Karlshamn

Onsdagsmöten

 
Varje onsdag träffas vi i vår lokal på Erik Dahlbergsvägen 77 mellan 18.00-20.00.
 
_________________________________________________________
 
MILJÖPARTIETS FÖRSLAG TILLKOMMUNPROGRAM 2017 - 2019 kan du läsa HÄR

_________________________________________________________

 Nyvalda styrelsen:
  • Jan Andersson (ordförande)
  • Charlott Lorentzen (språkrör),
  • Anders Englesson (språkrör),
  • Gun Hedlund, Per Atmander.
  • Ersättare: Liz Wennerberg och Bengt Jensen.

_________________________________________________________

DE 15 VANLIGASTE FRÅGORNA OM FÖRSLAGET OM ENSAMKOMMANDE

Läs mer >https://www.mp.se/just-nu/de-15-vanligaste-fragorna-om-ensamkommandeforslaget

_________________________________________________________

 

Motion
till kommunfullmäktige i Karlshamns kommun
angående avloppsrening

Många betraktar det kommunala avloppssystemet som den ultimata lösningen på avloppsfrågan. Få tänker dock på vad som händer med det som spolas ner.Kommunens avloppsreningsverk är ålagda att ta hand om allt fast material. Det handlar till största delen om fekalier. Men kommunens invånare spolar även ner annat i sina toalettstolar. Inte mindre än 80 ton annat material måste varje år forslas från reningsverket i Sternö till VMAB.Reningsverkets uppgift är också att avskilja fosfor och kväve från avloppsvattnet. Detta finns lång erfarenhet av och reningsgraden är också ganska hög.Däremot ligger det inte i reningsverkets uppdrag att rena vattnet från bakterier eller läkemedelsrester. Det betyder att utloppet från reningsverket som finns mellan Boön och Flataskär i ett jämt flöde dygnet om kontaminerar Karlshamnsfjärden.Via media har vi ibland blivit upplysta om konsekvenserna av detta - att det är olämpligt att bada i vattnet utanför Väggabadet där kallbadhuset ligger. Anledningen är att prover som tas, eftersom badplatsen är en så kallad EU-badplats, visar höga halter av Ecolibakterier. Man kan på goda grunder förmoda att vattnet i hela fjärden, alltså även där prover inte tas, är bemängd med Ecolibakterier. Vi vet dessutom att läkemedelsrester inte bryts ner så lätt i vatten vilket medför att fisken som finns i fjärden har höga halter av de läkemedel som passerat genom karlshamnsbornas kroppar.Var och en kan räkna ut att ju fler fastigheter som kopplas in på avloppsnätet desto större  utsläpp av bakterier och läkemedelsrester blir det.På reningsverket har försök i mindre skala gjorts för att eliminera bakterier och läkemedelsrester från avloppsvattnet. Resultaten har varit lyckade. Det finns alltså metoder för att i högre grad rena avloppsvattnet. Bättre rening är dock förknippat med högre kostnader för VA-kollektivet, vilket skulle innebära högre avgifter. Frågan som måste ställas i det sammanhanget är – hur mycket är renare vatten värt?För oss i Miljöpartiet är det självklart att bästa möjliga rening ska användas och att de som ska stå för kostnaderna är de som står för föroreningen.Mot denna bakgrund föreslår vi

Att kommunfullmäktige ger VA-enheten i uppdrag att rena det kommunala avloppsvatten som släpps ut i Karlshamnsfjärden från bakterier och läkemedelsrester.

 

Karlshamn 2017 01 16Miljöpartiet i Karlshamng.m.

 

 

Per Atmander. Anders Englesson, Sara Månsson Möllergren, Ingrid Ågård

 

Miljöpartiet de gröna Karlshamn

Kontakt