Hållbart resande

Hållbart resande

Vi lever i en kommun med relativt stora avstånd såväl inom kommunen som till angränsande orter. Alla skall ha möjlighet att arbeta, studera och leva även i Hylte – inte bara de som har tillgång till körkort och bil. Det är därför viktigt både att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och att fler former av resande uppmuntras.

Tåg är det mest klimatsmarta rese- och transportsättet för längre sträckor och därför är det viktigt att behålla och utveckla järnvägen genom Hylte. Den behöver elektrifieras av klimatskäl och för att det skall vara möjligt att köra tåg hela vägen till Jönköping även fortsättningsvis när den norra delen av banan elektrifieras. Och när det gäller persontrafiken måste turtätheten möjliggöra pendling både inom Hylte och till våra grannkommuner.

Vi vill att alla ungdomar även fortsättningsvis kan åka gratis upp till det att de fyller 20 år. Vi vill också verka för att kollektivtrafik införs på platser och tider där den idag saknas. En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för såväl kommunens som företagens attraktionskraft.

De som måste ta bil skall ha möjlighet att använda elektrifierade fordon. Möjligheterna till laddning av elfordon är idag mycket begränsade och det är därför viktigt att laddinfrastrukturen i kommunen byggs ut.

För kortare transporter upp till någon mil går det snabbt att cykla och cykeln är både det mest klimatsmarta och ekonomiska transportmedlet. Vi vill därför se ökade möjligheter till säker cykling både inom och mellan kommunens orter.

Vi vill verka för:

  • Utbyggd kollektivtrafik till alla orter i kommunen. På platser och tider med lågt resande kan anropsstyrd trafik vara ett alternativ
  • Fler avgångar för både tåg och bussar
  • Tågtrafik återinförs mellan Hyltebruk och Halmstad
  • Att skolbussens turer införs i den reguljära tidtabellen
  • Buss införs mellan Hylte och Falkenbergs kommun
  • Enklare samåkning, exempelvis via en samåkningstjänst i Hylte-appen
  • Bygg ut laddinfrastrukturen i Hylte
  • Ökade möjligheter till cykling inom och mellan kommunens orter

Nyheter på Kollektivtrafik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter