MP enda parti i Regionstyrelsen som inte tillstyrkte Cementas ansökan

Lyssna

Regionstyrelsen har idag yttrat sig om Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet och vattenverksamhet. Förslaget till yttrande lyfte många viktiga aspekter, främst kring vattenfrågorna, men Miljöpartiet valde att yrka på ett eget förslag.

Cementas kalkbrott vid File Hajdar och Tingstäde träsk i bakgrunden. Foto: Gunnar Britse

Miljöpartiet ansåg att det är för många delar av Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet och vattenverksamhetsom är oklara för att kunna tillstyrka ansökan. Främst handlar det om osäkerheter kring kalktäktens påverkan på Tingstäde träsk.

Samtliga övriga partier i Regionstyrelsen tillstyrkte dock ansökan under förutsättning att verksamheten inte påverkar grundvattentäkten i Slite eller Tingstäde träsk negativ med avseende på såväl kvalitet som kvantitet, trots en stor osäkerhet gällande påverkan på Tingstäde träsk och med ett godtagande av den i ansökan bedömda påverkan på grundvattentäkten i Slite.

- Miljöpartiet anser att det krävs ytterligare fördjupade analyser från bolaget för att klarlägga att Tingstäde träsk på inget sätt ska komma påverkas negativt, vare sig under eller efter bryttiden, då träsket är en av regionens viktigaste vattentäkter och en förutsättning för vattenförsörjningen framför allt under sommarmånaderna, säger Isabel Enström, gruppledare.

Cementas miljökonsekvensbeskrivning visar att vattenförande lager finns mellan Tingstäde träsk och Filehajdar och Region Gotlands konsult SWECO påtalar att det finns en sprickzon i samma område vilket gör att vattnets väg i berggrunden är väldigt oklar.

 

I det fall att brytning tillåts kräver Region Gotland kompensationsåtgärder för den av Cementa bedömda grundvattenavsänkningen och därmed påverkan på grundvattentäkten i Slite.

Miljöpartiet ser, i likhet med både Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, att sådana åtgärder behöver fokusera på att öka grundvattenbildningen i området för att därmed upprätthålla vattennivån både regionens vattentäkter och i enskilda brunnar.

- Enskilda fastighetsägare är inte hjälpta av att Region Gotland får ett vattenverk som kompensation. Dessutom är det oförsvarligt att som Ekokommun acceptera att en naturlig resurs av väldigt god kvalitet ersätts med en vattenresurs som kräver mer rening och blir dyrare för VA-abonnenterna, fortsätter Isabel Enström.

 

Miljöpartiet yrkade:

1. För Region Gotland är grundvattentäkten i Slite och ytvattentäkten Tingstäde träsk väldigt viktiga för Gotlands vattenförsörjning och får inte påverkas negativt med avseende på såväl kvalitet som kvantitet på vattnet.

2. Region Gotland anser att kompensationsåtgärder för den av Cementa i ansökan bedömda påverkan på grundvattentäkten i Slite behöver utredas mer med fokus på att öka grundvattenbildningen i området. Detta är även viktigt för försörjningen av enskilda brunnar i området. Vad dessa, långsiktigt mest hållbara, åtgärder kan omfatta och tidplanen för dessa måste klaras ut innan tillstånd kan meddelas.

3. Regionen anser att det krävs ytterligare fördjupade analyser av bolaget för att Tingstäde träsk på inget sätt kommer påverkas negativt, vare sig under eller efter bryttiden, då träsket är en av regionens viktigaste vattentäkter och en förutsättning vattenförsörjningen framför allt under sommarmånaderna.

 

Kontakt: Isabel Enström 070-725 06 02

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: