Sverige ska bli en cirkulär ekonomi

Miljöpartiet har länge kämpat för en ekonomi som hänger ihop med vad världen klarar av där vi hushåller med jordens resurser istället för köp och släng som bränner ut planeten. Vi vill ha ett system där vi byter, lagar, återvinner och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt.
Nu har regeringen beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som ska skapa en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Det är en förutsättning för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och en grundbult i Miljöpartiets ekonomiska politik.

– Det är inte klokt att värdefullt material slängs efter att bara ha använts en enda gång. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi, säger Isabella Lövin i regeringens pressmeddelande.

Strategin bygger på visionen om ett samhälle där resurser används effektivt och om igen istället för att använda nyutvunna material i den utsträckning som görs idag. För att nå dit kommer det nationella arbetet fokusera på bland annat hållbar produktdesign, hållbara sätt att konsumera, giftfrihet och ett utökat kretsloppstänk samt åtgärder som främjar innovation och cirkulärt företagande.

Strategin innebär att regeringen kommer att genomföra flera åtgärder för cirkulär ekonomi under mandatperioden med ett brett fokus på allt från politiken, näringslivet, offentlig sektor, akademi till privatpersoner och civilsamhället. Till strategin kommer handlingsplaner att beslutas med konkreta åtgärder.

 

Faktaruta: Strategin för cirkulär ekonomi (källa: regeringen.se)

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga.

Fokusområden:

 • Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign
 • Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter och tjänster
 • Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp
 • Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

Varje fokusområde innehåller en rad mer konkreta insatser som arbetet ska inriktas på. Bland dessa finns:

 • Styra mot att produkter utformas för en lång livslängd.
 • Främja ökad användning av giftfria återvunna material i nya produkter.
 • Stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa.
 • Främja utvecklingen av Sveriges bioekonomi så att biobaserade, förnybara och hållbart producerade råvaror kan ersätta fossilbaserade råvaror i produkter och produktionsprocesser.
 • Förbättra konsumentinformationen för att underlätta för den enskilde konsumenten att göra hållbara och cirkulära val i vardagen.
 • Göra det enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och återanvända produkter.
 • Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling.
 • Utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan på cirkulära produkter, tjänster, återbruk och återvunna material.
 • Ställa höga krav på giftfrihet för såväl återvunnet material som jungfrulig råvara.
 • Främja forskning, innovation och teknikutveckling inom bland annat materialåtervinning, digitalisering och spårbarhet.

Relaterade nyheter

MP kommenterar regeringens budget

Investeringsplan för gröna jobb och stärkt ekonomi

En budget för det gröna folkhemmet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter