Jämlikhet

Jämlikhet

I Karlstad ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Personer som behöver extra eller tillfälligt stöd ska aldrig lämnas vid sidan av. Barnperspektivet behöver förstärkas och tas hänsyn till när vi bygger en mer hållbar kommun.

Lika rättigheter innebär att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, funktionalitet, etnicitet, religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Tyvärr har inte alla människor i Sverige idag tillgång till lika rättigheter. Detta beror bland annat på att det finns regler, normer, rutiner och beteenden i samhället som utgör ett hinder för vissa grupper att uppnå samma rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Denna strukturella diskriminering kan vara synlig eller dold och avsiktlig eller oavsiktlig. Kompetenshöjningen kring mänskliga rättigheter i kommunens alla verksamheter ska fortsätta och stärkas.

Alla generationer ska garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet. Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver och nollvisionen för hemlöshet måste ge resultat. Karlstad ska vara en stad där nyanlända får bästa möjliga start.

Karlstads kommuns arbete med ekonomiskt bistånd ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barnkonventionens ställning ska stärkas i kommunens arbete och barns behov ska särskilt beaktas när föräldrar söker bistånd.

I Karlstad ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Alla vuxna människor vill och ska ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Under perioder då människor inte klarar detta ska villkoren för ekonomiskt bistånd vara goda och underlätta vägen tillbaka till egenförsörjning.

Det ekonomiska biståndet till de Karlstadsbor som behöver det ska utformas så att ingen riskerar att falla igenom. Det är vuxna som söker ekonomiskt bistånd men ett barnperspektiv ska alltid finnas med. Barns bästa ska beaktas i alla biståndsbeslut. Barns rätt till delaktighet och inflytande utifrån ålder och mognad ska tillgodoses, och socialtjänsten behöver bli bättre på att bemöta barn och unga utifrån deras villkor. Kommunen ska aktivt stötta frivilligorganisationer, exempelvis de som verkar för ett mänskligare samhälle.

Vuxenutbildning är en möjlighet till nya livschanser. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. Vuxenutbildningen ska vara öppen för alla och hålla hög kvalitet.

Alla behövs för att uppnå det gröna samhället, då det är bygget av vår gemensamma framtid som förenar oss – snarare än födelseort, funktionalitet, kön eller religiös tillhörighet. Varje människa ska vara välkommen utifrån sina egna förutsättningar. Miljöpartiet vill undanröja hinder för fler ska kunna vara med och bygga Karlstad, uppmuntra alla som deltar och värna rätten att vara lika stolt över alla identiteter och kulturer.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Jämlikhet

Karlstad, 12 juli 2023

Läsfrämjande för unga

Karlstad, 21 november 2022

Mer julpengar till barnfamiljer med försörjningsstöd

Karlstad, 22 juni 2022

Lika möjligheter för alla med fokus på funktionsrätt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter