Jämställdhet och allas lika rätt

Järfälla ska vara en kommun där alla har samma möjligheter oavsett kön, könsidentitet- eller uttryck, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning, funktionsvariation, bland annat. Alla ska kunna känna sig trygga, välkomna och delaktiga.

Det innebär bland annat att hbtq-personers rättigheter behöver stärkas. Vi vill bland annat arbeta för att höja kompetensen om hbtq-frågor inom kommunens verksamhet. Det kan exempelvis ske genom att hbtq-certifiera ungdomsmottagningar, skolor och fritidsgårdar samt att vid behov erbjuda särskilt boende för asylsökande hbtq-personer.

En ovärderig insats i arbetet för jämställdhet utgörs av kvinno- och tjejjourer. Genom långsiktigt stöd och finansiering från kommunens sida vill Miljöpartiet värna den verksamheten. Generellt vill vi att Järfälla höjer ambitionsnivån gällande våld i nära relationer och hedersförtryck. Förekomsten ska bättre kartläggas, och vi vill ta fram en handlingsplan för att förebygga det i alla kommunens verksamheter. Kommunen och Järfällahus AB ska jobba mer proaktivt för att säkerställa boenden för de utsatta. Det här traumat ska inte äventyra barnens utbildning, och därför ska barn placerade på skyddade boenden garanteras plats på förskolan eller skolan.

Vi vet idag att många kvinnor och flickor upplever trakasserier så gott som dagligen i vårt samhälle. Som kommun och arbetsgivare är det av särskild vikt att vi aldrig accepterar några former av sexuella trakasserier eller övergrepp bland våra anställda eller i våra verksamheter.

Mijlöpartiet de gröna i Järfälla vill:

 • Arbeta med jämställdhet i förskola och skola och nolltolerans mot sexuella trakasserier.
 • Bättre kartlägga förekomsten av våld och förtryck i hemmet.
 • I större utsträckning och där så är möjligt låta den våldsutsatta bo kvar och tvinga förövaren att flytta. I de fall det inte är möjligt, fokusera på en långsiktigt hållbar placering för den utsatta, inte bara tillfälligt skydd.
 • Arbeta aktivt för ökad jämställdhet inom förskolan och skolan.
 • Säkerställa en hög kvalitet på skolans sex- och samlevnadsundervisning.
 • Satsa jämställt på barn och ungas fritidsaktiviteter.
 • Motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.
 • Stärka stödet till kvinnojouren och se till att det blir en långsiktigt stabil finansiering.
 • Ge förutsättningar för våldsutsatta kvinnor att komma tillbaka till ett fungerande liv med hälsa, bostad, skola/förskola för barnen, arbete och fungerande ekonomi, och förbättra samverkan med kvinnojouren, andra kommuner och polisen.
 • Verkställa rutiner för skolan, förskolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten om hur man bemöter och hjälper barn och ungdomar som lever i hedersrelaterat förtryck.
 • Införa riktlinjer mot sexistisk och rasistisk reklam på utomhusytor.
 • Kartlägga kvinnors upplevelse av otrygghet i utemiljöer och sätta in åtgärder.
 • Höja lönerna och förbättra arbetsmiljön inom kvinnodominerade yrken i kommunens verksamheter.
 • Uppmuntra lika uttag av föräldraledighet och underlätta kombination av arbetsliv och familjeliv för våra anställda.
 • Verkställa nolltolerans mot sexuella trakasserier i kommunens samtliga verksamheter.
 • Höja hbtq-kompetensen inom kommunens samtliga verksamheter.
 • Hbtq-certifiera skolor, ungdo.msmottagningar och fritidsgårdar.
 • Verka för att idrottsrörelsen och föreningslivet aktivt motverkar hbtq-diskriminering.
 • Erbjud säkra lösningar och stöd för hbtq-personer och för de som utsätts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld i kommunens mottagandeprocess

Nyheter på Jämställdhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter