Integration

Integration handlar om att våga tro på, och arbeta för, ett samhälle där vi kan leva tillsammans. Miljöpartiet ser migration och invandring som en möjlighet och en tillgång. Vi ska vara stolta över att Örebro är en stad som är rik på människor med olika bakgrund och erfarenheter.

En förutsättning för den gröna visionen om en värld utan gränser är att vi kan mötas, oavsett om vi är lika eller olika. Att vi kan se att det är vår gemensamma framtid som förenar oss, snarare än etnicitet, födelseort eller religiös tillhörighet.

Integration positivt för hälsa och livskvalitet

Örebro ska möta människor med möjligheter, inte murar. Vi vet att en bra integration är positivt för hälsa och livskvalitet. Motsatsen – isolation och utanförskap – är förenat med minskad framtidstro, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Forskningen visar att den första tiden i sitt nya hemland ofta är avgörande för om en person ska känna sig delaktig och inkluderad, eller utestängd. Därför ska vi knyta kontakt med nyanlända örebroare så fort de har kommit hit, och hjälpa dem att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Föreningslivet spelar en viktig roll i att skapa gemenskap och bygga broar mellan människor. Vi ska hjälpa dem i deras arbete.

Förnya SFI

Vi vill förnya SFI och utveckla verksamheten, till exempel inslag av praktik. Den kommunala vuxenutbildningen och SFI behöver innefatta möjlighet till deltidsarbete eller praktik kombinerat med studierna. Civilsamhället spelar en viktig roll för språk och integration. Vi vill stötta och samarbeta med föreningar och nätverk som arbetar integrationsfrämjande.

Främja möten mellan människor

Örebro har problem med segregation. Det leder till färre gränsöverskridande möten och sämre integration mellan människor. Segregationen skapar ett "vi och dom" och är en grogrund för fördomar, intolerans och rasism. Vi behöver bryta boendesegregationen med en aktiv bostadspolitik för att skapa varierande boendeformer i varje område. Det är viktigt att satsa på olika mötesplatser i staden, såsom fritidsgårdar, fadderverksamhet och öppna torg. Lokala centrum kan göras mer levande och attraktiva. Ett decentraliserat kulturliv, där människor lockas att besöka olika delar av staden och kommunen, skulle också göra hela Örebro mer levande.

Miljöpartiet vill skapa fler offentliga mötesplatser och lokaler för föreningar för att främja inkludering och tillit mellan människor. Genom att bygga temalekplatser, med specialdesignad lekutrustning utifrån särskilt tema, skapas besöksmål och mötesplatser i flera stadsdelar. Kommunen ska på olika sätt stötta de delar av föreningslivet som jobbar med integration. Anställda i kommunen bör erbjudas att lägga några arbetstimmar varje månad på volontärarbete i föreningar som skapar möten. För att hjälpa inkluderingen av nyanlända bör kommunen stötta och samordna fadderfamiljer, samt erbjuda lån av en örebroare på stadsbiblioteket. Genom att föra ihop förskolor och studentboenden med äldreboenden kan ålderssegregation brytas så att möten skapas mellan generationerna.

 

Miljöpartiet vill

  • att kommunen aktivt söker upp och tar initiativ till samarbeten med ideella föreningar,
  • stödja brobyggande verksamhet, exempelvis kopplat till flyktingmottagande och undervisning i svenska för invandrare (SFI),
  • att Örebro kommun utreder hur skolan kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet och genom samtal möta ungdomar som bär på intoleranta idéer,
  • öka andelen anställda med utländsk bakgrund i kommunen med hjälp av exempelvis arbetsdelning och en icke-diskriminerande personalpolitik,
  • att Örebro kommun skapar verkliga mötesplatser i våra bostadsområden genom attraktiva lokala centrum och grönområden.
  • att våra offentliga miljöer ska vara fullt tillgängliga för alla,
  • införa anti-rasistiskt och normkritiskt arbete i alla förskolor och skolor,
  • utveckla de kommunala familjecentralerna i deras roll för minskad segregation och förebyggande arbete.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: