Feminsim och jämställdhet

Lyssna

Som det feministiska parti vi är vill vi att genusperspektivet ska genomsyra all vår politik - från samhällsbyggnad och kultur till vård och välfärd. Vi tycker jämställdheten i kommunen ökar för långsamt, och det är dags att sätta fart. Som arbetsgivare vill vi att Örebro kommun tar sitt ansvar för att jämna ut orättvisa löneskillnader, förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen och rekrytera fler män inom vård och förskola. En progressiv politik för cykel och kollektivtrafik gynnar inte bara miljön utan även jämställdheten, då det är fler kvinnor än män som cyklar, går eller åker kollektivt.

Vi vill ha ett Örebro där varje person ska kunna skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen önskar utan att samhällsstrukturer eller maktförhållanden hindrar.  Snäva könsroller och brist på jämställdhet mellan kvinnor och män begränsar människors fria val. Barn och ungdomar formar tidigt sin världsbild, och därför är det viktigt att tidigt arbeta med normkritik. Att arbeta normkritiskt innebär att ifrågasätta normer och beteenden och att ge den personal som möter unga de nödvändiga redskapen för att motverka stereotypa könsroller. Vi vill arbeta för ökad jämställdhet i kommunen genom att införa normkritiskt arbete i förskolan och upp till gymnasiet. Vi vill utjämna oskäliga löneskillnader genom att belysa strukturella problem, höja kvinnodominerade yrkesgruppers status och lön samt arbeta för att blanda upp homogena yrkesgrupper. Bland annat vill vi rekrytera fler män till förskolan och vården. 

 

Jämställdheten inom skolan
Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. och alla barn ska ges jämlika och trygga uppväxtvillkor. Flickor och pojkar liksom kvinnor och män ska ha samma möjligheter och samma tillgång till resurser. Barn möter tidigt normer kring könsroller som begränsar och diskriminerar genom resten av livet. Vi vill att alla barn ska ha samma chans att utvecklas till fria och självständiga individer. Därför är det viktigt att bedriva ett normkritiskt arbete redan från förskolan. Grundkompetensen kring lika bemötande och genuspedagogik ska vara hög bland de vuxna som möter barn och unga i sitt arbete.

Samhällsplanering och kultur
Samhällsplanering ska ske med hänsyn till alla grupper i samhället och verka för utjämning av strukturella orättvisor. Därför måste staden planeras och byggas på ett sätt som jämlikt främjar och återspeglar olika gruppers vardag. Det är exempelvis skillnad mellan hur tryggheten i olika miljöer ter sig för äldre och yngre invånare, och för män och kvinnor. En jämlik stad tar hänsyn till sådana skillnader. Ökade satsningar på det kollektiva resandet blir också en jämställdhetssatsning, eftersom fler kvinnor än män reser kollektivt. Dam- och flickidrotten behöver få resurser likställda med herr- och pojkidrotten. 

Våld i nära relationer
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Framför allt drabbas kvinnor och våldsutövaren är oftast en man. En del av förklaringen kan finnas i förlegade könsroller, där pojkar och män från tidig ålder uppmuntras till och tillåts använda psykiskt eller fysiskt våld mot kvinnor och mot andra män. Våld inom samkönade relationer är ett problem som i stor utsträckning osynliggörs. Därför är det viktigt att personalen som möter våldsoffer har rätt kompetens. Miljöpartiet vill utöver Kvinnohuset även stödja mansmottagningar och satsa på förebyggande verksamhet.

Våra förslag för ett jämställt Örebro
Vi vill:

 • Att kommunens samtliga handlingsplaner jämställdhetsintegreras[1]
 • Att arbetsbeskrivningar och jobbannonser ska vara könsneutrala
 • Att alla kommunala arbetsplatser ska ha likvärdiga utbildningsresurser
 • Att vårdande insatser sätts in tidigt när trakasserier och psykosociala problem uppstår på kommunala arbetsplatser
 • Att kommunalt anställda får rätt till önskad tjänstgöringsgrad – utan att behöva arbeta så kallade delade turer
 • Införa genuspedagogik och normkritiskt arbete i förskolor och skolor
 • Ge studie- och yrkesvägledare utbildning i att bryta stereotypa mönster i utbildningsval
 • Öka andelen manliga förskollärare i kommunen
 • Realisera Örebro kommuns handlingsplan för insatser vid våld i nära relationer
 • Säkra resurser till Kvinnohuset och dess barnverksamhet
 • Arbeta med såväl förebyggande arbete som rehabilitering av förövare av våld i nära relationer
 • Utveckla kommunens handlingsplan för kvinnofrid
 • Att arbetet med att göra Örebro till en tryggare stad fortsätter genom att till exempel införa trygghetsvandringar och se över belysningen av parker och cykelvägar
 • Att kommunala bidrag ska fördelas jämnare mellan kvinnor och män
 • Att Örebro kommun ska arbeta för att andelarna killar och tjejer som besöker fritidsgårdar jämnas ut


[1] Jämställdhetsintegrering: Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. (Europarådet)

 

 

Dags för ett jämställt Örebro!