Hälsa och omsorg

Det som är friskt ska underhållas och staden ska organiseras så att det är lätt att göra rätt, även vid val som gäller hälsa. Skillnaderna i uppväxt- och levnadsvillkor måste minska, och det kräver ett långsiktigt och ihärdigt arbete.

Miljöpartiet vill

  • Att Malmö blir pilotkommun för fler skadereducerande insatser som kan minska narkotikadödligheten.
  • Minska den psykiska ohälsan bland Malmöborna.
  • Förstärka det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen.
  • Stärka kompetensen om sexuell hälsa i brukarnära verksamheter som LSS.

 

Folkhälsa. Några av Sveriges mest utsatta områden finns i Malmö, och de kännetecknas av trångboddhet, sämre hälsa, hög arbetslöshet och barnfattigdom. Idag varierar medellivslängden uppemot fem år beroende på var i staden man bor. Vi måste utjämna dessa skillnader. För att förändra ojämlikheten i uppväxt- och levnadsvillkor behövs ett långsiktigt och ihärdigt arbete.

Kommunens ordinarie verksamhet måste kompletteras med andra hälsofrämjande insatser, som förebyggande arbete mot psykisk ohälsa, motverkan mot missbruk, främjande av god sexuell hälsa och insatser för ett gott åldrande. Malmös mest utsatta områden ramas in av bilvägar som drabbar de boendes hälsa genom buller och avgaser. Värst drabbas barn och äldre. Därför vill vi omvandla stadens infartsleder till gröna stadsgator, med sänkta hastigheter.

 

Sexuell hälsa. En god sexuell hälsa är viktig för människors välbefinnande. Malmö stad behöver fortsätta och sprida arbetet kring sexuell hälsa för personal inom bland annat äldreomsorgen och på LSS-boenden, som även inkluderar relationer, kärlek och andra aspekter av sexuell hälsa. Även HBTQ-perspektiv måste inkluderas. Vi vill se satsningar på att stärka kompetensen kring familjeplanering och reproduktiv hälsa i samarbete med familjecentralerna, med utgångspunkt på kvinnors självständighet och självförsörjning.

 

Psykisk ohälsa. Utvecklingen mot allt större psykisk ohälsa måste brytas. Utöver en väl utbyggd elevhälsa behöver Malmö ha ett såväl uppsökande som förebyggande arbete. Vi vill se fler fältarbetare som rör sig över hela staden, skapar relationer med barn och unga och kan se tecken på ohälsa. Malmö stad ska även kunna erbjuda lättillgängliga insatser för de barn och ungdomar som söker hjälp för dåligt mående eller nedbrytande beteende.

Även de socialpsykiatriska insatserna riktade till vuxna bör stärkas. Malmö behöver fler uppsökande team, förbättrad samverkan med psykiatrin, samt utveckla boendestödet och arbetet med personligt ombud. Detta minskar det personliga lidandet och fungerar vräkningsförebyggande. Det stärker också ställningen för personer med psykisk ohälsa på arbetsmarknaden. Vi behöver också hitta boendeformer som säkerställer att ingen faller mellan stolarna och att alla Malmöbor får det stöd de behöver.

 

Missbruk och beroende. Det behövs såväl förebyggande arbete som beprövade insatser när missbruket är ett faktum. Tillgänglig och kostnadsfri vård, samt ett brett utbud av skadereducerande insatser, är viktigt för att förhindra lidande. Vi vill att Malmö blir pilotkommun för fler vetenskapligt beprövade skadereducerande metoder som kan minska sjukdom och dödsfall bland missbrukare. Kunskap om beroendeproblematik bör höjas inom de verksamheter som berörs och ett bredare begrepp kring beroende inkluderas. Malmö behöver också arbeta med att bryta alkoholnormen, vilket vi kan påverka genom information till ungdomar och genom att stadens egna verksamheter agerar som en förebild.

 

Insatser för ett gott åldrande. En god äldreomsorg tar sin utgångspunkt i att bevara det friska och främja ett självständigt liv. Att alla äldre bör erbjudas besök av hemsjukvården vid behov för en generell hälsoundersökning och för att utreda om förebyggande insatser såsom fallprevention bör sättas in. Även bostadsrådgivning bör omfattas i hembesöket. Ny teknik öppnar möjligheterna för att äldre ska ha mer inflytande över sin vardag, därför ser vi positivt på att Malmö fortsätter att arbeta med att stödja innovativa idéer. Det ingångna hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne är bra, och vi ska fortsätta utveckla gemensamma vårdenheter med regionen.

Antalet äldre i Malmö kommer att öka under de kommande åren. Därför vill Miljöpartiet ta fram olika boendelösningar för äldre och satsa på kompetens och kontinuitet bland vårdpersonalen.

Alla äldre förtjänar glädjen av ett gott mål mat. Vi vill därför att all mat inom äldreomsorgen ska lagas av utbildad personal och att andelen vegetariskt och ekologiskt ska öka.

Ökad utomhusvistelse förebygger skador, stimulerar till ökat socialt liv och minskar risken för depression och ångest. Därför vill vi införa krav på bättre och grönare utemiljöer på stadens särskilda boenden. Stadens äldreboenden måste också klimatanpassas så att de äldre har en god och trygg miljö, även när extrema värmeböljor blir vanligare. Staden behöver göra solstudier, skapa skugga genom mer grönska och se till att det finns tillräckliga kylanläggningar.

 

Fördjupning i ämnet Hälsa och omsorg

 

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM 2018-2022: Läs vad vi vill göra under mandatperioden!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: