Samråd viktigt steg i skyddet av Bästeträsk

Samråd viktigt steg i skyddet av Bästeträsk

Att ge Bästeträsk som vattentäkt ett skydd har hela tiden varit självklart och prioriterat för oss i Miljöpartiet. Tekniska nämnden har idag beslutat om att färdigställa det samrådsunderlag som krävs för att kunna gå vidare med processen att bilda ett vattenskyddsområde.
Att ge Bästeträsk som vattentäkt ett skydd har hela tiden varit självklart och prioriterat för oss i Miljöpartiet. Torsdagens beslut i Tekniska nämnden innebär att vi tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet enats om att färdigställa det samrådsunderlag som krävs för att kunna gå vidare med processen att bilda ett vattenskyddsområde. Samrådet beräknas kunna vara klart till sommaren.

Då frågan i december skulle behandlas av Tekniska nämnden fanns ingen majoritet i nämnden för att besluta om att gå vidare. Anledningen var att skadeståndsanspråk skulle kunna riktas mot Region Gotland eftersom en del av området Nordkalk ansöker om bergtäkt för föreslås hamna i den inre delen (primärzon) av vattenskyddsområdet. Tekniska nämnden har beslutat att utformanden av vattenskyddsområden ska grunda sig på Naturvårdsverkets riktlinjer. I dessa riktlinjer är bergtäkt i primärzon förbjuden.

Vi ser inte att ett samrådsunderlag, där alla berörda parter kan komma in med synpunkter på innehållet, kan vara skälig grund för skadestånd, även om skadeståndsanspråk skulle riktas mot Region Gotland

Däremot skulle risken öka ju längre processen att besluta om vattenskyddsområdet fortgår. Den risken skulle också kunna bromsa processen med att skydda vattnet.

För att komma vidare med vattenskyddsområdet har vi ställt oss bakom att underlaget färdigställs, men med föreskriften att bergtäkt i primärzon ”kräver tillstånd”. På så vis kan arbetet löpa vidare utan risk för skadestånd. Varför avsteget från Naturvårdsverkets riktlinjer görs kommer också framgå i samrådsunderlaget.

Som del i underlaget för vattenskyddsområdet ingår en gedigen undersökning och beskrivning av områdets markförhållanden och vattenföring. Här framgår att Ojnaremyr och flertalet andra myrar är grundvattenmatade samt att Bästeträsk är mer eller mindre grundvattenmatad. Magasinering av vatten i myrar och grundvattenmagasin innebär en jämnare tillrinning till Bästeträsk. Vidare konstateras också att kalkbrotten kommer att innebära de största grundvattensänkningarna på Gotland och kommer att påverka de hydrologiska och geohydrologiska förhållandena.

Dessa fakta ser vi som väsentligt att de, tillsammans med andra underlag, blir en del av den sammanvägda bedömningen i de fortsatta domstolsprocesserna om tillstånd att bryta kalk i området.

Vi ser att det beslut vi idag varit med att fatta gör att arbetet med det vi lovat att prioritera – att skydda Bästeträsks vatten – kan fortgå.

 

Isabel Enström (MP), gruppledare
Daniel Heilborn (MP), ledamot Tekniska nämnden
Katarina Krusell (MP), ersättare Tekniska nämnden

Publicerad i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar 150121

Relaterade nyheter

Gotland, 13 januari 2022

Miljöpartiet vill skydda grundvattnet

Gotland, 30 september 2021

Skydda markägare kring Cementas kalkbrott

Gotland, 19 december 2019

Nationalpark ger nya möjligheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter