Konst, kultur och kulturella näringar

Konst, kultur och kulturella näringar är tillsammans med vårt kulturarv och kulturlandskapet ett av Gotlands starkaste profilområden. Detta vill vi utveckla varsamt. Investeringar till konstutövande behövs och vår konstpolitik ska göra det möjligt att vara utövare över hela ön. Kulturen ska kunna vara en dynamisk och utvecklande kraft både på individnivå och samhällsnivå. Tillgång till scener och träningslokaler på hela ön är en förutsättning för att kunna träna upp och framföra sina konstnärliga uttryck.

Vi vill:

• erbjuda återkommande konstuppdrag

• behålla enprocent-regeln för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnationer och större renoveringar

• att ersättning till konstnärer sker enligt MU-avtalet, det statliga ramavtalet för ersättning vid utställningar

• inventera, synliggöra och utveckla befintliga träningslokaleroch scener på Gotland

• säkerställa att befintliga scener också tidsmässigt och prismässigt finns tillgängliga för kulturutövaresom vill nyttjadem

• ta fram en strategi för hur nya arenor för kulturutövande kan tillskapas bland annat genom externfinansiering

• att kulturskolan når fler barn och unga

• att Gotland utvecklar sin profil som Kulturens ö genomatt främja kulturella näringar, vilket stärker en hållbar besöksnäring och skapar nya jobb

• att ett Kulturkluster etableras i Visby som en samlingspunkt för aktiva inom kultursfären

• att Bergmancenter och våra tre centrumbildningar (Översättarcentrum, Tonsättarcentrum och Baltic Art Center) utvecklas och stärks som internationella mötesplatser

• fortsätta stödja studieförbunden

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: