Storstadspaket – Malmö stads del i Sverigeförhandlingen

Lyssna

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår storstadspaketen, vilket syftar till att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner. Nu är Malmös storstadspaket klart.

Historisk satsning Vet ni? Malmö ska bygga cykelbanor för över en halv miljard, kors och tvärs över hela staden! Som en del i avtalet med Sverigeförhandlingen satsas 573 miljoner kronor på cykelbanor. Det är den största satsningen på cykelinfrastruktur i Malmö någonsin. Var de nya cykelbanorna ska finnas? Se filmen!

Satsning på cykel

Som en del i avtalet med Sverigeförhandlingen satsas över en halv miljard på cykelbanor. Det är den största satsningen på cykelinfrastruktur i Malmö någonsin. Åtgärderna innebär att nya cykelbanor anläggs som kopplar till satsningarna för busstråken. Att binda ihop staden bättre med hjälp av cykelbanor i kombination med utbyggnad av kollektivtrafik innebär att nyttorna med kollektivtrafikinvesteringarna ökar. Fler får då möjlighet att ta sig till och från kollektivtrafiksystemen, och då ökar också resandeunderlaget. Behovet av att bygga ut och utöka kapaciteten i cykelvägnätet är stort i Malmö och därför är det extra glädjande att storstadspaketet innehåller 14 nya cykelvägar.

Satsningen förväntas bidra till målet om att 30 % av resorna i staden ska ske med cykel år 2030 genom en ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister. Den kommer också att bidra till en mer attraktiv stadsmiljö längs med stråken. Byggnationen av de nya cykelbanorna genomförs successivt under perioden 2019-2031.

Utbyggnad av MalmöExpressen i fyra stråk

Stadsbusskoncept Malmöexpressen ger förstärkt resandekapacitet på flera linjer i stadens mest trafikerade stråk. Malmöexpressen är ett stadsbusskoncept i Malmö med hög kapacitet, utvecklade fordon och bättre framkomlighet i bana samt fler hållplatser.

Dagens MalmöExpressbussar har en komfortkapacitet på 90 resenärer till skillnad mot dagens vanliga buss som har en komfortkapacitet på 65 resenärer.

I objekten ingår även ombyggnader av bussterminaler och viktiga bytespunkter, åtgärder för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig samt gatuombyggnader i delar av stråken för berörda linjer. En ny kollektivtrafikbro byggs dessutom över Varvsbassängen längs linje 5.

 • Linje 2 Lindängen-Söderkulla-Nyhamnen har en uppskattad investeringskostnad på 530 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 4 Bunkeflostrand/Limhamn-Segevång har en uppskattad investeringskostnad på 560 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 5 Stenkällan-Rosengård-Västra hamnen (utveckling av dagens MalmöExpressen) har en uppskattad investeringskostnad på 190 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 8 Lindängen-Hermodsdal-Västra Hamnen har en uppskattad investeringskostnad på 560 mnkr i 2016 års prisnivå.

Utbyggnad av övriga stadsbussobjekt i fyra stråk

De elektrifierade bussarna ger en miljövänlig och hälsovänlig fordonsdrift med avgasfria och tysta fordon. Bussarna får även bättre framkomlighet vilket medför ökad bekvämlighet och kvalitet för resenärerna.
Linje 6 och linje 9 är viktiga länkar som möjliggör resande på tvären för dem som inte ska till Malmö C. På vissa sträckor genomförs även gatuombyggnader i stråken för några av linjerna. En ny kollektivtrafikbro byggs dessutom för att förbinda Ön med Limhamns hamnområde/Glasbruket längs linje 9.

 • Linje 3 Ringlinjen har en uppskattad investeringskostnad på 220 mnkr i 2016 års prisnivå
 • Linje 6 Klagshamn-Fortuna Hemgården har en uppskattad investeringskostnad på 280 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 9 Ön/Limhamn-Värnhem har en uppskattad investeringskostnad på 310 mnkr i 2016 års prisnivå.
 • Linje 10 Malmö C – Lorensborg - Hyllie - Ikea Hubbhult har en uppskattad investeringskostnad på 560 mnkr i 2016 års prisnivå.

Malmö stad åtar sig att bygga totalt 26 750 bostäder som en följd av att busstrafiken byggs ut.

Satsning på spårburen kollektivtrafik – Malmöpendeln-Lommabanan etapp 2

Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 innebär spåråtgärder på Lommabanan i en andra etapp för att öka kapaciteten på Lommabanan. Därmed möjliggörs en snabb och effektiv pendling med tätare Pågatågstrafik från Kävlinge via Lomma till Malmö.

Pågatågstrafiken kan föras in i Malmö via Citytunneln, Öresundsbanan och Kontinentalbanan och därmed bidra även till förbättrad resandeservice inom Malmö samtidigt som tåglägen i Citytunneln kan utnyttjas effektivt. Trafikupplägget kallas för ”Malmöpendeln”.

Investeringskostnad är 200 miljoner kronor . Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 100 miljoner kronor. Region Skåne bidrar med 50 miljoner kronor genom RTI-planen samt svarar för trafikeringen.

 

 • Planerad genomförandefas är perioden 2018-2031. 
 • Den sammanlagda investeringen är ca fyra miljarder.
 • Kopplat till dessa kollektivtrafiksatsningar kommer 28 550 bostäder att byggas fram till och med 2035.
 • Statens finansiering består av bidrag baserat på kommunernas bostadsåtagande.