Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Vi befinner oss i ett nödläge för klimatet och för miljontals av världens arter. Miljöpartiet vill att Örebro kommun ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Mat-, klimat- och energifrågor hänger ihop. Våra nyckelord är småskalighet, närproduktion och ekologisk balans.
De senaste seklernas samhällsförändringar har inneburit att allt fler människor har kunnat leva i trygghet och välstånd. Tillgången på billig fossil energi har förändrat vårt samhälle i grunden. Samtidigt har vi byggt in oss i ett ekonomiskt system som förutsätter en konstant tillväxt för att inte kollapsa. Men en ständigt ökande tillväxt urholkar jordens naturresurser och förmåga att leverera de ekosystemtjänster vi är beroende av. Det är uppenbart att vi överskrider planetens ekologiska gränser på allt fler områden. I detta dilemma sitter både näringsliv och politik fast idag. I grunden behöver vårt sätt att mäta ekonomin och värdera framsteg förändras.

Hållbar ekonomi inom planetens gränser

Genom nya mått på välfärd och förändrade prioriteringar kan vi bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständig tillväxt. En del i det arbetet är att verka för en solidarisk fördelning av resurser, som ger ökad ekonomisk trygghet i osäkra tider. Möjlighet till såväl arbete och försörjning, som till ett hållbart arbetsliv med gott utrymme för tid fri från lönearbete, är en viktig del. Vår livsstil och konsumtion måste hålla sig inom det som är långsiktigt och globalt hållbart. Vårt sätt att leva, som individer och tillsammans som samhälle, kommer att förändras.

För att hantera de stora globala utmaningarna behöver vi snabbt ställa om till ett mer energieffektivt, resurssnålt och klimatanpassat samhälle. Vi ser redan idag många initiativ och affärsidéer som går i denna riktning, både i Sverige och internationellt. För att Örebro ska bli en långsiktigt uthållig kommun behöver vi främja en utveckling av näringslivet som går i samma riktning. För ett långsiktigt hållbart näringsliv måste vi arbeta tillsammans i kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Vi vill skapa en ekonomisk utveckling med dynamik och entreprenörskap som utmärks av slutna resursflöden, förnybar energi och en helhetssyn på ekosystemen. Kommunen ska gå i täten och leda den omställningen. Miljöpartiet vill driva en ansvarsfull och hållbar näringslivspolitik för hela Örebro kommun. Det ska vara lika enkelt att driva företag på landsbygden som inne i staden. Företagen är viktiga aktörer för en fortsatt levande lands- och glesbygd.

Omställning och klimatanpassning

Samhället behöver ställas om helt för att vi ska klara klimatutmaningen, få ner utsläppen och bromsa klimatförändringarna. Precis som kommunen måste hushålla med pengar i en ekonomisk budget vill Miljöpartiet att även en koldioxidbudget inrättas som styrmedel för att begränsa utsläpp. Med en koldioxidbudget måste kommunen hushålla med den mängd utsläpp som planeten klarar av att Örebro kommun gör under ett år i enlighet med Parisavtalet, för att vi ska hålla oss inom planetens gränser.

Med en kommunal sol- och vindkraftpark kan Örebro kommun bli självförsörjande på energi och med laddningsstationer för elfordon och fungerande hyrcykelsystem underlättar vi för fler hållbara transporter med låga eller inga utsläpp. Vi människor behöver bli mindre beroende av bilen för att klara en seriös klimatomställning. Miljöpartiet vill därför arbeta för en bilfri innerstad och förbättra framkomligheten för cyklister i hela kommunen. För att underlätta för närproducerade livsmedel vill vi också utöka möjligheter för invånare att odla i sitt närområde.

Örebro kommun ska marknadsföras som en klimatanpassad stad med ett rikt och mångfacetterat stadsliv. Det ska finnas levande service- och handelsområden överallt. Med lokala centrum i stadsdelar och landsbygd har människor nära till lokala butiker. Stadsmiljön ska ha ren luft, låga bullernivåer och levande grönområden, parker och torg. Vi måste minska användningen av energi och sänka kommunens utsläpp av koldioxid. Detta för att skapa en attraktivare kommun och bättre förutsättningar för våra kommande generationer.

Engagera örebroare för klimatet

Örebroare måste göras engagerade kring hållbar livsstil och konsumtion. Kommunen ska arbeta aktivt med tips som underlättar för örebroare att göra hållbara val, så kallad nudging. Att göra rätt i vardagen och på jobbet kan underlättas exempelvis genom att fasa ut plast i kommunala verksamheter. Kommunala verksamheter som skolor, äldreboenden och annan service bör miljömärkas så att medborgarna kan göra medvetna val. Hjälp och råd kring hållbara kontor, bostäder och verksamheter bör gå att få av miljöguider i kommunen.

Kommunen ska verka för att brukandet av prylar förlängs, men även uppmuntra återbruk och återvinning så att det lokala näringslivet följer efter. Genom ett återbrukscentrum kan allmänheten och företag erbjudas att ta tillvara och återvinna användbara föremål ur avfall. Återvinning av förbrukade textilier ska förenklas så att örebroare kan använda det på nytt. Kommunen bör uppmuntra att människor lånar, delar och samnyttjar prylar istället för att köpa nytt och eget. Därför ska cykel- och bilpooler uppmuntras och en fritidsbank skapas där framförallt unga kan låna fritidsutrustning. Mötesplatser för återbruk och lagning behövs.

Skydda natur och biologisk mångfald

Vi vill skapa mer parkyta, fler träd och grönska på fasader och tak i staden. Det ger livsmiljöer för bland annat fåglar och pollinerande insekter. På outnyttjade ytor i staden och klippta gräsmattor kan ängsmark anläggas, och kommunen ska stötta och uppmuntra fastighetsägare att skapa fler gröna innergårdar i staden. Kommunen kan också bedriva biodling i egen regi inom ramen för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. När staden växer ska broar med plats för både växtlighet och gång- och cykelbanor byggas över motorvägar och andra hinder för att knyta samman områden för både människor och djur.

Vi vill öka naturskyddet för att bevara stadsnära skogar och andra naturområden. Förlusten av ekosystemtjänster ska alltid värderas vid exploatering, både kommunal och privat, och överkompenseras (minst 1:2). Genom bland annat planteringar och restaurering av skadade ekosystem främjas naturens koldioxidbindande förmåga.

Rent vatten

Dagvattensystemet utsätts för påfrestningar vid extrema väderförhållanden. Häftiga regn gör att dagvattensystemet dels svämmar över, dels får ta emot giftiga ämnen som följer med vid stora flöden. Dagvattensystemet ska byggas så att det kan hantera effekterna av klimatförändringarna. Dagvatten ska fördröjas genom utbyggda dammar och utbyggda grönytor. Nya anläggningar, som till exempel, fotbollsplaner och parker, ska vara nedsänkta för att ge vattenfördröjning och avlastning av dagvattensystemet. Genom att bygga lakdammar kan mikroplaster samlas upp från större vägar och konstgräsplaner, vilket förhindrar att de kommer ut i vattnets kretslopp.

Det viktigaste steget för att få rent vatten är att inte förorena det. Därför bör kommunen arbeta med konkreta åtgärder för att minska utsläpp. Ett vattenskyddsområde kring Svartån ska införas, och stegvis utökas. Enskilda avlopp bör ses över och nya lösningar för effektiv avloppshantering erbjudas. Örebro kommun bör investera i en reningsanläggning på Skebäcksverket för att minska utsläppen av läkemedelsrester i Hjälmaren. Effektiv sopsortering och minskat användande av plastmaterial bidrar till att mindre mängd skadliga partiklar och ämnen kommer ut i vattnets kretslopp.

Vi vill tillskapa och successivt utöka ett vattenskyddsområde runt Svartån. Genom information och påverkan på industri och privatpersoner längs Svartån kan vi förebygga föroreningar. Fler våtmarker uppströms bidrar till klimatanpassning genom att samla vatten. Vi vill se till att Svartån blir badbar.

 

Miljöpartiet vill

 • att Örebro kommun inrättar en koldioxidbudget för att hushålla med de utsläpp som går att göra i enlighet med Parisavtalet,
 • att kommunen ska arbeta med och bli bättre på energieffektiviseringar inom den egna verksamheten,
 • att kommunens verksamheter ska genomsyras av effektiva lösningar för resor,
 • att Örebro kommun ska utveckla en mer effektiv energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och företagare,
 • öka insatserna med information kring energieffektivisering riktade till ägare av privata lokaler och flerbostadshus,
 • utöka förutsättningarna för vindkraftsutbyggnad med olika ägarförhållanden, i samverkan med företag, privata aktörer och kooperativ,
 • skapa ett Klimatråd med representanter från näringslivet och civilsamhället, samt med privatpersoner,
 • minska svinnet av mat i den egna kostorganisationen,
 • stärka kompetensen om matens klimat- och miljöpåverkan hos kostchefer, måltidspersonal och pedagoger, för att minska verksamheternas klimatbelastning,
 • utföra ett försöksprojekt tillsammans med livsmedelbutiker och restauranger för att minska klimatbelastningen av försäljning och svinn av mat,
 • revidera och utveckla Örebro kommuns klimatplan,
 • börja arbeta för att reducera kemikalieanvändningen i kommunen,
 • rena Svartån och göra den badbar,
 • bygga en kommunal sol- och vindkraftspark så att Örebro kommun blir självförsörjande på energi,
 • bygga laddningsstationer för elfordon och återinföra ett hyrcykelsystem,
 • avsätta fler grönytor till odlingslotter för att ge alla invånare möjlighet att odla i sitt närområde,
 • förbättra framkomligheten för cyklister i hela kommunen, prioritera snöröjning av cykelbanor och bygga sammanhängande cykelstråk in och ut ur centrum och mellan stad och landsbygd,
 • arbeta för en bilfri innerstad och hålla cykel- och gångstråk stängda för biltrafik, till exempel på Storgatan, Landstormsvägen och genom Hjärstaskogen.

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter