Kultur och demokrati

Miljöpartiet anser att kultur har en stor del i att få människor att må bra. Kultur har ett egenvärde. Det är språket, konsten, skapandet och utbytet mellan oss, som gör oss till människor. Vi tror att människor mår bra av att delta i beslut som påverkar oss själva, därför är ett inkluderande och brett demokratiarbete viktigt.

Men kultur har också andra aspekter. Satsningar på kultur innebär satsningar på gröna jobb, på verksamheter som bidrar till jämställdhet, på integration och på folkhälsa. Miljöpartiet vill bidra till utvecklingen av det levande kulturliv som finns i Örebro. Kultur är ett sätt att få kreativiteten att flöda. En god kreativitet utvecklar vårt samhälle.

Förbättra medborgardialog och öka örebroarnas inflytande

Det ska bli lättare för medborgare att ta del av och ha åsikter om kommunala beslut, tjänster och service. Det här kan göras genom förbättrad medborgardialog och att fler möten görs offentliga. Örebro bör därför införa medborgarinitiativ likt andra kommuner. Kommunens dialog med örebroarna bör utvecklas, till exempel genom att använda kultur som redskap och använda forumteater och konst för att
starta samtal och dialog.

Sänkt åldersgräns för rösträtt

Kommunen ska arbeta för ökat valdeltagande. Arbetet med barns rättigheter ska prioriteras och barns inflytande i kommunala beslutsprocesser ska stärkas. Örebro ska ansöka till regeringen att införa kommunal rösträtt från 16 års ålder från och med valet 2022.

Skapa möjligheter för ett levande, inkluderande kulturliv

Ett levande kulturliv bygger på utbyte. Medborgardialog är ett viktigt verktyg för demokrati och delaktighet, och ska användas när kommunen planerar för kultur. Kulturaktiviteter och mötesplatser ska finnas i alla stadsdelar. Kulturkvarteret ska bli en öppen, tillgänglig och inkluderande mötesplats för alla unga. Vi vill bygga en utomhusscen i centrala Örebro. Fler skolor ska tillämpa musikmetoden El Sistema.

Fria bidrag ska vara stöd för idéer

Ungdomar och utomeuropeiska invandrare är exempel på grupper som kan förnya kulturen om de hittar vägarna till kulturbidragen. Kulturens ”nyttovärde” kan motivera ett högre bidrag från kommunen, men är inte en förutsättning för ett bidrag. Viktiga aspekter för Miljöpartiet är integration, jämställdhet, demokrati och folkhälsa.

Tillgänglig kultur för alla

Andelen äldre i befolkningen fortsätter att stiga fram till 2025. I grunden är det positivt att fler får vara friska längre, men det ställer krav på vården och kräver fler meningsfulla aktiviteter för äldre för att förebygga isolering och främja en god livskvalitet. Kulturprojekt ska finnas även för dem som har svårt att själva ta sig till kulturen. Antingen genom att kulturen uppsöker dem på boenden för äldre eller funktionsnedsatta eller att transport ordnas till teater, konserter eller konstutställning med fokus på kultur som ger igenkänningseffekter, speciellt med tanke på dementa.

 

Miljöpartiet vill

 • att Örebro kommun inför medborgarinitiativ likt andra kommuner,
 • att kommunen ansöker till regeringen att införa kommunal rösträtt från 16 års ålder från och med valet 2022,
 • att kulturaktiviteter och mötesplatser ska finnas i alla stadsdelar,
 • att Kulturkvarteret ska bli en öppen, tillgänglig och inkluderande mötesplats för alla unga,
 • bygga en utomhusscen i centrala Örebro,
 • att fler skolor ska tillämpa musikmetoden El Sistema,
 • att det ska vara enkelt att söka kulturbidrag, vem som helst ska kunna få hjälp att,
 • utöka Kulturskolans samarbete med skolor ute i bostadsområdena,
 • utöka Kulturskolans verksamhet med låga avgifter och god tillgänglighet för alla barn i deras närmiljö,
 • att kulturprojekt ska vara öppna för alla åldrar och vara tillgängliga för att få,
 • att Kulturrundan får fortsatt stöd,
 • att sång och musik ska öka på alla boenden, i synnerhet på demensboenden
 • att hemtjänsten och omsorgen ska bli bättre på att nyttja kommunens bibliotek åt alla som är intresserade, oavsett om man bor hemma eller på olika former av särskilda boenden,
 • att kulturprojekt för äldre ska få kommunalt stöd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: