Arbetsmarknad

Lyssna

Alla människor behöver ha en dag som innehåller både meningsfull sysselsättning och återhämtning. Idag arbetar de som är inne på arbetsmarknaden allt mer, medan andra står utanför. Miljöpartiet vill dela på jobben, bland annat genom arbetstidsförkortning. Detta får också gynnsamma arbetsmarknadspolitiska effekter. Arbetslösa ska stödjas i att söka jobb, men inte tvingas in i åtgärder som de inte önskar.

Som stor arbetsgivare ska kommunen med sina förvaltningar och bolag ta ett omfattande ansvar för en rättvis arbetsmarknad, bland annat genom att vara en förebild i arbetet för jämställdhet och mångfald. Vi vill att Örebros breda spektrum av människor med olika bakgrund bättre ska representeras bland kommunens egna anställda. Därför vill vi sätta upp ett tydligt mångfaldsmål som anställningspolicy. Kommunen måste genomföra särskilt riktade insatser, som gör det lättare för människor med funktionsnedsättning, invandrare och långtidsarbetslösa att få jobb.

Kommunen ska fortsätta arbetet med validering av exempelvis utländska examina och arbetslivserfarenheter, för att göra det möjligt för människor med sådana att snabbare få en anställning de har kvalifikationer för. Vi vill även öka människors inflytande över sina egna arbetstider och att alla ska ha rätt till heltid.

Det ska finnas andra sätt än betyg att få kompetens och kunnande tillgodoräknat sig. Genom att öka kontaktytorna mellan kommunala arbetsmarknadsåtgärder och resten av samhället kan vi skapa lösningar som passar fler. Komvux och Särvux bör öka sitt samarbete med folkhögskolorna för att kunna erbjuda fler alternativ till utbildning. Vi vill även kunna erbjuda kommunal yrkesutbildning, Yrkesvux, inom vissa bristyrken. Vi vill öka samarbetet med den ideella sektorn för att fler ska komma in på arbetsmarknaden snabbare. Kommunen måste även bli bättre på att samarbeta mellan de olika förvaltningarna.

För de unga som inte vill studera tror vi att lärlingsplatser är en god väg in på arbetsmarknaden. Därför vill vi öka antalet lärlingsplatser inom kommunala förvaltningar och bolag, och uppmuntra näringslivet att göra detsamma. Ett ökat samarbete mellan kommunen och näringslivet är viktigt även för att kunna erbjuda bra praktikplatser och feriearbeten. Vi tycker att en tidig kontakt med arbetsmarknaden är viktig.

Rätt utbildning och kompetenta yrkesvägledare är en förutsättning för att säkra den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi vill öka samarbetet mellan kommunen, näringslivet och Örebro universitetet för att nyutexaminerade studenter ska välja att stanna i kommunen.

Svenska för invandrare (SFI) är en mycket viktig verksamhet. Rätt använd kan SFI-undervisningen bli en god plattform för fler vägar in till samhället – till myndigheter, fortsatta studier, föreningsliv och arbete. Vi vill att det ska ingå en miniminivå av svenskundervisning för nyanlända. SFI ska vara flexibel, anpassas efter individen och kunna kombineras med arbete eller annan sysselsättning.  

Vi vill

  • i större utsträckning satsa på de så kallade Komjobben,[1]
  • stötta företag som prioriterar unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa,
  • främja landsbygdsutvecklingen genom att utlokalisera kommunal verksamhet till platser utanför Örebro stad,
  • att kommunen ska kunna erbjuda feriepraktik till alla mellan 16 och 18 år,
  • att Komvux ska ha tillräckligt med resurser och bättre kunna anpassas efter olika behov,
  • att kommunen tar initiativ till samarbeten med ideella organisationer och hjälper dessa att driva riktade arbetsmarknadsåtgärder,
  • att kommunen använder sociala investeringar som ett sätt att hjälpa fler att komma in på arbetsmarknaden,
  • öka Vuxams[2] samarbete med övriga förvaltningar och andra aktörer i samhället,
  • sänka den nedre åldersgränsen för att studera på Komvux och Särvux,
  • garantera en minimigräns på 15 timmar SFI-undervisning i veckan per person som behöver det.

 

 


[1] Komjobb: Komjobb är ett projekt inom Örebro kommun som försöker ersätta försörjningsstöd med sysselsättning och på så sätt få ut fler i arbetslivet.

[2] Vuxam: Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: