Trafik

Lyssna

För att komma till rätta med klimatfrågan på lång sikt måste vi generellt sett minska antalet transporter i samhället. Det arbetet måste påbörjas här och nu!

Miljöpartiet vill

  • att en förnyad parkeringsutredning görs, att Storgatan hålls bilfri och att befintliga industrijärnvägsspår rustas upp
  • inrätta 2000 fler cykelparkeringar centrum
  • påbörja planering och projektering av ett spårvagnslinjenät i Örebro
  • att en cykelbana till Glanshammar byggs och att cykelbanan mellan Garphyttan och Örebro färdigställs

Örebro har hög biltäthet, ett centralt läge som genomkorsas av stora trafikleder. Den övervägande delen av de hälsovådliga ämnen som vi andas in i stadsmiljön kommer från vägtrafiken. Särskilt små barn drabbas. Vi måste börja planera för en kommun där biltrafiken minskar för att på så sätt kunna leva upp till kommunens transportplan och klimatplan. Centrummiljön ska på sikt i sort sett vara helt bilfri och parkering ske i anslutning till city under jord eller i parkeringshus. Spårvagnen, den biogas eller eldrivna parkeringsbussen transporterar på ett snabbt och bekvämt sätt in resenärerna till centrumkärnan. Miljöpartiet i Örebro säger nej till att öppna gator för biltrafik. Vi är övertygade om att vi kan uppnå en trygg, trevlig och bilfri stad genom målvedvetet politiskt arbete!

 

 

Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Transporter och infrastruktur

Läs mer

Miljöpartiet de grönas vision
Genom god samhällsplanering, som att föra bostäder, arbetsplatser och service närmare varandra, är behovet av transporter litet. Transporter minskar också genom en väl utbyggd infrastruktur för digital kommunikation, distansarbete och klimatsmarta logistiksystem. De transporter som ändå behöver utföras sker med trafikslag, fordon och drivmedel som har liten miljöpåverkan samtidigt som en hög trafikstandard och trafiksäkerhet upprätthålls. Klimatskadliga investeringar som ökar privatbilism och lastbilstrafik väljs bort till förmån för ökade järnvägstransporter.

Bilen, som drivs av förnyelsebara drivmedel, finns kvar och tjänar människor i deras vardag för längre resor. Arbetsgivare stöttar aktivt att arbetstagarna väljer cykel eller kollektivtrafik i första hand när de reser till och från jobbet.

Utmaningar i Örebro län
Karlskoga saknar öst-västlig förbindelse med räls och persontrafik med tåg. Järnvägssystemet i vårt län är hårt belastat vilket gör det svårt att utveckla fler tågstopp på kort sikt. Bilar och lastbilstrafik bidrar – förutom koldioxidutsläpp och olyckor – också till försurning, övergödning, bildandet av marknära ozon, buller samt utsläpp av hälsofarliga partiklar. Lastbilstransporter fortsätter att öka liksom flygresor till andra länder. Vårt cykelnät har stora brister med dålig skyltning och vinterväghållning. Dessutom hänger nätet i inte ihop och cykelbanorna är för få.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
- En större del av länstransportplanen måste inriktas på åtgärder för kollektivtrafik och cykel för att knyta samman länets kommuner och grannkommuner i andra län.

- Regionen ska och kommunerna bör öka samverkan kring samhällsbetalda transporter med syfte att erbjuda bättre service, speciellt på landsbygden.

- Infrastrukturen för hållbara drivmedel bör utvecklas i alla kommuner.

- Vi vill att flyget ska bära sina egna kostnader och att regionen därför ska föra över kostnaden för den regionala flygplatsen på användarna.

- Alla biltransporter utförda av regionen, exempelvis hemtjänst, skolskjutsar och färdtjänst, ska vara fossilfria år 2021. Samma mål bör gälla kommunerna.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: