Vård och omsorg

Vi vill att bostäder utformas så att människor, om de vill, ska ha möjlighet att bo kvar i dem även när hälsan börjar svikta. När detta inte längre är möjligt på grund av bostadens utformning eller av hälsoskäl måste det finnas goda alternativ. Ingen ska behöva vara ensam längre tid om man inte själv så önskar. Ingen ska heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma, om man önskar eller har behov av annan typ av boende. Ska vi få behålla hälsan upp i åren så kräver det att det finns en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet.

Bostäder för äldre

Vi vill att bostäder utformas så att människor har möjlighet att bo kvar även när hälsan börjar svikta. Vi satsar på bostadsanpassning så att det går att leva ett bra liv och sköta sin vardag som tidigare, även i hemmet. När detta inte längre är möjligt på grund av bostadens utformning eller av hälsoskäl måste det finnas goda alternativ. Ingen ska heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma om man önskar eller har behov av annan typ av boende. Behovet av handledning av personal och närstående som arbetar med vård i livets slutskede är stort och måste tillgodoses för att vården ska kunna utföras på bästa sätt. Det ska finnas boenden med olika profiler att välja bland. Djur och natur kan på olika sätt öka välbefinnandet och göra vardagen mer meningsfull. Odlingsbänk och kontakt med trädgård kan t.ex. prägla boendet. Vi vill förverkliga detta genom breda lösningar gärna i samarbete med dagvård, annan förvaltning eller organisation inom kommunen.

Att använda ny teknik

Ny teknik och TV-spel, t.ex.  Nintendo Wii skulle i högre grad kunna användas vid träning och rehabilitering av äldre personer i större utsträckning än vad det gör i dagsläget. Det skulle på ett enkelt sätt ge fysisk aktivitet för rörelsehindrade personer och vara ett roligt inslag i omsorgen där yngre personer skulle kunna anställas för att hjälpa äldre och bygga broar mellan generationerna.

Palliativ vård

Antalet nattsjuksköterskor i Örebro kommun har dragits ner och en redan utsatt arbetskategori har drabbats hårt. Vi menar att förebyggande och palliativ vård är nödvändig verksamhet om kommunen ska utföra ett värdigt arbete för äldre och sjuka.

Natur och rehabilitering

Trädgårdarna inom alla kommunala boenden ska ses över tillsammans med en landskapsarkitekt. Vi vill förverkliga detta genom breda lösningar, gärna i samarbete med dagvård, boenderåd, annan förvaltning eller organisation inom kommunen.

Social hållbarhet

Vårdens, omsorgens och socialtjänstens resultat och kvalitet är avgörande för hela samhällets kvalitet. Insatserna från omsorgen får inte enbart handla om kroppens vård utan måste utgå från den enskilda personens samlade behov och önskemål, samt medverka till en god livskvalitet för individen. Ingen skall behöva vara ensam längre tid om man inte själv så önskar. Ingen skall heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma, om man önskar eller har behov av annan typ av boende. Behovet av handledning av personal och närstående som arbetar med vård i livets slutskede är stort och måste tillgodoses för att vården skall kunna utföras på bästa sätt.

 

Miljöpartiet vill

  • att alla som vill ska få bo på ett boende,
  • att kommunen ska omvandla fler serviceboenden till trygghetsboenden,
  • att översyn ska göras över alla kommunala boendens trädgårdar,
  • att det stigande behovet av demensboende och dagverksamhet för dementa ska utredas,
  • säkra antalet nattsjuksköterskor för en trygg och värdig palliativ vård,
  • ­slå vakt om kompetensutveckling för personalen inom vården,
  • ­att småskaliga vårdformer ska erbjudas i närmiljön, när man inte längre kan bo kvar hemma,
  • ­att det på alla typer av boenden ska finnas tillgång till odlingslotter av varierande storlek och höjd,
  • att äldreboenden byggs i områden nära grönska eller med omedelbar tillgång till trädgård,
  • ha en egen avdelning för döva eller blinda på ett vårdboende.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: