Arbetsmarknad

Alla människor behöver en vardag som innehåller både meningsfull sysselsättning och återhämtning. Idag arbetar de som är inne på arbetsmarknaden allt mer, medan andra står utanför. Miljöpartiet vill dela på jobben, bland annat genom kortare arbetstid. Detta ger möjligheter att både få fler i arbete och komma åt problem relaterade till arbetsmiljö. Arbetslösa ska stödjas i att söka jobb, men inte tvingas in i åtgärder som de inte önskar.

 

Kommunen som arbetsgivare

Som stor arbetsgivare ska kommunen med sina förvaltningar och bolag ta ett omfattande ansvar för en rättvis arbetsmarknad, bland annat genom att vara en förebild i arbetet för jämställdhet och mångfald. Vi vill att Örebros breda spektrum av människor med olika bakgrund bättre ska representeras bland kommunens egna anställda. Därför vill vi sätta upp ett tydligt mångfaldsmål som anställningspolicy. Kommunen måste genomföra särskilt riktade insatser, som gör det lättare för människor med funktionsnedsättning, invandrare och långtidsarbetslösa att få jobb. Vi vill också höja lönen och förbättra arbetsvillkoren för de lägst betalda yrkeskategorierna i kommunen.

Vi vill även öka människors inflytande över sina egna arbetstider och att alla ska ha rätt till önskad arbetstid inom kommunen, deltid som heltid. Till exempel ska kommunalt anställda inte tvingas jobba så kallade delade turer. Vi vill också pröva ny arbetstidsmodell med sänkt arbetstid för de anställda som behöver det mest, med 30 timmars arbetsvecka som mål. Alla kommunens medarbetare ska erbjudas möjlighet att arbeta som volontärer på betald arbetstid.

Fler vägar till jobb

Kommunen ska fortsätta arbetet med validering av exempelvis utländska examina och arbetslivserfarenheter, för att göra det möjligt för människor med sådana att snabbare få en anställning de har kvalifikationer för. Det ska finnas andra sätt än betyg att få kompetens och kunnande tillgodoräknat sig. Genom att öka kontaktytorna mellan kommunala arbetsmarknadsåtgärder och resten av samhället kan vi skapa lösningar som passar fler. Komvux och Särvux bör öka sitt samarbete med folkhögskolorna för att kunna erbjuda fler alternativ till utbildning. Vi vill även kunna erbjuda kommunal yrkesutbildning, Yrkesvux, inom vissa bristyrken. Vi vill öka samarbetet med den ideella sektorn för att fler ska komma in på arbetsmarknaden snabbare. Kommunen måste även bli bättre på att samarbeta mellan de olika förvaltningarna.

Unga och arbetsmarknad

Ungdomsarbetslösheten ska minska genom fler praktik- och lärlingsplatser i den kommunala organisationen, och en nära samverkan mellan näringslivet och gymnasieskolan. För de unga som inte vill studera tror vi att lärlingsplatser är en god väg in på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka antalet lärlingsplatser inom kommunala förvaltningar och bolag, och uppmuntra näringslivet att göra detsamma. Ett ökat samarbete mellan kommunen och näringslivet är viktigt även för att kunna erbjuda bra praktikplatser och feriearbeten. Vi tycker att en tidig kontakt med arbetsmarknaden är viktig.

Inkludering och ökat samarbete

De flesta nya jobben skapas i mindre företag. De ska ha goda förutsättningar för att växa och utvecklas. Vi vill stötta eget företagande, särskilt bland kvinnor och utrikesfödda. Rätt utbildning och kompetenta yrkesvägledare är en förutsättning för att säkra den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi vill öka samarbetet mellan kommunen, näringslivet och Örebro universitetet för att nyutexaminerade studenter ska välja att stanna i kommunen. Vuxenutbildningen ska vara ett effektivt verktyg för att få människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete.

Svenska för invandrare (SFI) är en mycket viktig verksamhet. Rätt använd kan SFI-undervisningen bli en god plattform för fler vägar in till samhället – till myndigheter, fortsatta studier, föreningsliv och arbete. Vi vill förnya SFI och utveckla verksamheten, till exempel med inslag av praktik. Vi vill se en mer yrkesinriktad SFI, att fler kvinnor slutför SFI-utbildningen och att det ska ingå en miniminivå av svenskundervisning för nyanlända. SFI ska vara flexibel, anpassas efter individen och kunna kombineras med arbete eller annan sysselsättning. Den kommunala vuxenutbildningen och SFI behöver innefatta möjlighet till deltidsarbete eller praktik kombinerat med studierna. Civilsamhället spelar en viktig roll för språk och integration. Vi vill stötta och samarbeta med föreningar och nätverk som arbetar integrationsfrämjande.

Vi vill även skapa fler arbetstillfällen i kommunala förvaltningar och bolag för personer med funktionsnedsättning. Kunskapen inom kommunen, gällande sk “hörandenorm” bör öka för att möjliggöra att teckenspråkiga får möjlighet att komma in på tjänster inom kommunen. Anställning av teckenspråkiga ska ske på dövas villkor.

 

Miljöpartiet vill

 • i större utsträckning satsa på de så kallade Komjobben,[1]
 • stötta företag som prioriterar unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa,
 • främja landsbygdsutvecklingen genom att utlokalisera kommunal verksamhet till platser utanför Örebro stad,
 • att kommunen ska kunna erbjuda feriepraktik till alla mellan 16 och 18 år,
 • att kommunalt anställda får rätt till önskad tjänstgöringsgrad – utan att behöva arbeta så kallade delade turer,
 • påbörja införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom omsorgen,
  att alla kommunens medarbetare ska erbjudas möjlighet att arbeta som volontärer på betald arbetstid,
 • att Komvux ska ha tillräckligt med resurser och bättre kunna anpassas efter olika behov,
 • att kommunen tar initiativ till samarbeten med ideella organisationer och hjälper dessa att driva riktade arbetsmarknadsåtgärder,
 • att kommunen använder sociala investeringar som ett sätt att hjälpa fler att komma in på arbetsmarknaden,
 • öka Vuxams[2] samarbete med övriga förvaltningar och andra aktörer i samhället,
 • sänka den nedre åldersgränsen för att studera på Komvux och Särvux,
 • garantera en minimigräns på 15 timmar SFI-undervisning i veckan per person som behöver det.

 

[1] Komjobb: Komjobb är ett projekt inom Örebro kommun som försöker ersätta försörjningsstöd med sysselsättning och på så sätt få ut fler i arbetslivet.

[2] Vuxam: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: