Utsläppen fortsätter att öka med Region Kronobergs nyligen antagna
länstransportplan

Enligt det senaste IPCC rapporten har globala växthusgasutsläppen fortsatt att
öka under 2010-2019. Det behövs fortsatt arbete med både omedelbara och
djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer för att begränsa den globala
uppvärmningen.

I Kronobergs län står transporter för nästan hälften av det totala utsläppet av
växthusgaser. Samtidigt har vi ett regionalt mål om att utsläpp av fossil koldioxid
från trafik och arbetsfordon ska ha minskat med 35 procent till år 2020 jämfört
med 1990 års utsläpp. Men för att nå det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp
till år 2050 krävs det mycket mer.

Miljöpartiet vill se en förändrad inriktning i utvecklingen av samhälle och
infrastruktur. Tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv
kollektivtrafik, både buss och tåg, samt förbättrade möjligheter att gå och cykla.

Om klimatomställningen ska bli lyckad är det av yttersta vikt att utbyggnaden av
kollektivtrafik och cykelinfrastruktur ökar i omfattning. I Miljöpartiets remissvar
till länstransportplan föreslog vi att pengar skulle flyttas från flera av de större
vägobjekt till mindre vägobjekt, cykelvägar och kollektivtrafik. Beslutet i
regionfullmäktige den 6:e april blev tyvärr tvärtom, mer pengar till stora
vägprojekt och mindre till projekt som skulle kunna minska vårt klimatutsläpp.

Miljöpartiet anser att om klimatomställningen ska bli lyckad är det av yttersta
vikt att utbyggnaden av kollektivtrafik och cykelinfrastruktur ökar i omfattning.
För oss är det viktigt med ett fokus på klimatsmarta investeringar i främst
järnväg och cykelvägar. Genom trygga och säkra cykelbanor kan cykeln bli
förstahandsval för resor som är kortare än 5 km och med el-cykeln utökas det
ytterligare, vilket skulle öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Framförallt behövs dock förbättringar som kan genomföras och ge resultat
snabbt, inte minst fler och billigt och bekväma buss- och tåglinjer och ett
utvecklat cykelvägnät i hela länet. Genom att kombinera flera åtgärder kan vi
stegvis göra oss oberoende av fossila bränslen och aktivt arbeta för det hållbara
samhället.

Det är uppenbart att Miljöpartiets gröna röst behövs i regionfullmäktige i
Kronobergs län!

Relaterade nyheter

Örebro län, 3 februari 2023

Camilla Hansén: Sverige missar 15 av 16 mål för miljön

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Örebro län, 30 januari 2023

Pia Frohman: I huvudet på en regionpolitiker

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter