Hälsa och omsorg

Lyssna

Det som är friskt ska underhållas och staden ska organiseras så att det är lätt att göra rätt, även vid val som gäller hälsa. Skillnaderna i uppväxt- och levnadsvillkor måste förändras, det kräver ett långsiktigt och ihärdigt arbete.

Miljöpartiet vill

  • Att Malmö är pilotkommun för fler skadereducerande insatser som kan minska narkotikadödligheten
  • Minska den psykiska ohälsan bland Malmöbor
  • Förstärka det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen
  • Stärka kompetensen om sexuell hälsa i brukarnära verksamheter såsom LSS

Folkhälsa. Samhället har ett tydligt uppdrag i att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det som är friskt ska underhållas och staden ska organiseras så att det är lätt att göra rätt, även vid val som gäller hälsa.

Några av Sveriges mest utsatta områden som kännetecknas av trångboddhet, sämre hälsa, hög arbetslöshet och barnfattigdom finns i Malmö. Idag varierar medellivslängden uppemot fem år beroende på var i staden man bor, vi måste utjämna dessa skillnader. För att förändra de olika förutsättningarna i uppväxt- och levnadsvillkor behövs ett långsiktigt och ihärdigt arbete. Kommunens ordinarie verksamhet måste kompletteras med andra hälsofrämjande insatser, såsom förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, motverkan mot missbruk, främjande av god sexuell hälsa och insatser för ett gott åldrande.

Sexuell hälsa. En god sexuell hälsa är viktig för människors välbefinnande. Tidigare har arbetet fokuserat på att minska antalet oönskade graviditeter och förhindra spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. Malmö stad har påbörjat ett bredare arbete för personal inom bland annat äldreomsorgen och på LSS-boenden, som även inkluderar relationer, kärlek och andra aspekter av sexuell hälsa. Detta arbete behöver fortgå och spridas. Även HBTQ-perspektiv måste inkluderas. Vi vill se satsningar på att stärka kompetensen kring familjeplanering och reproduktiv hälsa i samarbete med familjecentralerna, med utgångspunkt på kvinnors självständighet och självförsörjning.

Psykisk ohälsa bland Malmöbor. Den ökande psykiska ohälsan måste stävjas. Utöver en väl utbyggd elevhälsa behöver Malmö ha ett såväl uppsökande som förebyggande arbete. Vi vill se fler fältarbetare som rör sig över hela staden, skapar relationer med barn och unga och kan se tecken på ohälsa. Malmö stad ska även kunna erbjuda lättillgängliga insatser för de barn och ungdomar som söker hjälp för dåligt mående eller nedbrytande beteende.

Även de socialpsykiatriska insatserna riktade till vuxna bör stärkas. Malmö behöver fler uppsökande team, förbättrad samverkan med psykiatrin, samt utveckla boendestödet och arbetet med personligt ombud. Detta minskar det personliga lidandet samt verkar vräkningsförebyggande och stärker ställningen för personer med psykisk ohälsa på arbetsmarknaden.  Vi behöver också hitta boendeformer som säkerställer att ingen faller mellan stolarna och att alla Malmöbor får det stöd de behöver.

Missbruk och beroende. Såväl förebyggande arbete som beprövade insatser när missbruket är ett faktum behövs. Tillgänglig och kostnadsfri vård likväl som ett brett utbud av skadereducerande insatser är viktigt för att förhindra lidande. Vi vill att Malmö agerar pilotkommun för fler vetenskapligt beprövade skadereducerande metoder som kan minska sjukdom och dödsfall bland missbrukare. Kunskap om beroendeproblematik bör höjas inom de verksamheter som berörs och ett bredare begrepp kring beroende inkluderas. Malmö behöver också arbeta med att bryta alkoholnormen, vilket vi kan påverka genom information till ungdomar och genom att stadens egna verksamheter agerar som en förebild.

Insatser för ett gott åldrande. En god äldreomsorg tar sin utgångspunkt i att bevara det friska och främja ett självständigt liv. Att alla äldre bör erbjudas besök av hemsjukvården vid behov för en generell hälsoundersökning och för att utreda om förebyggande insatser såsom fallprevention bör sättas in. Även bostadsrådgivning bör omfattas i hembesöket. Ny teknik öppnar möjligheterna för att äldre ska ha mer inflytande över sin vardag, därför ser vi positivt på att Malmö fortsätter att arbeta med att stödja innovativa idéer. Det ingångna hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne är bra, och vi ska fortsätta utveckla gemensamma vårdenheter med regionen.

Antalet äldre i Malmö kommer att öka under de kommande åren. Därför vill Miljöpartiet ta fram olika boendelösningar för äldre och satsa på kompetens och kontinuitet bland vårdpersonalen.

 

Fördjupning i ämnet Hälsa och omsorg

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra nästa mandatperiod!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: