Handlingar till årsstämman 2023
Handlingar till årsstämman 2023
Handlingar till årsstämman 2023

Årsstämma MP Halland, 26 mars, 2023

Tid: 13.00–17.00

Plats: Varbergs Folkets Hus, Varberg

 

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

§ 7 Fastställande av dagordning

§ 8 Propositioner från distriktsstyrelsen

§ 9 Till årsmötet väckta motioner

§ 10 Distriktsstyrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

§ 11 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2022

§ 12 Revisionsberättelse

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2023

§ 15 Val av ordförande för MP Halland

§ 16 Val av vice ordförande

§ 17 Val av kassör

§ 18 Val övriga styrelseledamöter

§ 19 Val av revisorer

§ 20 Val av jämställdhets- och mångfalds ambassadörer

§ 21 Val till ledamot i Riksvalberedningen

§ 22 Val av kongressombud

§ 23  Val av valberedning

§ 24  Val av Förtroenderådsrepresentant

§ 25 Mötet avslutas

 

Handlingar:

Förslag till dagordning (som ovan)

Verksamhetsberättelse MP Halland 2022

Ekonomisk rapport 2022 och budget 2023

Verksamhetsplan för MP Halland 2023

Styrelsens förslag till valberedning 2023

 

Varmt välkomna önskar distriktsstyrelsen för
Miljöpartiet de gröna i Halland!

Brukar ni äta lunch mitt på dagen så bör ni göra det innan mötet. På mötet kommer det att serveras kaffe, fralla och frukt.

Anmäl er helst till elisabeth.falkhaven@mp.se senast den 20 mars så vi vet hur många som kommer.

Lokalavdelningar ska anmäla sina ombud till Årsstämman