Mer om Elisabeth Sahlsten

Elisabeth Sahlsten om politik

Energi

Kärnkraften måste ersättas.

Det är ansvarslöst att försöka lösa ett miljöproblem genom att skapa ett annat. Lösningen är förnybar energi och smartare energianvändning!

Kärnkraften är smutsig och förorenar, från brytningen av uran till slutförvaringen av det radioaktiva avfallet. Vi lämnar förstörd natur och avfall till våra barn och många många generationer i en oändligt lång tid som vi inte kan styra.

El från vindkraft och bioenergi är billigare än el från nya reaktorer.

 

Rent vatten är grunden

Vatten är grunden för allt liv. Rent vatten är livsviktigt för oss alla. Såväl för humlan som pollinerar äppelblomman som för det lilla barn som ska växa sig stark och frisk. Vattnet rör sig genom marken och för med sig de ämnen som finns i marken, tyvärr även föroreningar och gifter, djupt ner till grundvattnet och till våra brunnar, våra sjöar och våra hav. Vi måste förhindra att dricksvattnet förorenas.

 

Vision om ett kretsloppssamhälle utan sopor

Jag tänker kretslopp. Skräp ska inte slängas på soptippar eller hamna i vattendrag, sjöar och hav. Det som vi använder ska vi reparera och återanvända eller samla in för återbruk. Min vision för framtiden är att det inte finns något som vi kallar skräp eller avfall, utan allt går in i kretsloppet och återanvänds. Den energi som används ska vara förnybar. Målet är en biologisk mångfald och ett ekosystem i balans.

 

Medmänsklighet

Jag vill ha ett öppet och medmänskligt samhälle där alla känner sig välkomna. Kungsbacka kommun ska vara en kommun som bygger på allas lika värde och där alla har samma möjligheter. Alla ska respekteras, få bra boende och ges möjlighet till god utbildning. Respekten för människovärdet ska värnas.

 

Personligt

Biolog med kemikunskaper som är specialiserad på och fascinerad av den stora mångfalden av liv i  hav, sjöar och vattendrag och hur vi ska kunna bevara en god miljö för kommande generationer. Doktorsexamen i marin mikrobiologi om hur havets allra minsta växter, planktonalgerna, får sin näring. Nu fokuserar jag i mitt arbete på hur vi ska övervaka miljötillståndet i vår akvatiska miljö. Bestämt mig för att använda min kunskap och mitt engagemang genom att bidra med arbete i Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka.  Jag vill ta ansvar för framtiden. Miljöpartiet har lösningar och jag vill börja NU!