Jämställdhet och mångfald

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde oavsett kön. Vi vill inte att kön avgör vilket betyg, jobb och lön hen får. Vi vill att den kommunala servicen som erbjuds baseras på behov och inte på kön eller läggning.

Miljöpartiet vill

  • Mäta hur resurserna fördelas mellan könen, hur det möter kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov samt vilka effekter det får
  • Vidta åtgärder där det uppdagas att fördelningen är skev mellan könen
  • Kontinuerlig utbildning och aktivt arbete med normkritik, jämlikhet och jämställdhet framförallt inom förskola och skola. Förankra hos föräldrarna och hos övriga berörda

 

Vi vill bidra till ett jämlikt samhälle där alla har förutsättningar att utvecklas och uttrycka sig själv oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning. Vi vill motarbeta alla former av diskriminering. Vi vill arbeta för ett jämställt samhälle där pojkars resultat i skolan höjs till flickornas nivå och där kvinnors löner är lika höga som männens.

 

 

Här visar vi lokal politik från Västmanland.

Västmanland Jämställdhet och mångfald

Vård måste ges efter behov, inte beroende på individens sociala status, som ekonomi eller utbildning.

Läs mer

Ett jämställt och jämlikt samhälle är en grundförutsättning för god hälsa. Alla som jobbar inom Regionens verksamheter ska möta människor utifrån behov, och inte utifrån stereotypa föreställningar av människor beroende på ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Som stor offentlig samhällsaktör kan, och ska, Regionen bidra till att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle som är fritt från våld. Regionen ska internt arbeta för att bryta diskriminerande normer och att personalens sammansättning speglar invånarnas sammansättning.

Miljöpartiet vill

Ha jämställdhetsbokslut i vården, med t.ex. könsspecificerad lönestatistik.

Att all personal utbildas i bemötande och jämställdhet.

Att så kallad “gender budgeting” ska genomföras i flera verksamheter.

Tillämpa antidiskrimineringsklausuler i upphandlingar.

Kvalitetssäkra inköp av konst till Regionen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Förbättra identifiering och omvårdnad av våldsoffer samt utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: