förgiftar många
arter och försämrar reproduktionen. Artdöden är kort sagt en konsekvens av att människan
överutnyttjar ekosystemens resurser.
Pollinering är en helt avgörande ekosystemtjänst som hänger samman med den biologiska
mångfalden. Avkastningen från jordbruket och trädgårdsnäringen, det vill säga vår
försörjning är helt avhängig av pollinatörer. I Sverige utgörs pollinatörerna i huvudsak av
bin, humlor, fjärilar och blomflugor. De flesta pollinatörer minskar nu drastiskt i antal. Hela
30 % av våra vildbin är rödlistade, liksom många fjärilar och blomflugor.

-Pollinering är viktigt för världens matförsörjning
Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av att
insektspollinering. Både kvaliteten och kvantiteten på grödor förbättras av pollinering. Det
är också viktigt att flera olika arter samsas om pollineringen, då blir resultatet som bäst.
En blandning av både vilda och tama pollinatörer behövs för att få den jämnaste
pollineringen och de bästa skördarna.

- Pollinering är gratis, men värt miljarder
Insekter som pollinerar ger mångmiljardvärden, något som vi lätt kan ta för givet
eftersom de flitigt står till tjänst utan att vi knappt ens ser dem. Det ekonomiska värdet på
pollineringen som bin, humlor och andra djur gör globalt är uppskattat till 235 – 577
miljarder amerikanska dollar varje år (2015 års värde).

- Pollinering är viktigt för stabila ekosystem
Det viktigaste av allt: pollineringen är livsviktig för naturen. Så mycket som 90 procent av
de vilda växterna är, åtminstone delvis, beroende av pollinatörer för att föröka sig.
Växterna i sin tur ger mat och skydd åt många vilda djur.
Källa Naturvårdsföreningen

Det finns många sätt för Region Gotland att gynna pollinatörer. I tätorterna kan vi till
exempel i se över hur vegetationen utvecklas och sköts. Till viss del har det redan skett en
förbättring genom att vissa av de gräsytor som tidigare klipptes nu får växa upp till äng och
bidra med sin blomning. Här är det viktigt att informera medborgarna om förändringarna i
skötselprinciperna så att de till synes lite rufsiga och oskötta ytorna ses i ett större
perspektiv. Kartläggning av spridningsvägar till och mellan omgivande skogs och odlingslandskap kan ge viktig kunskap. Fysisk planering har en tydlig roll att spela och vi
behöver planera för att säkerställa god pollinering i framtiden.
Det här är ett jobb som pågår på olika nivåer i många kommuner. Södertälje och Vaxholm
har jobbat med inventering, kartläggning och analys för att i särskilda pollineringsplaner
föreslå strategier för förbättrade förutsättningar för pollinatörer.
På Gotland pågår ett arbete med att ta fram en Grönplan/Grönstrategi. Där kommer
ekosystemtjänsternas betydelse för den fysiska planeringen att belysas. Pollinering är en av
de hotade ekosystemtjänster som vi behöver prioritera och det kan ske genom en
pollineringsplan. Den utformas lämpligen som en handlingsplan vilket innebär att den
konkret ska visa vad som ska göras inom ett visst område, vilka som ansvarar för uppgiften,
när det ska vara klart och hur den ska följas upp. Ekonomiska och personella resurser
kopplas till åtgärderna. Våra pollinatörer måste värnas!

Miljöpartiet yrkar:
-Att Region Gotland påbörjar arbetet med att ta fram en pollineringsplan.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: