Vård och omsorg

Lyssna

Ska vi få behålla hälsan upp i åren så kräver det att det finns en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet.

Miljöpartiet vill

  • Kommunen ska omvandla fler serviceboenden till trygghetsboenden
  • Översyn ska göras över alla kommunala boendens trädgårdar
  • Det stigande behovet av demensboende och dagverksamhet för dementa ska utredas
  • Säkra antalet nattsjuksköterskor för en trygg och värdig palliativ vård

Bostäder för äldre

Vi vill att bostäder utformas så att människor har möjlighet att bo kvar även när hälsan börjar svikta. Vi satsar på bostadsanpassning så att det går att leva ett bra liv och sköta sin vardag som tidigare, även i hemmet. När detta inte längre är möjligt på grund av bostadens utformning eller av hälsoskäl måste det finnas goda alternativ. Ingen ska heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma om man önskar eller har behov av annan typ av boende. Behovet av handledning av personal och närstående som arbetar med vård i livets slutskede är stort och måste tillgodoses för att vården ska kunna utföras på bästa sätt.

Att använda ny teknik

Ny teknik och TV-spel, t.ex.  Nintendo Wii skulle i högre grad kunna användas vid träning och rehabilitering av äldre personer i större utsträckning än vad det gör i dagsläget. Det skulle på ett enkelt sätt ge fysisk aktivitet för rörelsehindrade personer och vara ett roligt inslag i omsorgen där yngre personer skulle kunna anställas för att hjälpa äldre och bygga broar mellan generationerna. 

Palliativ vård

Antalet nattsjuksköterskor i Örebro kommun har dragits ner och en redan utsatt arbetskategori har drabbats hårt. Vi menar att förebyggande och palliativ vård är nödvändig verksamhet om kommunen ska utföra ett värdigt arbete för äldre och sjuka.

Natur och rehabilitering

Trädgårdarna inom alla kommunala boenden ska ses över tillsammans med en landskapsarkitekt. Vi vill förverkliga detta genom breda lösningar, gärna i samarbete med dagvård, boenderåd, annan förvaltning eller organisation inom kommunen.

Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Hälso- och sjukvård

Region Örebro län ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass. Vården ska vara jämlik och jämställd. Du ska få den vård du behöver när du behöver den. Köerna ska försvinna. Örebro, Karlskoga och Lindesberg ska ha utvecklade sjukhus med både specialist- och akutsjukvård.

Miljöpartiet i Örebro län vill

  • att fler psykologer arbetar på vårdcentralerna
  • att barn- och ungdomspsykiatrin blir helt fri från köer
  • att du ska kunna nå en vårdcentral dygnet runt så att du kan söka vård när du är i behov av det
  • att vårdcentralerna gör hembesök

Läs mer

Miljöpartiet de grönas vision
Vi har en hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och sjukvård, där vården håller god kvalitet, är tillgänglig och fördelas efter behov.  Vården är solidariskt finansierad och ett genus- och jämlikhetsperspektiv genomsyrar hela verksamheten.

Patientens självbestämmande och delaktighet är en allt viktigare del av hälso- och sjukvården. Patienten har rätt till insyn i och inflytande över sin journal. Digitala tjänster inom vården är självklara och följer med den allmänna utvecklingen. Vårdenhar en helhetssyn på patienten där hänsyn tas till både kroppsliga och psykiska symtom samt patientens livssituation. Vården behandlar i första hand sjukdomsorsak och inte symtom och den hälsofrämjande vården är utvecklad. Den offentligt finansierade sjukvården uppmuntrar inte eller stödjer en patient att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd.

Utmaningar i Örebro län
Den psykiska ohälsan hos främst bland unga kvinnor, vår åldrande befolkning samt ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar bidrar till ökat behov av sjukvård. Just nu har hela landet stora problem med kompetensförsörjningen vad gäller läkare, i första hand. Den tekniska utvecklingen liksom nya mediciner sätter press på regionens ekonomi och behovet av etiska ställningstaganden. Tillgängligheten i vården och framförallt primärvården är inte tillfredställande. Länet har långa köer till cancervården. Den samordnade individuella vårdplaneringen är outvecklad. Ökad användning av farliga kemikalier och sänkta krav på bullernivåer kan öka ohälsan på sikt. Regionens organisationsmodell Ett sjukhus på tre ben ska fortsätta utvecklas. Den långsiktiga finansieringen av sjukvården är en utmaning.

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
- Kommunerna bör stärka det förebyggande arbetet i skolhälsovården.

- Primärvården ska utvecklas till att vara en dygnet runt-öppen mottagning.

- Det ska arbeta en psykolog på varje vårdcentral.

- Primärvården ska få i uppdrag att arbeta mer förebyggande för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar.

- Köerna inom specialistvården ska kortas väsentligt.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 20182022 och Valmanifest 20192022.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: