Sverige behöver ett jämlikhetskliv

I veckan var mammor från bl.a. Skäggetorp i riksdagen för att träffa Märta Stenevi och Per Bolund. De berättade om sin vardag och vad de tycker behöver göras.

Mammor från bland annat Skäggetorp på besök i RiksdagenMammor från bland annat Skäggetorp på besök i Riksdagen

Idag presenterar vi Jämlikhetsklivet – ett paket med stora satsningar på människor i särskilt utsatta områden. Vi vill se ett hållbart samhälle där alla har samma förutsättningar till ett bra liv.

Jämlikhetsklivet är en storsatsning på 11 miljarder kronor för att stärka människor och områden som samhället under lång tid har försummat.
– Det är jämlikhetsreformer för att lyfta de människor i Sverige som har det absolut tuffast idag. Ut ur fattigdom, ut ur utanförskap, in i det gröna folkhemmet, säger Per Bolund.

En jämlik skola för alla

Det viktigaste samhället kan göra för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet och gängbrottslighet är att se till så att barnen får växa upp i ett tryggt innanförskap med bra och tillgängliga förskolor och skolor för alla.

– Vi miljardsatsar på jämlikheten i förskolan och skolan och riktar resurserna där de behövs som bäst. Vi ska också stoppa vinstjakten i skolan som driver på segregationen och ökar ojämlikheten. Elever ska få välja sin skola, men skolan får aldrig välja sina elever, säger Märta Stenevi.

Miljöpartiet vill också se fler öppna förskolor och göra en särskild satsning på att fler barn ska gå i förskolan samt att fritids ska vara en rättighet.

Tidiga insatser för barn

Det behövs en ökad samverkan mellan förskola, BVC och socialtjänst för att tidigt upptäcka behov och sätta in insatser. Miljöpartiet vill sprida och utöka den så kallade Rinkebymodellen, där socialtjänsten tillsammans med en barnmorska från BVC gör ett antal hembesök hos förstagångsföräldrar. Vi vill också införa ett nytt arbetssätt för att förebygga att barn hamnar i kriminalitet.

– När vi ser riskfaktorer hos barn måste insatser sättas in tidigt. Vi kan inte vänta till att barnen fyllt 14-15 år, då är det ofta för sent. I Danmark använder de en modell där unga pojkar i riskzon identifieras tidigt. Socialarbetare, lärare och andra yrkesverksamma kopplas in för att erbjuda stöd och vägledning. Det har bidragit till att gängkriminaliteten minskat och skulle även fungera i Sverige, säger Per Bolund.

Stärk kvinnors ställning

Kvinnor som är födda utomlands och saknar utbildning har ofta svårare att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Miljöpartiet vill stärka kvinnors självständighet och förbättra integrationen. Vi satsar därför på korta yrkesutbildningar i kombination med språkstudier som är särskilt riktade mot kvinnor och bristyrken.  Miljöpartiet vill också anpassa etableringsprogrammet för att bättre möta nyanländas olika förutsättningar, bland annat genom en möjlighet att förlänga programmet till fyra år.

Vi vill även förbättra kvaliteten i sfi och återinföra de så kallade extratjänsterna, riktade mot bristyrken inom välfärden.

Blandade boendeformer

Bostadsbrist och trångboddhet är ett stort problem i flera städer. Bostadssegregationen gör att personer med olika inkomster och bakgrund sällan möts och att de får olika möjligheter i livet.

– Utanförskapet börjar med bostaden. När vi bygger ut våra städer och förorter vill vi se blandade boendeformer så att människor med olika socioekonomisk bakgrund bor i samma områden igen, säger Per Bolund.

MP vill återinföra investeringsstödet för att bygga billiga och klimatsmarta hyresrätter. Bostadsförsörjningslagen behöver skärpas, och alla kommuner måste ta ansvar för att skapa blandade bostadsområden.

Ökad trygghet

Miljöpartiet vill se en stadsplanering som fokuserar på trygghet. Vi vill ha fler trygga mötesplatser i det offentliga rummet, och fler platser för rörelse, idrott, friluftsliv och övriga föreningslivet. Därför vill vi inrätta en särskild fond för att ge kommunerna bättre stöd i planering och byggandet av hållbara anläggningar.

När det har inträffat skjutningar och andra allvarliga brott behöver samhället finnas där. Vi behöver förbättra stödet till de familjer som drabbas och kraftigt  höja ersättningarna för de som utsätts för brott. Staten bör också ta över ansvaret för skadestånd och brottsskadeersättning. Miljöpartiet vill dessutom inrätta en nationell stödlinje för anhöriga till personer som begår brott eller är i riskzonen för att hamna i gängkriminalitet.

Ett nytt grönt folkhem är möjligt

– En stor och kraftfull satsning är enda vägen ut ur den spiral av våld, utanförskap och polarisering vi idag snurrar i, säger Per Bolund.

Märta Stenevi håller med och tillägger,

– Miljöpartiet är redo att skapa ett samhälle som är hållbart för både naturen och för oss invånare.

Relaterade nyheter

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

MP bäst för HBTQI-personer

En budget för det gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter