Social rättvisa

Vi vill bygga ett hållbart samhälle, där man utgår från de ekologiska, ekonomiska och sociala förutsättningarna för planetens och människors liv. För att uppnå en bättre livsmiljö inom alla samhällsområden måste vi skapa förutsättningar för alla människor att leva ett kvalitativt gott liv och i vår strävan utgå från allmänmänskliga behov. Först då blir det enklare för var och en att ta ansvar för de långsiktiga frågorna.

Livskvalitet och förebyggande åtgärder går hand i hand

Det förebyggande arbetet kring familjeomsorg, socialjour, missbruksvård och ungdomsvård måste öka. För Miljöpartiet handlar det om att skapa hållbara människor. Örebro kommun ska vara en öppen stad för alla som vill komma hit. Socialtjänsten måste utökas för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för dem som jobbar där, och för att ge en service som möter alla behov.

Förebyggande arbete för unga

Många unga mår tyvärr allt sämre. Det gäller speciellt HBTQ-personer, och barn och unga som upplevt obehagliga saker i sitt forna hemland. Kommunens HBTQ-satsningar, som certifieringar av olika verksamheter, är viktiga och behöver stärkas. Unga behöver stöd och en meningsfull vardag. Därför satsar Miljöpartiet på extra sociala insatser för att förebygga ungas psykiska ohälsa, missbruk eller kriminalitet. Vi ser även att samarbetet mellan skola och socialtjänst kan utvecklas mer för att få en bättre helhetsbild av ungas situation.

Förebygga fattigdom och social utslagning

Samhället ska arbeta aktivt och uppsökande för att stötta människor med sociala problem. Kommunen ska ha en stark närvaro i alla kommundelar. Det ska finnas kontaktytor mellan medborgarna och kommunens service, till exempel via socialkontor, familjecentraler och stadsdelsbibliotek. Försörjningsstödsnormen ska höjas så att den inkluderar även dator, internet och mobiltelefon. Det är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhället och ta ett demokratiskt ansvar som medborgare.

Bekämpa hemlöshet

Människor som av olika anledningar fallit mellan stolarna och saknar bostad riskerar att få stora svårigheter att komma tillbaka i eget boende. Det blir lätt en ond cirkel där man inte får en bostad om man saknar inkomst, men samtidigt inte får jobb utan att ha en bostad. kanske saknar inkomster och får därför ingen bostad. Utan bostad får de inget jobb. Bostad först-konceptet innebär att den cirkeln bryts då den hemlöse först får en egen bostad. Om den hemlöse först får en egen bostad kan nästa steg tas i arbetet med övriga problem. Inget barn ska ställas utan bostad. Socialtjänsten ska arbeta aktivt och förebyggande för att ingen ska bli vräkt, särskilt om det gäller en barnfamilj.

 

Miljöpartiet vill

  • satsa på fler socialsekreterare i Örebro kommun för att minska deras arbetsbörda och erbjuda stöd till fler,
  • stärka stödet till ungas psykiska hälsa,
  • att samarbetet mellan skola och socialtjänst utvecklas,
  • att kommunen har en stark närvaro i alla kommundelar och att det finns kontaktytor mellan medborgarna och kommunens service, till exempel via socialkontor, familjecentraler och stadsdelsbibliotek,
  • att försörjningsstödsnormen höjs så att den inkluderar även dator, internet och mobiltelefon,
  • att Örebro fattar beslut om att jämställa rätten till bostad med rätten till försörjningsstöd,
  • att Örebro utvärderar och utvecklar konceptet Bostad först,
  • att en dagverksamhet för hemlösa ska utvecklas och finnas tillgänglig hela dagen året om.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: