Stoppa mäns våld mot kvinnor

Nya förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor

MP:s språkrör Märta Stenevi  har idag presenterat flera nya förslag för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi måste begränsa förövaren och inte brottsoffret. Mäns våld mot kvinnor måste bli en valfråga – det måste finnas en dörr ut ur våldet. 

– Allt för ofta får våldsutsatta kvinnor och barn sina liv och sin frihet inskränkta, samtidigt som männen de gömmer sig för kommer lindrigt undan. Kvinnorna och barnen är brottsoffer, men lever i praktiken frihetsberövade. Samhället måste lägga ansvaret där det hör hemma, säger Märta Stenevi.

En dörr ut ur våldet

Det mesta dödliga våldet kommer efter att en kvinna signalerat att hon vill lämna.

Miljöpartiet vill att varje kommun säkerställer att varje kvinna som lämnar en våldsam partner får en samlad ingång till samhällets stöd – en dörr ut ur våldet.

Det ska räcka med en kontakt för att få det stöd som behövs: dokumentation av skador, vittnesmål, personskydd, skyddat boende, traumabehandling, hjälp med barnens situation och skolgång, samt insatser från socialtjänsten och vården.

Det kan få fler kvinnor att våga lämna och rädda liv.

Begränsa förövarna

Idag är det allt för ofta våldsutsatta kvinnor och barn får sina liv och sin frihet berövade, samtidigt som de män de gömmer sig för kommer lindrigt undan. Skyddet för den våldsutsatta måste väga tyngre än friheten för förövaren.

När MP satt i regering tillsammans med Socialdemokraterna genomförde vi en rad åtgärder för att lägga ansvaret för våld i nära relationer där det hör hemma – hos förövarna.

MP har bland annat skärpt minimistraffet för kvinnofridskränkning, skärpt straffen för den som bryter mot kontaktförbud och gjort särskilda satsningar för att ge polisen mer resurser att utreda brott som rör våldtäkt, brott i parrelationer och brott mot barn.

Ökad kunskap med utbildningsinsatser

För att de förändringar som genomförts ska få resultat krävs en ökad kunskap i rättsväsendet. En kartläggning som Jämställdhetsmyndigheten (Jämy) har gjort visar att en majoritet av domstolarna tycks sakna grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och våld mot barn – och vilka konsekvenser det kan få.

Miljöpartiet vill ge Domstolsverket i uppdrag att i samverkan med Jämy och Nationellt centrum för kvinnofrid genomföra utbildningsinsatser för verksamma jurister. För trots att det nu är möjligt att besluta om  elektronisk övervakning redan innan ett kontaktförbud överträtts kommer rapporter om att det sällan görs.

Ökad användning av fotboja är viktigt för att det i högre utsträckning ska bli den brottsdömdes liv som begränsas, istället för den som lever under skräck för honom.

Miljöpartiet föreslår också att särskilt utvidgade kontaktförbud ska kunna gälla större geografiska områden, såsom kommuner. Detta är en positionsförflyttning för oss.

– Skyddet för den våldsutsatta måste väga tyngre än förövarens rörelsefrihet. Vi behöver också skicka en väldigt tydlig signal från samhällets sida om att det är den som utövar våld och förtryck som ska begränsas – inte brottsoffret, säger Märta Stenevi.

Miljöpartiet de gröna vill dessutom höja straffet ytterligare vid grov kvinnofridskränkning och därmed få obligatorisk häktning.

Det ska inte vara brottsoffren som tvingas gömma sig medan den brottsmisstänkte går fri.

Ge våldsutsatta frihet

Miljöpartiet ser oerhört allvarligt på uppgifterna om hur vanligt det är att kvinnor och barn som lever gömda och under hot får sina uppgifter röjda. Hur de gång efter annan rycks upp och tvingas börja om på nytt, ständigt med rädslan att deras identitet återigen röjs. MP vill se nationella riktlinjer för hur myndigheter och andra aktörer hanterar skyddade person för att inte riskera att uppgifterna röjs. Oavsett var du bor ska du vara garanterad samma höga nivå av skydd och stöd.

Vi vill även utreda möjligheter för att de som lever med skyddade uppgifter bättre ska kunna ta del av vård och annan viktig samhällsservice, exempelvis genom digitala id-nummer. När du lever som gömd får du sällan tillgång till den vård du har rätt till, som mammografi, cellprovtagning eller vaccination.

Det måste också bli lättare att beviljas nytt personnummer. Inte en enda av kvinnorna i Jämy:s intervjustudie hade fingerade personuppgifter – den starkaste formen av skydd.

Ekonomiskt våld ska inkluderas i mäns våld mot kvinnor

Våldsutövarens ekonomiska makt över brottsoffret måste begränsas.

– En kvinna och hennes barn som flytt undan våldet behöver vård för fysiska skador och trauman, och möjlighet att läka. Istället övergår i alltför många fall det fysiska och psykiska våldet i ekonomiskt våld, säger Märta Stenevi.

Miljöpartiet vill att ekonomiskt våld ska inkluderas som en egen form av mäns våld mot kvinnor i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

MP ser ett stort behov av större utredning om det ekonomiska eftervåldet. En översyn behövs av det ekonomiska våldets konsekvenser och nödvändiga åtgärder. Det måste innefatta vad som kan göras när våldsutövaren vägrar bodelning, inte betalar skulder, tömmer gemensamma bankkonton och tar lån i brottsoffrets namn.

Miljöpartiet föreslår också ett ekonomiskt stöd som den som lever med skyddade personuppgifter ska kunna ansöka om. Det kan handla om kostnader för dubbla boendekostnader, flyttstädning, säkerhetsdörr och personlarm, men också möjlighet att få hjälp att täcka kostnader som uppstår på grund av det ekonomiska våldet.

Barnens rätt

Under Miljöpartiets tid i regering stärktes barnens rättigheter på flera områden. Att Barnkonventionen blev svensk lag är kanske det tydligaste exemplet. Men det är tydligt att barnens rätt måste fortsätta stärkas.

När det finns uppgifter om våld ska föräldern som lämnat relationen få tillfällig ensam vårdnad, så att barnet kan skrivas in i skolan och få vård utan att den andra föräldern måste ge sitt medgivande. Barn ska inte nekas krisstöd som en del i eftervåldet. Den här möjligheten finns idag i lagstiftningen, men det  finns anledning att ifrågasätta om den används i tillräcklig hög utsträckning.

Miljöpartiet vill som utgångspunkt ta bort umgängesrätten när ett barn lever i skyddat boende eller mamman har skyddade personuppgifter. Att domstolar beslutar om umgänge med den pappa som har utövat våld är högst olämpligt, och att en mamma som skyddar sina barn från våldet ska kunna förlora vårdnaden på grund av umgängessabotage är naturligtvis fullständigt orimligt.

Slutligen vill Miljöpartiet att barn ska få egna juridiska ombud i vårdnadsmål, för att värna deras intressen och egna rättigheter. Barns ovilja att träffa en våldsutövande pappa måste tas på allvar och barnrätten måste väga tyngre än föräldrarätten.

–  Barn har rätt till sina föräldrar. Men föräldrars umgängesrätt med sina barn får aldrig väga tyngre än barns rätt till trygghet och en uppväxt fri från våld, säger Märta Stenevi.

Alla nya förslag

 • En dörr ut. Kommunerna ska säkerställa en samlad ingång till samhällets stöd
 • Ge Domstolsverket i uppdrag att i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid ta fram och genomföra utbildningsinsatser för verksamma jurister på domstolarna.
 • Särskilt utvidgade kontaktförbud ska kunna gälla större geografiska områden, såsom kommuner.
 • Höj straffet för grov kvinnofridskränkning till minst två års fängelse.
 • Nationella riktlinjer för hur ärenden med skyddade personuppgifter ska hanteras hos myndigheter och andra aktörer som möter personer som lever med skyddade personuppgifter, för att inte riskera att personuppgifterna röjs.
 • Utred möjligheter för att de som lever med skyddade uppgifter bättre ska kunna ta del av vård och annan viktig samhällsservice.
 • Ge Polismyndigheten i uppdrag att utvärdera fingerade personuppgifter.
 • Kategorisera ekonomiskt våld som en egen form av mäns våld mot kvinnor.
 • Utred det ekonomiska våldets konsekvenser och nödvändiga åtgärder.
 • Granska om tillfällig vårdnad används tillräckligt ofta vid uppgifter om våld.
 • Inget umgänge vid skyddade personuppgifter eller i skyddat boende.
 • Ge barn egna juridiska ombud i vårdnadsmål.

Relaterade nyheter

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

MP bäst för HBTQI-personer

MP: Sverige behöver ett jämlikhetskliv

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter