Trafik och resande

Lyssna

För att komma till rätta med klimatfrågan på lång sikt måste vi minska antalet fossila transporter i samhället. Det arbetet måste påbörjas här och nu!

Örebro har hög biltäthet, ett centralt läge som genomkorsas av stora trafikleder. Den övervägande delen av de hälsovådliga ämnen som vi andas in i stadsmiljön kommer från vägtrafiken. Särskilt små barn drabbas. Vi måste börja planera för en kommun där biltrafiken minskar för att på så sätt kunna leva upp till kommunens transportplan och klimatplan. Centrummiljön ska på sikt i sort sett vara helt bilfri och parkering ske i anslutning till city under jord eller i parkeringshus. Superbussen, den biogas eller eldrivna parkeringsbussen transporterar på ett snabbt och bekvämt sätt in resenärerna till centrumkärnan. Miljöpartiet i Örebro säger nej till att öppna gator för biltrafik. Vi är övertygade om att vi kan uppnå en trygg, trevlig och bilfri stad genom målmedvetet politiskt arbete!

Bilfria zoner och bilfri innerstad

Införande av bilfria zoner kring skolor och förskolor är nödvändigt för att skapa trygga miljöer för barnen och vända trenden med barnens minskade cykling. Det är en viktig uppgift för hela samhället och vuxenvärlden att uppmuntra och göra det möjligt för barn och ungdomar att röra på sig mer. Både föräldrar och personal har larmat om att trafikmiljöerna runt skolorna är direkt farliga för barnen. Att fler föräldrar tar bilen till förskolan skapar en otryggare miljö för dem som cyklar eller går med sina barn, vilket skapar en nedåtgående spiral där fler föräldrar tvingas ta bilen. Bilfria zoner har införts i andra delar av landet och vi ser att fler tar sig till förskolor och skolor utan bil när det blir tryggare. Det finns även exempel på att bilfria dagar medfört en minsking på upp till 40 procent av kvävedioxidnivåer, vilket sannolikt leder till en minskning av för tidig död. Att införa bilfria zoner skulle medföra positiva effekter för luftkvaliteten och miljön och därmed vara en bra satsning för barns hälsa och trygghet. Förutom bilfria zoner vid skolor och förskolor vill Miljöpartiet även ha en bilfri innerstad för att komma åt problem med luftföroreningar och buller, för att minska utsläppen och för att göra staden mer tillgänglig och trygg för människor istället för bilar.

Få fler att gå eller cykla för hälsans skull

Kommunen ska på olika sätt uppmuntra till gång eller cykling. Fler bilfria gator förbättrar stadsmiljön och ger mer plats till människor. Sänkt hastighet för bilar i centrum ger en bättre trafikmiljö för de som cyklar eller går. Väderskyddade cykelställ med trygga låsmöjligheter underlättar cykelparkering. Kommunen ska fortsätta att bygga ut nätet med cykelvägar till och mellan tätorter på landsbygden.

Öka andelen hållbart resande i kommunen

Genom olika åtgärder ska biltrafiken minskas i Örebro med 25 procent i absoluta tal från 2020 till 2030. Till 2030 ska 75 procent av alla resor i kommunen göras med cykel, kollektivtrafik eller gång. Kollektivtrafiken ska göras mer attraktiv genom prioriterade trafikljus för buss. Hastigheten i city bör sänkas till högst 30 km/tim. Fler gator som passar till gångfartsgator och cykelfartsgator ska pekas ut. Kommunen ska ta fram en strategi för att fler ska förflytta sig genom att gå i staden. De som reser in till Örebro med allmänna transportmedel ska kunna ta sig vidare inom staden med hjälp av olika fordonspooler, till exempel elcyklar, lådcyklar eller elbilar.

Att alla resor och transporter är klimatsmarta

En utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik, så kallade Superbussar, ska påbörjas i Örebro stad. Framkomligheten för kollektivtrafiken ska öka generellt genom separata bussfiler och styrning av trafikljus. Möjligheter att ladda elfordon ska byggas ut i hela kommunen. Ett koncept med prenumeration på hållbart resande (bilfritt boende med tillgång till cykel- eller bilpool, kollektivtrafik mm) ska prövas i ett av de bostadsområden som byggs i Örebro. Pendlarparkeringar ska inrättas vid alla vältrafikerade infarter till Örebro med utvecklat tjänsteutbud och god anslutning till kollektivtrafik. Trängselskatt ska utredas för Örebro stad.

 

Miljöpartiet vill

  • att en förnyad parkeringsutredning görs, att Storgatan hålls bilfri och att befintliga industrijärnvägsspår rustas upp,
  • införa bilfria zoner vid skolor och förskolor,
  • arbeta för en bilfri innerstad,
  • att kommunen ska fortsätta att bygga ut nätet med cykelvägar till och mellan tätorter på landsbygden,
  • göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom prioriterade trafikljus för buss,
  • sänka hastigheten i city till högst 30 km/tim,
  • att kommunen ska ta fram en strategi för att fler ska förflytta sig genom att gå i staden,
  • påbörja en utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik, så kallade Superbussar, i Örebro stad,
  • utreda trängselskatt för Örebro stad.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: