Överenskommelse med Socialdemokraterna – jämställdhet

Vi vill bilda en feministisk regering som tar konkreta steg för att ge kvinnor och män lika rättigheter och samma möjligheter.
Vår vision är ett Sverige där varken kvinnor eller män begränsas av sitt kön – vare sig på arbetsmarknaden eller i livet i övrigt. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att nå ett jämställt samhälle krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska.

  • Kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Skillnaderna ska minska under mandatperioden. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet.  Som arbetsgivare i kommuner och landsting kommer vi att införa heltid som norm och verka för insatser som gör det möjligt för fler att orka arbeta heltid.
  • En handlingsplan för jämställda löner ska tas fram. Där ska förslag om förbättrad lönekartläggning finnas.
  • Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås. En tredje månad ska reserveras för vardera föräldern och ett mer delat ansvar för föräldraledigheten ska stimuleras. Vi vill se över föräldraförsäkringen med avseende på stjärnfamiljer.
  • Vårdnadsbidraget avskaffas.
  • Myndigheter och departement får i uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Vi ska arbeta med genusbudgetering.
  • Om inte andelen kvinnor i börsnoterade företag är minst 40 % år 2016 kommer vi att lagstifta om kvotering i börsnoterande företag.
  • Motverka mäns våld. Stärk kvinno- och brottsofferjourerna. Fler sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över och straffet för grova sexualbrott skärpas.
  • Satsa på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa, något som särskilt drabbar flickor och unga hbtq-personer.

 

Frågor och svar om jämställdhet

Hur ska ni se till att kommuner och landsting inför rätt till heltid? Blir det inte svårt rent organisatoriskt eller ekonomiskt för många kommuner?

Det finns flera exempel på kommuner som har infört rätt till heltid och där det fungerar bra. Vi ska i dialog med kommuner och landsting utforma en modell som har förutsättningar att fungera.

Varför blir det inte en samtyckeslagstiftning direkt?

Frågan om samtycke är juridiskt krånglig och behöver en noggrann utformning för att bli så tillämplig som möjligt. Det pågår ett utredningsarbete som ska vara färdigt under denna mandatperiod.

Varför blir det inte kvotering i börsbolagens styrelser direkt?

Vi vill ge näringslivet möjlighet att själva uppnå målet om 40% kvinnor i börsbolagens styrelser. Redan 2016 kommer det dock lagstiftning om detta inte lyckas.

Vad betyder genusintegrering?

Genusintegrering betyder att vi ska se till att pengarna i statens budget används för en jämställd och hållbar samhällsutveckling.

Varför blir det ingen ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen?

En ytterligare reserverad månad är ett avgörande steg mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Varför låter ni inte bara familjerna själva bestämma hur de vill dela föräldraförsäkringen?

Det är lätt att falla in i traditionella könsmönster om det inte finns incitament att dela föräldraförsäkringen lika. När den första och andra reserverade månaderna infördes ökade mäns uttag av föräldraförsäkringen ordentligt. Idag är det betydligt mer självklart för män att ta ut föräldraledighet än på 1990-talet. Lagstiftning har en normerande effekt, som gynnar jämställdheten och barns rätt till båda sina föräldrar.

Vad betyder att föräldraförsäkringen ska ses över med avseende på stjärnfamiljer?

Idag är föräldraförsäkringen uppbyggd på att det finns två föräldrar. Men det finns många andra familjekonstellationer, så kallade stjärnfamiljer. Föräldraförsäkringen måste anpassas så att den passar även dem. 

Relaterade nyheter

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter