Bostäder och stadsbyggnad

Bostäder och stadsbyggnad

Hur vi bygger och planerar påverkar våra liv för många årtionden framåt. Vi i Miljöpartiet vill bygga ett Karlstad där det är lätt att leva miljövänligt, där alla har en bostad och där människor med olika bakgrund möts och berikar varandra. Vi vill bygga en stad som främjar hälsa, även om 50 år, både för yngre och äldre.

Vi vill utveckla staden i takt med tiden, samtidigt som befintliga värden i form av natur och kultur tas tillvara.

Vi vill se en arkitektur i en mänsklig skala, som ger liv och innehåll till stadens gator och torg. Den arkitekturpolicy som kommunen tagit fram ska användas och hållas aktuell.

Samtidigt måste vi bygga så att vi är beredda på de klimatförändringar som kommer, med ökade skyfall, översvämningar och värmeböljor. Karlstads kommun har kommit igång med kartering, förberedelser och vissa skyddsåtgärder, men det finns mycket kvar att göra.

Våra prioriteringar för de närmaste fyra åren:
15-minutersstaden. Vi vill bygga Karlstads tätort som en 15-minuterstad, där vi kan nå viktiga funktioner på 15 minuter med cykel eller buss. Bygg också snabbcykelvägar som binder samman de olika stadsdelarna.

Levande stadsdelar. Vi vill utveckla stadsdelscentra, så att det finns en grundläggande service i varje stadsdel och mindre tätort. Satsa mer på att involvera boende och fastighetsägare i dialog om hur deras område ska utvecklas. Utveckla fler stadsdelar till att bli bilfria. Planera för mer bebyggelse i de mindre tätorterna, och använd dubbel markanvisning för att se till att det blir byggt.

Levande centrum. Vi vill ha handel, nöjen, kultur och grönytor i centrum. Centrum ska prioriteras, tillåt inte utbyggnad av externa köpcentra.

Hållbart byggande. Kommunen ska bygga cirkulärt med återanvända material och använda livscykelanalyser för att bygga sunda, klimatsmarta byggnader och anläggningar – med hälsosamma material, låg energiförbrukning och gärna en stomme av trä. Bevara och underhåll hus med god arkitektur och områden med kulturhistoriskt värde så att det som byggs passar in i nuvarande bebyggelse.

Bostäder åt alla. Skapa mer blandad bebyggelse, med olika typer av bostäder – även fler radhus och moderna kollektivhus – så att människor av olika ålder och med olika inkomst kan bo i samma område. Vi vill ge KBAB uppdrag och möjlighet att bygga hyreslägenheter i områden där sådana saknas, och ligga i framkant med hållbart byggande. Omvandla Våxnäs industriområde till en trygg och levande stadsdel med bostäder, handel, service och arbetsplatser.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Bostäder och stadsbyggnad

Karlstad, 31 januari 2024

Karlstads första hållbara industriområde – Västra Eriksberg

Karlstad, 16 januari 2024

Miljöpartiet om Sundsta torg

Karlstad, 11 oktober 2023

Vi vill fortsätta att vidareutveckla Sola Byggåterbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter