Lygnerns vatten värt att värna

Lygnerns vatten värt att värna

Vi föreslår i en motion att vattenskyddsområdet för Lygnern Fjärås Bräcka utökas till att omfatta hela sjön och dess avrinningsområde.Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka föreslår att vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt i Kungsbacka kommun utökas till att omfatta hela Lygnern och dess avrinningsområde. Med ett perspektiv som sträcker sig flera generationer framåt i tiden är det viktigt att minska risken för förorenande kemikalier. Vi föreslår också att arbetet bör ske i samarbete med främst Marks kommun och länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland.

BAKGRUND OCH UNDERLAG
Lygnern är Kungsbacka kommuns största sjö med stor betydelse för dricksvattenförsörjning och för rekreation i vår kommun såväl som i grannkommuner. Lygnern avvattnas genom Sundsjön och Stensjön via Rolfsån till Kungsbackafjorden. Största tillfödet till Lygnern sker från Storån i nordost. Storåns tillrinningsområde, som alltså ingår i Lygnerns avrinningsområde, omfattar ett större ytvattensystem som sträcker sig genom Mark, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner.

Den största delen av Kungsbackas befolkning får sitt dricksvatten från Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt. Vattnet kommer dels från det naturliga grundvattenmagasinet i bräckan, dels från Lygnern via konstgjord grundvattenbildning.

Kungsbacka kommun genomförde 2011 en översyn av skyddet av vattentäkten för att se till att både skyddsområdets utbredning och skyddsföreskrifternas utformning uppfyllde sina syften (Vattenskyddsområde Fjärås Bräcka, Samrådshandling 2011-06-22). Det påpekades: ”Enligt miljöbalken är det övergripande syftet att skydda Lygnern och Fjärås Bräcka som vattenresurs i ett flergenerationsperspektiv (100 – 1000 år). Ett motiv med att inrätta ett skyddsområde är att kommunen ska få ett verktyg för att aktivt kunna motarbeta riskkällor och verka för en säkrare dricksvattenförsörjning. Ett annat viktigt motiv är att genom information om vattentäktens/vattenresursens existens öka allmänhetens medvetenhet om dess sårbarhet och därmed öka skyddet.”

Nu bör det vara dags att se över hur de aktuella föreskrifterna (Länsstyrelsens i Hallands län beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt i Kungsbacka kommun, 13 FS 2012:5) uppfyller det övergripande syftet i flergenerationsperspektiv.
Inledningsvis kan man notera att vattenskyddsområdet endast sträcker sig över halva Lygnern och att gränsen sammanfaller med kommungräns mot Marks kommun som också är länsgräns mot Västra Götalands län.

I samrådshandlingarna från 2011 konstaterades det att för råvattnet vid Fjärås Bräcka vattentäkt finns ett flertal naturliga barriärer av stor betydelse, främst sjön Lygnern i sig. Det ansågs emellertid att sjöns stora volym gör att eventuella föroreningar späds ut och bryts ner på dess väg mot vattenintaget. Beräkningar från SMHI visar att vid normala förhållanden tar det ca 40 timmar för vattnet att röra sig från Storåns mynning till råvattenintaget. Det finns dock föroreningar, angivna i föreskrifterna för vattenskyddsområdet, som har betydligt längre nedbrytningstider, såsom avfettningsmedel, petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel. Föreskrifterna om kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet innebär att hantering är förbjuden inom primär skyddszon och att hantering inte får ske utan tillstånd inom sekundär skyddszon. Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken får de inskränkningar i form av förbud eller krav på särskilt tillstånd som meddelas inom ett vattenskyddsområde inte gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet. Med flergenerationsperspektivet i åtanke och med vetskapen att kemiska bekämpningsmedel består av ett flertal mycket svårnedbrytbara biocider, vilka med tiden kan ackumuleras i yt- och grundvatten och i kombination kan ge allvarliga hälsoeffekter krävs nolltolerans för dessa ämnen inom vattenskyddsområde.

Vi yrkar

  • att kommunen verkar för att, i samarbete med Hallands och Västra Götalands länsstyrelser och berörda kommuner i Lygnerns avrinningsområde, komplettera föreskrifterna för Lygnern Fjärås-Bräcka vattentäkt genom att utöka vattenskyddsområdet för Lygnern-Fjärås Bräcka vattentäkt till att omfatta hela avrinningsområdet för Lygnern
  • att kommunen, i samarbete med berörda kommuner, identifierar potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Lygnern
  • att kommunen genomför de inskränkningar rörande kemiska bekämpningsmedel som behövs för att uppnå syftet med områdesskyddet, med hänsyn till flergenerationsperspektivet.

2022-02-23

Maria Losman, Clas Rosander, Elisabeth Sahlsten, Jan Riise, Miljöpartiet de gröna.

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter