Akademin som en fri kraft i omställningen

En fri akademi som drivande kraft i omställningen hjälper oss att lyckas med samhällsutmaningarna!

Inför Miljöpartiets kongress i Örebro skrev Anna Olsenius, ordförande Örebro studentkår och Jacob Färnert, ordförande Sveriges förenade studentkårer, en debattartikel om vad Miljöpartiet behöver göra för att lyckas med samhällsutmaningarna. Miljöpartiets utbildningspolitiska talesperson Camilla Hansén, som också är riksdagsledamot från Örebro har nu skrivit en replik med fokus på vikten av en fri akademi som kan vara drivande i omställningen.

Miljöpartiet har avslutat kongressen i Örebro och precis som Örebro studentkår och Sveriges förenade studenter (SFS) skriver så överskuggades mycket av språkrörsvalen.

Vi antog bland annat ett nytt utbildningspolitiskt program som omfattar hela utbildningssystemet, med en helhetssyn på utbildning och forskning som en del av det livslånga lärandet i en snabbt föränderlig omvärld.

Vi vill se en akademi som är en drivkraft i den hållbara omställningen, som både visar hur världen ser ut, hur vi kan värna livsförutsättningar, hur vi kan lösa problem och tillsammans formulera en ny berättelse om det hållbara samhället.

Studentkåren och SFS lyfter tre viktiga aspekter: finansiering av högre utbildning, satsningar på fri forskning och att stärka Sveriges attraktionskraft.

Regeringen är en falsk vän för finansiering av högre utbildning. Samtidigt som ena handen gör satsningar på ingenjörsutbildningar, rycker de undan mattan på lärare och forskare genom att inte ge full uppräkning för pris- och löneökningar. Dessutom gör regeringen generella besparingar – eller nedskärningar – i hela statsförvaltningen. På vissa lärosäten, bland annat Örebro universitet, är den större än den särskilda satsningen på natur- och teknikutbildningar. Vårt universitet är dessutom det enda som inte får full ersättning för sina läkarstudenter. Det behövs mer pengar för något så grundläggande som fler undervisningstimmar!

Den fria forskningens finansiering är viktig. Miljöpartiet har länge drivit ökade basanslag av just för att stärka den fria forskningen. Den akademiska friheten behöver stärkas i sin helhet, även utbildning, organisation och finansiering behöver inkluderas i grundlagsskyddet. Oberoendet från staten måste stärkas när det gäller utnämningar av rektorer och styrelser. Finansieringen ska skyddas så att regeringen inte med kortsiktiga och hastiga beslut kan återta pengar.

Studenterna har även helt rätt i att dagens migrationslagstiftning försämrar Sveriges attraktionskraft, den står i direkt motsättning till ökad internationalisering och förstör Sverigebilden. Det är inte bara oattraktivt för utländska doktorander och forskare att komma till Sverige. Inte heller svenska studenter lockas av forskarutbildning och akademin. Det är inte särskilt lockande med osäkra anställningar, tuff arbetsmiljö och otrygga karriärvägar. Talanger väljer näringsliv eller offentlig sektor, eller söker sig till andra länder.

Vi vill se en stolt och självständig akademi som kliver fram i samhällsdebatten och erbjuder en arena där vi med ett vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande tillsammans tar oss an uppgiften att skapa en rättvis omställning och en framtid att längta till.

 

Läs hela repliken i Nerikes Allehanda här, länk [för prenumeranter]: https://etidning.na.se/p/na/2023-11-28/a/akademin-som-en-fri-kraft-i-omstallningen/2013/1141891/44722067

Läs debattartikeln från Örebro Studentkår och Sveriges Förenade studenter här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2023-11-17/sa-har-lyckas-miljopartiet-med-samhallsutmaningarna

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter