Vård och omsorg

Ska vi få behålla hälsan upp i åren så kräver det att det finns en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet.

Miljöpartiet vill

  • Kommunen ska omvandla fler serviceboenden till trygghetsboenden
  • Översyn ska göras över alla kommunala boendens trädgårdar
  • Det stigande behovet av demensboende och dagverksamhet för dementa ska utredas
  • Säkra antalet nattsjuksköterskor för en trygg och värdig palliativ vård

Bostäder för äldre

Vi vill att bostäder utformas så att människor har möjlighet att bo kvar även när hälsan börjar svikta. Vi satsar på bostadsanpassning så att det går att leva ett bra liv och sköta sin vardag som tidigare, även i hemmet. När detta inte längre är möjligt på grund av bostadens utformning eller av hälsoskäl måste det finnas goda alternativ. Ingen ska heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma om man önskar eller har behov av annan typ av boende. Behovet av handledning av personal och närstående som arbetar med vård i livets slutskede är stort och måste tillgodoses för att vården ska kunna utföras på bästa sätt.

Att använda ny teknik

Ny teknik och TV-spel, t.ex.  Nintendo Wii skulle i högre grad kunna användas vid träning och rehabilitering av äldre personer i större utsträckning än vad det gör i dagsläget. Det skulle på ett enkelt sätt ge fysisk aktivitet för rörelsehindrade personer och vara ett roligt inslag i omsorgen där yngre personer skulle kunna anställas för att hjälpa äldre och bygga broar mellan generationerna. 

Palliativ vård

Antalet nattsjuksköterskor i Örebro kommun har dragits ner och en redan utsatt arbetskategori har drabbats hårt. Vi menar att förebyggande och palliativ vård är nödvändig verksamhet om kommunen ska utföra ett värdigt arbete för äldre och sjuka.

Natur och rehabilitering

Trädgårdarna inom alla kommunala boenden ska ses över tillsammans med en landskapsarkitekt. Vi vill förverkliga detta genom breda lösningar, gärna i samarbete med dagvård, boenderåd, annan förvaltning eller organisation inom kommunen.

Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Hälso- och sjukvård

En förutsättning för att hälso- och sjukvården i framtiden ska kunna hålla samma nivå som idag är att samhället omstruktureras och blir ekologiskt hållbart. Vår livsstil och vår livsmiljö påverkar vår hälsa.

Miljöpartiet i Örebro län vill

  • att hälso- och sjukvården i samverkan med kommunerna ska arbeta mer förebyggande för att förbättra folkhälsan
  • att natur- och trädgårdsområden i länet ska tas fram för rehabilitering inom vård och omsorg
  • att vårdbolag ska drivas på ett sätt så att det ekonomiska överskottet återförs till verksamheten
  • Att alla tre sjukhus ska ägas och drivas offentligt och att de ska ha akutsjukvård

Läs mer

Primär- och tandvård

Primärvården är grunden i hälso- och sjukvården. Vi vill att vårdcentraler utvecklas till hälsocentraler där vi ser hela människans livssituation. Den nära vården ska ge vård till vanligt förekommande hälsoproblem och sjukdomar hos befolkningen och ge den vård som är beroende av ett snabbt omhändertagande. Det ska finnas psykologer inom primärvården. Till alla sjukvårdsrelaterade och förebyggande besök ska du kunna åka gratis med kollektivtrafiken på din kallelse. Tandvården är en viktig del för människors hälsa och måste finnas tillgänglig i hela länet. 

Patienten i centrum

Patient- och brukarperspektivet inom hälso- och sjukvården behöver stärkas. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården. Hälso- och sjukvård är en grundläggande del i välfärden. Vi ska kunna känna trygghet i att samhället hjälper den som blir sjuk eller får en funktionsnedsättning. Sjukvården ska i huvudsak vara offentligt finansierad med skattemedel. Alla tre sjukhus i länet ska ägas och drivas offentligt och ha akutsjukvård. För att människor inte ska bli sjuka måste vi arbeta mer med förebyggande insatser. För att kunna ge en rättvis och likvärdig vård är det viktigt att vi genom skattemedel solidariskt fördelar vårdresurser utifrån invånarnas behov. Vi är för småskalighet och en mångfald av aktörer.

Vård, klimat och miljö

Folkhälsobegreppet bör utvidgas till att också innefatta livsmiljön, vilken i hög grad påverkar människors hälsa. Därför måste vi i folkhälsoarbetet se över vår kemikalieanvändning, luftföroreningar och det sätt vår mat produceras på. Allergier, luftvägsproblem, cancer, njurproblem och lägre fertilitet är tecken på att människor redan nu påverkas av en försämrad livsmiljö, vilket i sin tur leder till ökade sjukvårdskostnader. 

Klimatförändringar med extremare klimat och förhöjd medeltemperatur bidrar till en ökning av sjukdomar som idag är sällsynta på våra breddgrader. Läkemedelsrester som passerat kroppen samt kasserade läkemedel hamnar i naturens kretslopp. Regelbundna genomgångar mellan patient och läkare om mängden läkemedel ska vara obligatoriska. För att minska användningen av onödiga läkemedel måste vi dessutom utveckla de alternativa behandlingsformerna. Forskning och utbildning inom området behöver ökas och komplementära metoder behöver integreras med dagens metoder. Vi vill öka utbudet av olika alternativa behandlingsmetoder i den offentliga sjukvårdens regi. Det är viktigt att de offentligt finansierade behandlingsmetoderna och preparaten är evidensbaserade.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Hälso- och sjukvård