Årsstämma i Falkenberg 13 april

MP Halland Årsstämma 13 april i Falkenberg

Lördag 13 april är det årsstämma i MP Halland, kl 13:00 på Murtans körskola i Falkenberg. Vi har glädjen att hälsa Magnus P Wåhlin, MP Växjö, välkommen som gäst. Magnus sitter i MPs partistyrelse och är nummer fyra på EU-listan. Magnus som kommer att hålla i klubban på stämman och dessutom prata EU-val tillsammans med vår egen EU-kandidat Ola Nilsson från Halmstad.

Ola Nilsson, MP Halmstad, och Magnus P Wåhlin, MP Växjö och partistyrelsen, deltar i årsstämman med en diskussion om EU-frågor.

Fika kommer att serveras, så vi behöver en anmälan om närvaro till maria.losman67@gmail.com

Ombuden har rösträtt på stämman, övriga har yttranderätt – vi påminner om att lokalavdelningarna anmäler vilka ombud som kommer.

Alla medlemmar varmt välkomna!

Styrelsen för Miljöpartiet de Grönas distrikt, Halland

 

Förslag till dagordning

Årsstämma MP Halland, 13 april 2024

Tid: 13.00–17.00

Plats: Murtans Trafikskola, Holgersgatan 15, Falkenberg

Förslag till dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för årsmötet

§ 3 Val av sekreterare för årsmötet

§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 5 Fastställande av röstlängd

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

§ 7 Fastställande av dagordning

§ 8 Proposition från distriktsstyrelsen om stadgeändringar enl kongressbeslut

§ 9 Till årsmötet väckta motioner

§ 10 Distriktsstyrelsens och fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

§ 11 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2023

§ 12 Revisionsberättelse

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 14 Budget och verksamhetsplan för 2024

§ 15 Val av ordförande för MP Halland

§ 16 Val av vice ordförande

§ 17 Val av kassör

§ 18 Val övriga styrelseledamöter

§ 19 Val av revisorer

§ 20 Val av jämställdhets- och mångfalds ambassadörer

§ 21 Val till ledamot i Riksvalberedningen

§ 22 Val till Förtroenderådet

§ 23  Val av valberedning

§ 24 Mötet avslutas

 

Handlingar till årsstämman

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse MP Halland 2023

Budgetuppföljning och redovisning MP Halland 2023

Budget MP Halland 2024

Förslag stadgar för MP Halland (uppdatering av nuvarande stadgar)

Nuvarande stadgar (antagna 2017)

Nomineringsregler inför valet 2026

Verksamhetsplan MP Halland 2024

Valberedningens förslag till styrelse mm

 

 

 

 

 

Relaterade event

Örebro län, 13 mars 2024

Grön AW med Daniel Helldén, 25 mars

Örebro län, 6 mars 2024

Bar grön den 8 mars med Pär Holmgren

Västra Götaland, 23 februari 2024

Temakväll 26/2: Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs om alla event