Social välfärd

Lyssna

Vi vill bygga ett hållbart samhälle, där man utgår från de ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna för planetens och människors liv. För att uppnå en bättre livsmiljö inom alla samhällsområden måste vi skapa förutsättningar för alla människor att leva ett kvalitativt gott liv och i vår strävan utgå från allmänmänskliga behov. Först då blir det enklare för var och en att ta ansvar för de långsiktiga frågorna.

Miljöpartiet vill

  • ­Slå vakt om kompetensutveckling för personalen inom vården
  • Att samarbetet mellan skola och socialtjänst utvecklas
  • ­Att småskaliga vårdformer ska erbjudas i närmiljön, när man inte längre kan bo kvar hemma
  • ­Att det på alla typer av boenden ska finnas tillgång till odlingslotter av varierande storlek och höjd

Social hållbarhet

Vårdens, omsorgens och socialtjänstens resultat och kvalitet är avgörande för hela samhällets kvalitet. Insatserna från omsorgen får inte enbart handla om kroppens vård utan måste utgå från den enskilda personens samlade behov och önskemål, samt medverka till en god livskvalitet för individen. Ingen skall behöva vara ensam längre tid om man inte själv så önskar. Ingen skall heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma, om man önskar eller har behov av annan typ av boende. Behovet av handledning av personal och närstående som arbetar med vård i livets slutskede är stort och måste tillgodoses för att vården skall kunna utföras på bästa sätt.

Sociala investeringar

Socialt företagande handlar om att bilda företag som har till uppgift att skapa jobb till människor som står långt från arbetsmarknaden – dvs. integrera människor som är i riskzonen för permanent långtidsarbetslöshet och utanförskap. Miljöpartiet anser att det är viktigare än någonsin att politiken tar sig an uppdraget att underlätta utvecklingen av den sociala ekonomin då vi ser den som en allt viktigare del av den totala samhällsekonomin. Det blir helt enkelt allt mer uppenbart att ekonomin och verksamheterna inom privat och offentlig sektor inte klarar uppdraget för det som vi menar är nödvändigt i ett solidariskt samhälle.

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: