Hälsa och omsorg

Hälsa och omsorg

Välfärdens hjältar, alla de som sliter i vård och sjukvården, är värda en storsatsning. För bättre vård, fler arbetskamrater och för Malmöbornas hälsa. Miljöpartiet vill satsa 40 miljarder nationellt på kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Vi vill:
  • Främja Malmöbornas hälsa.
  • Bättre arbetsmiljö.
  • Höj kvaliteten på omsorgen.
  • Minska missbruk.

Samhället har ett viktigt ansvar att förebygga ohälsa. Dessvärre finns det stora klyftor i folkhälsan. Malmö har några av Sveriges mest utsatta områden vad gäller trångboddhet, ohälsa, arbetslöshet och barnfattigdom. Detta påverkar barn och vuxnas levnadsvillkor, ökar risken för ohälsa och påverkar medellivslängden. Vi vill därför jämna ut skillnaderna mellan Malmöborna. Det behövs bra bostäder, fler i jobb, bra skolor, stärkta trygghetssystem och fler insatser för att hejda barnfattigdomen. Hälso- och sjukvården spelar en viktig roll att åtgärda och förebygga hälsa och här vill vi se mer samarbete med region, till exempel fler familjecentraler. Vi vill också se en utökning av det förebyggande arbetet för att till exempel främja psykisk hälsa, gott åldrande och friskvård.

Miljöpartiet nationellt vill satsa 40 miljarder på vård, omsorg och hälso- och sjukvård. Vi vill att satsningen används till att höja lönerna, men den möjliggör också att fler medarbetare inom välfärden kan anställas. Det skulle ge rimligare arbetsbörda och minska stressen, och också ha effekter på hur länge medarbetaren orkar att jobba inom vården. Även för vårdtagarna vore detta mycket välkommet. Det innebär att köerna till vården blir kortare, att hemtjänstpersonalen hinner stanna några minuter extra och att det faktiskt finns barnmorskor i tjänst även på sommaren.

Ett gott åldrande bygger på att bevara det friska och främja ett självständigt liv. Vi vill att alla äldre erbjudas hälsoundersökning och hembesök av hemsjukvården när de har fyllt 75 år. God äldreomsorg innebär bland annat trygg hemsjukvård med förebyggande och sjukvårdande insatser och en fast läkarkontakt. En förutsättning för fungerande särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter är satsning på medicinsk kompetens, kontinuitet och förbättrade anställningsvillkor för de anställda. Även utemiljöerna behöver blir grönare och trevligare, inte minst för att ge skugga varma dagar.

Malmöbor som lider av olika typer av missbruk och nedbrytande beteende behöver få ett bra och effektivt stöd. Vi vill att fler fältarbetare rör sig över hela staden, och skapar relationer med barn och unga, för att upptäcka riskbeteende tidigare. Rådgivning, stöd och behandling mot missbruk måste vara lättillgänglig och ska ges utan fördröjning. Vi vill också att Malmö fortsatt ska vara en pilotkommun för att skademinimera missbruk och minska de risker som finns med missbruket. Även närstående ska få det stöd de behöver.

Nyheter på Hälsa och omsorg

Malmö, 25 november 2020

Anförande: En grön budget för Malmö 2021

Malmö, 9 november 2020

En grön budget för Malmö 2021

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter