Örebro är en av arton orter i landet som är mest översvämningshotad

Örebro är en av arton orter i landet som är mest översvämningshotad

Larmrapporterna om stigande globala temperaturer och ökade halter av växthusgaser i atmosfären visar att det finns behov av ett tydligare ansvarstagande från politikens sida. Klimatförändringarna kommer att drabba hela världen, men på olika sätt. Detta skriver Peter Rådberg, Karin Svensson Smith, Ia Malmqvist och Fredrik Persson i NA idag.

Klimat- och sårbarhetsutredningen har konstaterat att Sverige kommer att påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och det kommer att bli en tuff utmaning för många kommuner, inte minst där det finns problem redan nu med höga vattennivåer. Örebro är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en av de arton svenska orter med störst översvämningsrisk. I vintras hade Svartån 90 kubikmeter vattenflöde i timmen, mot normala tolv kubikmeter. Vi vet att det kommer att bli varmare och att nederbörden i och med det kommer att öka under kommande sekel. Om marken redan är blöt finns ingen vegetation som kan ta upp vattenmassorna. Att ge plats för fler bäckar, dammar och grönområden i staden gör att vi kan stå emot höga vattenflöden vid kraftiga och återkommande skyfall. En hög andel biltrafik med gatuparkeringar är inte ett resurseffektivt sätt att ta vara på stadens mark och gör oss mer sårbara för översvämningar.

Samtidigt som kommunen bättre bör förbereda sig för oundvikliga klimatförändringar är det minst lika angeläget att rejält minska klimatpåverkan. Det är delvis samma förvaltningar som berörs och därför rationellt att planera för minskad klimatpåverkan och översvämningsskydd samtidigt. Då blir det också lättare att motivera invånarna till ändrade resvanor.

För att möta klimatförändringarna behöver städerna bli gröna i dubbel bemärkelse. Det krävs stora investeringar i nya vatten- och avloppssystem, spårvagnslinjer, snabbcykelstråk och fler grönytor. Transporterna är ett av de områden där utmaningen är som störst att minska utsläppen, biltrafiken måste helt enkelt minska. Trots de klimatmål som kommunen har beslutat om så planerar majoriteten (S, KD och C) för en ökning av biltrafiken, i och med alla gator som nu ska öppnas för biltrafik. Det handlar om gator som tidigare varit gång-, cykel och lekområden.

Miljöpartiet verkar för att det ska vara lätt, enkelt och bekvämt att klara sig utan bil. Därför vill vi att investeringarna ska användas för spårväg och sammanhängande nät av välskötta cykelvägar, att underlätta för biltrafik menar vi är helt fel väg att gå. Örebro måste ta sin del av ansvaret för den globala uppvärmningen, och vara en del av lösningen snarare än en del av problemet. Miljöpartiet har flera förslag för hur vi kan tänka nytt, grönt och framtidsinriktat. Nu hoppas vi att majoriteten tänker om och vågar följa efter.

Peter Rådberg, Riksdagens försvarsutskott
Karin Svensson Smith, klimatansvarig i partistyrelsen
Ia Malmqvist, oppositionsråd
Fredrik Persson, oppositionsråd

Relaterade nyheter

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter