100 procent förnybar energi

Vi i Miljöpartiet i Säffle vill att den energi som vi använder idag inte lämnar klimatutsläpp eller radioaktivt avfall till våra barn och barnbarn. Det är möjligt genom 100 procent förnybar energi.

Säffle kommun har antagit ett inriktningsmål i sin klimatplan om att Säffle kommun ska bli en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande på förnybar energi och el. Målet är att detta ska ske före 2030. Problemet är att mycket lite har gjorts för att detta mål ska uppnås. Det som nu behövs är flera olika åtgärder så som energieffektivisering och investering i vindkraft, solenergi och biogas. Vi vill att fler människor får möjlighet att delta i energiomställningen. Detta kan göras genom att det blir enklare att sätta upp solceller på sitt tak och att det blir gynnsammare att bli delägare i ett vindkraftverk. Miljöpartiet driver i riksdagen att kommunerna ska få behålla skatteintäkten från vindkraften och att mikroproducenter av förnybar el får enklare och förbättrade regler att leverera sitt elöverskott ut på nätet, så kallad nettodebitering. Sveriges kärnkraftreaktorer börjar bli gamla och Sverige står inför ett vägval – ska vi ersätta de gamla reaktorerna med nya, eller ska vi satsa på förnybar energi som idag är billigare. Säffle kommun har allt att vinna på en omställning till förnybar energi med tanke på våra många soltimmar. Miljöpartiet i Säffle har lagt en motion om solel som du kan läsa här.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Energi och klimat

Klimatförändringen - den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, och uppvärmningens effekter på nederbörd, vindar och åska - är vår tids största utmaning.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att Värmland blir självförsörjande på förnyelsebara energikällor,
  • att det satsas på vindkraftverk i Värmland på lämpliga ställen och att vindkraftens utbyggnad i Värmland inte får skada väsentliga natur- och kulturmiljöer,
  • att fossila bränslen fasas ut i befintliga energianläggningar,
  • att energirådgivning ska finnas i varje kommun.

Läs mer

Den globala uppvärmningen orsakar bland annat översvämningar och utbredning av ökenområden. Allra hårdast drabbas många fattiga länder. Men sommaren 2018 har visat att långvarig rekordvärme och torka kan innebära stora svårigheter för oss i Sverige också. Inte minst för våra bönder, som förser oss med mat, och för alla som drabbats av svårkontrollerade skogsbränder.

Eftersom uppvärmningen enligt nära hundraprocentigt enig expertis beror på människors utsläpp av växthusgaser, kan den drivas tillbaka genom att vi gör oss av med vårt beroende av fossila bränslen, övergår till förnyelsebara energislag och genomför en radikal energieffektivisering. De största bovarna när det gäller utsläpp och energislöseri är trafiksektorn, bygg- och boendesektorn, energislukande industrier, jordbrukssektorn och vårt val av mat.

Alla utsläpp, allt energislöseri, men också all energieffektivisering är lokala företeelser med globala effekter. Förnybara energikällor är framtidens energi, men även på förnybara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är redan utbyggd så mycket att de forsar som är kvar bör få förbli outbyggda.

Det finns stora möjligheter att bygga ut sol- och vindkraft med rimlig naturhänsyn i valet av platser, och det finns stora möjligheter att tillvarata bioenergi från skogen utan att ta bort lövträd som behövs för mångfalden i skogen. Vi anser att samhället ska ställa tydliga miljökrav, så att produktionen av förnybar energi kan ökas avsevärt utan att orsaka alltför stor skada på naturen.

Värmland ska bli en klimatsmart region inom alla områden! Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala!

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: